అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 119

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 119)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [జ]
పరభాస తీర్దం సంప్రాప్య వృష్ణయః పాణ్డవాస తదా
కిమ అకుర్వన కదాశ చైషాం కాస తత్రాసంస తపొధన
2 తే హి సర్వే మహాత్మానః సర్వశాస్త్రవిశారథాః
వృష్ణయః పాణ్డవాశ చైవ సుహృథశ చ పరస్పరమ
3 [వ]
పరభాస తీర్దం సంప్రాప్య పుణ్యం తీర్దం మహొథధేః
వృష్ణయః పాణ్డవాన వీరాన పరివార్యొపతస్దిర
4 తతొ గొక్షీరకున్థేన్థు మృణాలరజతప్రభః
వనమాలీ హలీ రామొ బభాషే పుష్కరేక్షణమ
5 న కృష్ణ ధర్మశ చరితొ భవాయ; జన్తొర అధర్మశ చ పరాభవాయ
యుధిష్ఠిరొ యత్ర జటీ మహాత్మా; వనాశ్రయః కలిశ్యతి చీరవాసః
6 థుర్యొధనశ చాపి మహీం పరశాస్తి; న చాస్య భూమిర వివరం థథాతి
ధర్మాథ అధర్మశ చరితొ గరీయాన; ఇతీవ మన్యేత నరొ ఽలపబుథ్ధిః
7 థుర్యొధనే చాపి వివర్ధమానే; యుధిష్ఠిరే చాసుఖ ఆత్తరాజ్యే
కిం నవ అథ్య కర్తవ్యమ ఇతి పరజాభిః; శఙ్కా మిదః సంజనితా నరాణామ
8 అయం హి ధర్మప్రభవొ నరేన్థ్రొ; ధర్మే రతః సత్యధృతిః పరథాతా
చలేథ ధి రాజ్యాచ చ సుఖాచ చ పార్దొ; ధర్మాథ అపైతశ చ కదం వివర్ధేత
9 కదం ను భీష్మశ చ కృపశ చ విప్రొ; థరొణశ చ రాజా చ కులస్య వృథ్ధః
పరవ్రాజ్య పార్దాన సుఖమ ఆప్నువన్తి; ధిక పాపబుథ్ధీన భరత పరధానాన
10 కింనామ వక్ష్యత్య అవని పరధానః; పితౄన సమాగమ్య పరత్ర పాపః
పుత్రేషు సమ్యక చరితం మయేతి; పుత్రాన అపాపాన అవరొప్య రాజ్యాత
11 నాసౌ ధియా సంప్రతిపశ్యతి సమ; కింనామ కృత్వాహమ అచక్షుర ఏవమ
జాతః పృదివ్యామ ఇతి పార్దివేషు; పరవ్రాజ్య కౌన్తేయమ అదాపి రాజ్యాత
12 నూనం సమృథ్ధాన పితృలొకభూమౌ; చామీకరాభాన కషితిజాన పరఫుల్లాన
విచిత్రవీర్యస్య సుతః సపుత్రః; కృత్వా నృశంసం బత పశ్యతి సమ
13 వయూఢొత్తరాంసాన పృదు లొహితాక్షాన; నేమాన సమ పృచ్ఛన స శృణొతి నూనమ
పరస్దాపయథ యత స వనం హయ అశఙ్కొ; యుధిష్ఠిరం సానుజమ ఆత్తశస్త్రమ
14 యొ ఽయం పరేషాం పృతనాం సమృథ్ధాం; నిర ఆయుధొ థీర్ఘభుజొ నిహన్యాత
శరుత్వైవ శబ్థం హి వృకొథరస్య; ముఞ్చన్తి సైన్యాని శకృత స మూత్రమ
15 స కషుత్పిపాసాధ్వ కృశస తరొ వీ; సమేత్య నానాయుధ బాణపాణిః
వనే సమరన వాసమ ఇమం సుఘొరం; శేషం న కుర్యాథ ఇతి నిశ్చితం మే
16 న హయ అస్య వీర్యేణ బలేన కశ చిత; సమః పృదివ్యాం భవితా నరేషు
శీతొష్ణవాతాతప కర్శితాఙ్గొ; న శేషమ ఆజావ అసుహృత్సు కుర్యాత
17 పరాచ్యాం నృపాన ఏకరదేన జిత్వా; వృకొథరః సానుచరాన రణేషు
సవస్త్యాగమథ యొ ఽతి రదస తరొ వీ; సొ ఽయం వనే కలిశ్యతి చీరవాసః
18 యొ థన్తకూరే వయజయన నృథేవాన; సమాగతాన థాక్షిణాత్యాన మహీ పాన
తం పశ్యతేమం సహథేవమ అథ్య; తపొ వినం తాపస వేషరూపమ
19 యః పార్దివాన ఏకరదేన వీరొ; థిశం పరతీచీం పరతి యుథ్ధశౌణ్డః
సొ ఽయం వనే మూలఫలేన జీవఞ; జటీ చరత్య అథ్య మలాచితాఙ్గః
20 సత్రే సమృథ్ధే ఽతి రదస్య రాజ్ఞొ; వేథీ తలాథ ఉత్పతితా సుతా యా
సేయం వనేవాసమ ఇమం సుథుఃఖం; కదం సహత్య అథ్య సతీ సుఖార్హా
21 తరివర్గముఖ్యస్య సమీరణస్య; థేవేశ్వరస్యాప్య అద వాశ్వినొశ చ
ఏషాం సురాణాం తనయాః కదం ను; వనేచరన్త్య అల్పసుఖాః సుఖార్హాః
22 జితే హి ధర్మస్య సుతే సభార్యే; స భరాతృకే సానుచరే నిరస్తే
థుర్యొధనే చాపి వివర్ధమానే; కదం న సీథత్య అవనిః స శైలా