అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 121

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 121)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ల]
నృగేణ యజమానేన సొమేనేహ పురంథరః
తర్పితః శరూయతే రాజన స తృప్తొ మథమ అభ్యగాత
2 ఇహ థేవైః సహేన్థ్రైర హి పరజాపతిభిర ఏవ చ
ఇష్టం బహువిధైర యజ్ఞైర మహథ్భిర భూరిథక్షిణైః
3 ఆమూర్త రయసశ చేహ రాజా వజ్రధరం పరభుమ
తర్పయామ ఆస సొమేన హయమేధేషు సప్తసు
4 తస్య సప్తసు యజ్ఞేషు సర్వమ ఆసీథ ధిరన మయమ
వానస్పత్యం చ భౌమం చ యథ థరవ్యం నియతం మఖే
5 తేష్వ ఏవ చాస్య యజ్ఞేషు పరయొగాః సప్త విశ్రుతాః
సప్తైకైకస్య యూపస్య చషాలాశ చొపరిస్దితాః
6 తస్య సమ యూపాన యజ్ఞేషు భరాజమానాన హిరన మయాన
సవయమ ఉత్దాపయామ ఆసుర థేవాః సేన్థ్రా యుధిష్ఠిర
7 తేషు తస్య మఖాగ్ర్యేషు గయస్య పృదివీపతేః
అమాథ్యథ ఇన్థ్రః సొమేన థక్షిణాభిర థవిజాతయః
8 సికతా వా యదా లొకే యదా వా థివి తారకాః
యదా వా వర్షతొ ధారా అసంఖ్యేయాశ చ కేన చిత
9 తదైవ తథ అసంఖ్యేయం ధనం యత పరథథౌ గయః
సథస్యేభ్యొ మహారాజ తేషు యజ్ఞేషు సప్తసు
10 భవేత సంఖ్యేయమ ఏతథ వై యథ ఏతత పరికీర్తితమ
న సా శక్యా తు సంఖ్యాతుం థక్షిణా థక్షిణా వతః
11 హిరన మయీభిర గొభిశ చ కృతాభిర విశ్వకర్మణా
బరాహ్మణాంస తర్పయామ ఆస నానాథిగ్భ్యః సమాగతాన
12 అల్పావశేషా పృదివీ చైత్యైర ఆసీన మహాత్మనః
గయస్య యజమానస్య తత్ర తత్ర విశాం పతే
13 స లొకాన పరాప్తవాన ఐన్థ్రాన కర్మణా తేన భారత
స లొకతాం తస్య గచ్ఛేత పయొష్ణ్యాం య ఉపస్పృశేత
14 తస్మాత తవమ అత్ర రాజేన్థ్ర భరాతృభిః సహితొ ఽనఘ
ఉపస్పృశ్య మహీపాల ధూతపాప్మా భవిష్యసి
15 [వ]
స పయొష్ణ్యాం నరశ్రేష్ఠః సనాత్వా వై భరాతృభిః సహ
వైడూర్య పర్వతం చైవ నర్మథాం చ మహానథీమ
సమాజగామ తేజొ వీ భరాతృభిః సహితొ ఽనఘ
16 తతొ ఽసయ సర్వాణ్య ఆచఖ్యౌ లొమశొ భగవాన ఋషిః
తీర్దాని రమణీయాని తత్ర తత్ర విశాం పతే
17 యదాయొగం యదా పరీతిప్రయయౌ భరాతృభిః సహ
థథమానొ ఽసకృథ విత్తం బరాహ్మణేభ్యః సహస్రశః
18 [ల]
థేవానామ ఏతి కౌన్తేయ తదా రాజ్ఞాం స లొకతామ
వైడూర్య పర్వతం థృష్ట్వా నర్మథామ అవతీర్య చ
19 సంధిర ఏష నరశ్రేష్ఠ తరేతాయా థవాపరస్య చ
ఏతమ ఆసాథ్య కౌన్తేయ సర్వపాపైః పరముచ్యతే
20 ఏష శర్యాతి యజ్ఞస్య థేశస తాత పరకాశతే
సాక్షాథ యత్రాపిబత సొమమ అశ్విభ్యాం సహ కౌశికః
21 చుకొప భార్గవశ చాపి మహేన్థ్రస్య మహాతపాః
సంస్తమ్భయామ ఆస చ తం వాసవం చయవనః పరభుః
సుకఙ్క్యాం చాపి భార్యాం స రాజపుత్రీమ ఇవాప్తవాన
22 [య]
కదం విష్టమ్భితస తేన భగవాన పాకశాసనః
కిమర్దం భార్గవశ చాపి కొపం చక్రే మహాతపాః
23 నాసత్యౌ చ కదం బరహ్మన కృతవాన సొమపీదినౌ
ఏతత సర్వం యదావృత్తమ ఆఖ్యాతు భగవాన మమ