అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 122

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 122)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ల]
భృగొర మహర్షేః పుత్రొ ఽభూచ చయవనొ నామ భార్గవః
సమీపే సరసః సొ ఽసయ తపస తేపే మహాథ్యుతిః
2 సదాణుభూతొ మహాతేజా వీర సదానేన పాణ్డవ
అతిష్ఠత సుబహూన కాలాన ఏకథేశే విశాం పతే
3 స వల్మీకొ ఽభవథ ఋషిర లతాభిర అభిసంవృతః
కాలేన మహతా రాజన సమాకీర్ణః పిపీలికైః
4 తదా స సంవృతొ ధీమాన మృత పిణ్డ ఇవ సర్వశః
తప్యతి సమ తపొ రాజన వల్మీకేన సమావృతః
5 అద థీర్ఘస్య కాలస్య శర్యాతిర నామ పార్దివః
ఆజగామ సరొ రమ్యం విహర్తుమ ఇథమ ఉత్తమమ
6 తస్య సత్రీణాం సహస్రాణి చత్వార్య ఆసన పరిగ్రహః
ఏకైవ చ సుతా శుభ్రా సుకన్యా నామ భారత
7 సా సఖీభిః పరివృతా సర్వాభరణభూషితా
చఙ్క్రమ్యమాణా వల్మీకం భార్గవస్య సమాసథత
8 సా చైవ సుథతీ తత్ర పశ్యమానా మనొరమాన
వనస్పతీన విచిన్వన్తీ విజహార సఖీ వృతా
9 రూపేణ వయసా చైవ మథనేన మథేన చ
బభఞ్జ వనవృక్షాణాం శాఖాః పరమపుష్పితాః
10 తాం సఖీ రహితామ ఏకామ ఏకవస్త్రామ అలం కృతామ
థథర్శ భార్గవొ ధీమాంశ చరన్తీమ ఇవ విథ్యుతమ
11 తాం పశ్యమానొ విజనే స రేమే పరమథ్యుతిః
కషామ కణ్ఠశ చ బరహ్మర్షిస తపొబలసమన్వితః
తామ ఆబభాషే కల్యాణీం సా చాస్య న శృణొతి వై
12 తతః సుకన్యా వల్మీకే థృష్ట్వా భార్గవ చక్షుషీ
కౌతూహలాత కణ్టకేన బుథ్ధిమొహబలాత కృతా
13 కిం ను ఖల్వ ఇథమ ఇత్య ఉక్త్వా నిర్బిభేథాస్య లొచనే
అక్రుధ్యత స తయా విథ్ధే నేత్రే పరమమన్యుమాన
తతః శర్యాతి సైన్యస్య శకృన మూత్రం సమావృణొత
14 తతొ రుథ్ధే శకృన మూత్రే సైన్యమ ఆనాహ థుఃఖితమ
తదాగతమ అభిప్రేక్ష్య పర్యపృచ్ఛత స పార్దివః
15 తపొనిత్యస్య వృథ్ధస్య రొషణస్య విశేషతః
కేనాపకృతమ అథ్యేహ భార్గవస్య మహాత్మనః
జఞాతం వా యథి వాజ్ఞాతం తథ ఋతం బరూత మాచిరమ
16 తమ ఊచుః సైనికాః సర్వే న విథ్మొ ఽపకృతం వయమ
సర్వొపాయైర యదాకామం భవాంస తథ అధిగచ్ఛతు
17 తతః స పృదివీపాలః సామ్నా చొగ్రేణ చ సవయమ
పర్యపృచ్ఛత సుహృథ్వర్గం పరత్యజానన న చైవ తే
18 ఆనాహార్తం తతొ థృష్ట్వా తత సైన్యమ అసుఖార్థితమ
పితరం థుఃఖితం చాపి సుకన్యేథమ అదాబ్రవీత
19 మయాటన్త్యేహ వల్మీకే థృష్టం సత్త్వమ అభిజ్వలత
ఖథ్యొతవథ అభిజ్ఞాతం తన మయా విథ్ధమ అన్తికాత
20 ఏతచ ఛరుత్వా తు శర్యాతిర వల్మీకం తూర్ణమ ఆథ్రవత
తత్రాపశ్యత తపొవృథ్ధం వయొవృథ్ధం చ భార్గవమ
21 అయాచథ అద సైన్యార్దం పరాఞ్జలిః పృదివీపతిః
అజ్ఞానాథ బాలయా యత తే కృతం తత కషన్తుమ అర్హసి
22 తతొ ఽబరవీన మహీపాలం చయవనొ భార్గవస తథా
రూపౌథార్యసమాయుక్తాం లొభమొహబలాత కృతామ
23 తామ ఏవ పరతిగృహ్యాహం రాజన థుహితరం తవ
కషమిష్యామి మహీపాల సత్యమ ఏతథ బరవీమి తే
24 ఋషేర వచనమ ఆజ్ఞాయ శర్యాతిర అవిచారయన
థథౌ థుహితరం తస్మై చయవనాయ మహాత్మనే
25 పరతిగృహ్య చ తాం కన్యాం చయవనః పరససాథ హ
పరాప్తప్రసాథొ రాజా స ససైన్యః పునర ఆవ్రజత
26 సుకన్యాపి పతిం లబ్ధ్వా తపస్వినమ అనిన్థితా
నిత్యం పర్యచరత పరీత్యా తపసా నియమేన చ
27 అగ్నీనామ అతిదీనాం చ శుశ్రూషుర అనసూయికా
సమారాధయత కషిప్రం చయవనం సా శుభాననా