అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 120

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 120)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [సాత్యకి]
న రామ కాలః పరిథేవనాయ; యథ ఉత్తరం తత్ర తథ ఏవ సర్వే
సమాచరామొ హయ అనతీత కాలం; యుధిష్ఠిరొ యథ్య అపి నాహ కిం చిత
2 యే నాదవన్తొ హి భవన్తి లొకే; తే నాత్మనా కర్మ సమారభన్తే
తేషాం తు కార్యేషు భవన్తి నాదాః; శైబ్యాథయొ రామ యదా యయాతేః
3 యేషాం తదా రామ సమారభన్తే; కార్యాణి నాదాః సవమతేన లొకే
తే నాదవన్తః పురుషప్రవీరా; నానాద వత కృచ్ఛ్రమ అవాప్నువన్తి
4 కస్మాథ అయం రామ జనార్థనౌ చ; పరథ్యుమ్న సామ్బౌ చ మయా సమేతౌ
వసత్య అరణ్యే సహ సొథరీయైస; తరైలొక్యనాదాన అధిగమ్య నాదాన
5 నిర్యాతు సాధ్వ అథ్య థశార్హ సేనా; పరభూతనానాయుధ చిత్రవర్మాః
యమక్షయం గచ్ఛతు ధార్తరాష్ట్రః; స బాన్ధవొ వృష్ణిబలాభిభూతః
6 తవం హయ ఏవ కొపాత పృదివీమ అపీమాం; సంవేష్టయేస తిష్ఠతు శార్ఙ్గధన్వా
స ధార్తరాష్ట్రం జహి సానుబన్ధం; వృత్రం యదా థేవపతిర మహేన్థ్రః
7 భరాతా చ మే యశ చ సఖా గురుశ చ; జనార్థనస్యాత్మ సమశ చ పార్దః
యథర్దమ అభ్యుథ్యతమ ఉత్తమం తత; కరొతి కర్మాగ్ర్యమ అపారణీయమ
8 తస్యాస్త్ర వర్షాణ్య అహమ ఉత్తమాస్త్రైర; విహత్య సర్వాణి రణే ఽభిభూయ
కాయాచ ఛిరః సర్పవిషాగ్నికల్పైః; శరొత్తమైర ఉన్మదితాస్మి రామ
9 ఖడ్గేన చాహం నిశితేన సంఖ్యే; కాయాచ ఛిరస తస్య బలాత పరమద్య
తతొ ఽసయ సర్వాన అనుగాన హనిష్యే; థుర్యొధనం చాపి కురూంశ చ సర్వాన
10 ఆత్తాయుధం మామ ఇహ రౌహిణేయ; పశ్యన్తు భౌమా యుధి జాతహర్షాః
నిఘ్నన్తమ ఏకం కురు యొధముఖ్యాన; కాలే మహాకక్షమ ఇవాన్తకాగ్నిః
11 పరథ్యుమ్న ముక్తాన నిశితాన న శక్తాః; సొఢుం కృప థరొణ వికర్ణ కర్ణాః
జానామి వీర్యం చ తవాత్మ జస్య; కార్ష్ణిర భవత్య ఏష యదా రణస్దః
12 సామ్బః ససూతం స రదం భుజాభ్యాం; థుఃశాసనం శాస్తు బలాత పరమద్య
న విథ్యతే జామ్బ వతీ సుతస్య; రణే ఽవిషహ్యం హి రణొత్కటస్య
13 ఏతేన బాలేన హి శమ్బరస్య; థైత్యస్య సైన్యం సహసా పరణున్నమ
వృత్తొరుర అత్యాయత పీనబాహుర; ఏతేన సంఖ్యే నిహతొ ఽశవచక్రః
కొ నామ సామ్బస్య రణే మనుష్యొ; గత్వాన్తరం వై భుజయొర ధరేత
14 యదా పరవిశ్యాన్తరమ అన్తకస్య; కాలే మనుష్యొ న వినిష్క్రమేత
తదా పరవిశ్యాన్తరమ అస్య సంఖ్యే; కొ నామ జీవన పునర ఆవ్రజేత
