అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 123

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 123)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ల]
కస్య చిత తవ అద కాలస్య సురాణామ అశ్వినౌ నృప
కృతాభిషేకాం వివృతాం సుకన్యాం తామ అపశ్యతామ
2 తాం థృష్ట్వా థర్శనీయాఙ్గీం థేవరాజసుతామ ఇవ
ఊచతుః సమభిథ్రుత్య నాసత్యావ అశ్వినావ ఇథమ
3 కస్య తవమ అసి వామొరు కిం వనే వై కరొషి చ
ఇచ్ఛావ భథ్రే జఞాతుం తవాం తత తవమ ఆఖ్యాహి శొభనే
4 తతః సుకన్యా సంవీతా తావ ఉవాచ సురొత్తమౌ
శర్యాతి తనయాం విత్తం భార్యాం చ చయవనస్య మామ
5 అదాశ్వినౌ పరహస్యైతామ అబ్రూతాం పునర ఏవ తు
కదం తవమ అసి కల్యాణి పిత్రా థత్తా గతాధ్వనే
6 భరాజసే వనమధ్యే తవం విథ్యుత సౌథామినీ యదా
న థేవేష్వ అపి తుల్యాం హి తవయా పశ్యావ భామిని
7 సర్వాభరణసంపన్నా పరమామ్బర ధారిణీ
శొభేదాస తవ అనవథ్యాఙ్గి న తవ ఏవం మలపఙ్కినీ
8 కస్మాథ ఏవంవిధా భూత్వా జరాజర్జరితం పతిమ
తవమ ఉపాస్సే హ కల్యాణి కామభొగ బహిష్కృతమ
9 అసమర్దం పరిత్రాణే పొషణే చ శుచిస్మితే
సాధు చయవనమ ఉత్సృజ్య వరయస్వైకమ ఆవయొః
పత్యర్దం థేవగర్భాభే మా వృదా యౌవనం కృదాః
10 ఏవమ ఉక్తా సుకన్యా తు సురౌ తావ ఇథమ అబ్రవీత
రతాహం చయవనే పత్యౌ మైవం మా పర్యశఙ్కిదాః
11 తావ అబ్రూతాం పునస తవ ఏనామ ఆవాం థేవ భిషగ వరౌ
యువానం రూపసంపన్నం కరిష్యావః పతిం తవ
12 తతస తస్యావయొశ చైవ పతిమ ఏకతమం వృణు
ఏతేన సమయేనైనమ ఆమన్త్రయ వరాననే
13 సా తయొర వచనాథ రాజన్న ఉపసంగమ్య భార్గవమ
ఉవాచ వాక్యం యత తాభ్యామ ఉక్తం భృగుసుతం పరతి
14 తచ ఛరుత్వా చయవనొ భార్యామ ఉవాచ కరియతామ ఇతి
భర్త్రా సా సమనుజ్ఞాతా కరియతామ ఇత్య అదాబ్రవీత
15 శరుత్వా తథ అశ్వినౌ వాక్యం తత తస్యాః కరియతామ ఇతి
ఊచతూ రాజపుత్రీం తాం పతిస తవ విశత్వ అపః
16 తతొ ఽమభశ చయవనః శీఘ్రం రూపార్దీ పరవివేశ హ
అశ్వినావ అపి తథ రాజన సరః పరవిషతాం పరభొ
17 తతొ ముహూర్తాథ ఉత్తీర్ణాః సర్వే తే సరసస తతః
థివ్యరూపధరాః సర్వే యువానొ మృష్టకుణ్డలాః
తుల్యరూపధరాశ చైవ మనసః పరీతివర్ధనాః
18 తే ఽబరువన సహితా సర్వే వృణీష్వాన్య తమం శుభే
అస్మాకమ ఈప్సితం భథ్రే పతిత్వే వరవర్ణిని
యత్ర వాప్య అభికామాసి తం వృణీష్వ సుశొభనే
19 సా సమీక్ష్య తు తాన సర్వాంస తుల్యరూపధరాన సదితాన
నిశ్చిత్య మనసా బుథ్ధ్యా థేవీ వవ్రే సవకం పతిమ
20 లబ్ధ్వా తు చయవనొ భార్యాం వయొ రూపం చ వాఞ్ఛితమ
హృష్టొ ఽబరవీన మహాతేజాస తౌ నాసత్యావ ఇథం వచః
21 యదాహం రూపసంపన్నొ వయసా చ సమన్వితః
కృతొ భవథ్భ్యాం వృథ్ధః సన భార్యాం చ పరాప్తవాన ఇమామ
22 తస్మాథ యువాం కరిష్యామి పరీత్యాహం సొమపీదినౌ
మిషతొ థేవరాజస్య సత్యమ ఏతథ బరవీమి వామ
23 తచ ఛరుత్వా హృష్టమనసౌ థివం తౌ పరతిజగ్మతుః
చయవనొ ఽపి సుకన్యా చ సురావ ఇవ విజహ్రతుః