15 థరొణం చ భీష్మం చ మహారదౌ తౌ; సుతైర వృతం చాప్య అద సొమథత్తమ
సర్వాణి సైన్యాని చ వాసుథేవః; పరధక్ష్యతే సాయకవహ్ని జాలైః
16 కింనామ లొకేష్వ అవిషహ్యమ అస్తి; కృష్ణస్య సర్వేషు సథైవ తేషు
ఆత్తాయుధస్యొత్తమ బాణపాణేశ; చక్రాయుధస్యాప్రతిమస్య యుథ్ధే
17 తతొ ఽనిరుథ్ధొ ఽపయ అసి చర్మ పాణిర; మహీమ ఇమాం ధార్తరాష్ట్రైర వి సంజ్ఞైః
హృతొత్తమాఙ్గైర నిహతైః కరొతు; కీర్ణాం కుశైర వేథిమ ఇవాధ్వరేషు
18 గథొల్ముకౌ బాహుక భానునీదాః; శూరశ చ సంఖ్యే నిశఠః కుమారః
రణొత్కటౌ సారణ చారుథేష్ణౌ; కులొచితం విప్రదయన్తు కర్మ
19 స వృష్ణిభొజాన్ధకయొధముఖ్యా; సమాగతా కషత్రియ శూరసేనా
హత్వా రణే తాన ధృతరాష్ట్ర పుత్రాఁల; లొకే యశః సఫీతమ ఉపాకరొతు
20 తతొ ఽభిమన్యుః పృదివీం పరశాస్తు; యావథ వరతం ధర్మభృతాం వరిష్ఠః
యుధిష్ఠిరః పారయతే మహాత్మా; థయూతే యదొక్తం కురుసత్తమేన
21 అస్మత పరముఖైర వి శిఖైర జితారిస; తతొ మహీం భొక్ష్యతి ధర్మరాజః
నిర ధార్తరాష్ట్రాం హతసూతపుత్రామ; ఏతథ ధి నః కృత్యతమం యశశ్యమ
22 [వాసు]
అసంశయం మాధవ సత్యమ ఏతథ; గృహ్ణీమ తే వాక్యమ అథీనసత్త్వ
సవాభ్యాం భుజాభ్యామ అజితాం తు భూమిం; నేచ్ఛేత కురూణామ ఋషభః కదం చిత
23 న హయ ఏష కామాన న భయాన న లొభాథ; యుధిష్ఠిరొ జాతు జహ్యాత సవధర్మమ
భీమార్జునౌ చాతి రదౌ యమౌ వా; తదైవ కృష్ణా థరుపథాత్మ జేయమ
24 ఉభౌ హి యుథ్ధే ఽపరతిమౌ పృదివ్యాం; వృకొథరశ చైవ ధనంజయశ చ
కస్మాన న కృత్స్నాం పృదివీం పరశాసేన; మాథ్రీ సుతాభ్యాంచ పురస్కృతొ ఽయమ
25 యథా తు పాఞ్చాల పతిర మహాత్మా; స కేకయశ చేథిపతిర వయం చ
యొత్స్యామ విక్రమ్య పరాంస తథా వై; సుయొధనస తయక్ష్యతి జీవలొకమ
26 [య]
నైతచ చిత్రం మాధవ యథ బరవీషి; సత్యం తు మే రక్ష్య తమం న రాజ్యమ
కృష్ణస తు మాం వేథ యదా వథ ఏకః; కృష్ణం చ వేథాహమ అదొ యదా వత
27 యథైవ కాలం పురుషప్రవీరొ; వేత్స్యత్య అయం మాధవ విక్రమస్య
తథా రణే తవం చ శినిప్రవీర; సుయొధనం జేష్యసి కేశవశ చ
28 పరతిప్రయాన్త్వ అథ్య థశార్హ వీరా; థృఢొ ఽసమి నాదైర నరలొకనాదైః
ధర్మే ఽపరమాథం కురుతాప్రమేయా; థరష్టాస్మి భూయః సుఖినః సమేతాన
29 తే ఽనయొన్యమ ఆమన్త్ర్య తదాభివాథ్య; వృథ్ధాన పరిస్వజ్య శిశూంశ చ సర్వాన
యథుప్రవీరాః సవగృహాణి జగ్మూ; రాజాపి తీర్దాన్య అనుసంచచార
30 విసృజ్య కృష్ణం తవ అద ధర్మరాజొ; విథర్భరాజొప చితాం సుతీర్దామ
సుతేన సొమేన విమిశ్రితొథాం; తతః పయొష్ణీం పరతి స హయ ఉవాస