అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 118

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 118)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
గచ్ఛన స తీర్దాని మహానుభావః; పుణ్యాని రమ్యాణి థథర్శ రాజా
సర్వాణి విప్రైర ఉపశొభితాని; కవ చిత కవ చిథ భారత సాగరస్య
2 స వృత్తవాంస తేషు కృతాభిషేకః; సహానుజః పార్దివ పుత్రపౌత్రః
సముథ్రగాం పుణ్యతమాం పరశస్తాం; జగామ పారిక్షిత పాణ్డుపుత్రః
3 తత్రాపి చాప్లుత్య మహానుభావః; సంతర్పయామ ఆస పితౄన సురాంశ చ
థవిజాతిముఖ్యేషు ధనం విసృజ్య; గొథావరిం సాగరగామ అగచ్ఛత
4 తతొ వి పాప్మా థరవిడేషు రాజన; అముథ్రమ ఆసాథ్య చ లొకపుణ్యమ
అగస్త్యతీర్దం చ పవిత్రపుణ్యం; నారీ తీర్దాన్య అద వీరొ థథర్శ
5 తత్రార్జునస్యాగ్ర్య ధనుర్ధరస్య; నిశమ్య తత కర్మ పరైర అసహ్యమ
సంపూజ్యమానః పరమర్షిసంఘైః; పరాం ముథం పాణ్డుసుతః స లేభే
6 స తేషు తీర్దేష్వ అభిషిక్త గాత్రః; కృష్ణా సహాయః సహితొ ఽనుజైశ చ
సంపూజయన విక్రమమ అర్జునస్య; రేమే మహీపాల పతిః పృదివ్యామ
7 తతః సహస్రాణి గవాం పరథాయ; తీర్దేషు తేష్వ అమ్బుధరొత్తమస్య
హృష్టః సహ భరాతృభిర అర్జునస్య; సంకీర్తయామ ఆస గవాం పరథానమ
8 స తాని తీర్దాని చ సాగరస్య; పుణ్యాని చాన్యాని బహూని రాజన
కరమేణ గచ్ఛన పరిపూర్ణకామః; శూర్పారకం పుణ్యతమం థథర్శ
9 తత్రొథధేః కం చిథ అతీత్య థేశం; ఖయాతం పృదివ్యాం వనమ ఆససాథ
తప్తం సురైర యత్ర తపః పురస్తాథ; ఇష్టం తదా పుణ్యతమైర నరేన్థ్రైః
10 స తత్ర తామ అగ్ర్యధనుర్ధరస్య; వేథీం థథర్శాయతపీనబాహుః
ఋచీక పుత్రస్య తపొ వి సంఘైః; సమావృతాం పుణ్యకృథ అర్చనీయామ
11 తతొ వసూనాం వసు ధాధిపః స; మరుథ్గణానాం చ తదాశ్వినొశ చ
వైవస్వతాథిత్య ధనేశ్వరాణామ; ఇన్థ్రస్య విష్ణొర సవితుర విభొర చ
12 భగస్య చన్థ్రస్య థివాకరస్య; పతేర అపాం సాధ్య గణస్య చైవ
ధాతుః పితౄణాం చ తదా మహాత్మా; రుథ్రస్య రాజన సగణస్య చైవ
13 సరొ వత్యాః సిథ్ధగణస్య చైవ; పూష్ణశ చ యే చాప్య అమరాస తదాన్యే
పుణ్యాని చాప్య ఆయతనాని తేషాం; థథర్శ రాజా సుమనొహరాణి
14 తేషూపవాసాన వివిధాన ఉపొష్య; థత్త్వా చ రత్నాని మహాధనాని
తీర్దేషు సర్వేషు పరిప్లుతాఙ్గః; పునః స శూర్పారకమ ఆజగామ
15 స తేన తీర్దేన తు సాగరస్య; పునః పరయాతః సహ సొథరీయైః
థవిజైః పృదివ్యాం పరదితం మహథ్భిస; తీర్దం పరభాసం సమ ఉపాజగామ
16 తత్రాభిషిక్తః పృదు లొహితాక్షః; సహానుజైర థేవగణాన పితౄంశ చ
సంతర్పయామ ఆస తదైవ కృష్ణా; తే చాపి విప్రాః సహ లొమశేన
17 స థవాథశాహం జలవాయుభక్షః; కుర్వన కషపాహఃసు తథాభిషేకమ
సమన్తతొ ఽగనీన ఉపథీపయిత్వా; తేపే తపొ ధర్మభృతాం వరిష్ఠః
18 తమ ఉగ్రమ ఆస్దాయ తపశ చరన్తం; శుశ్రావ రామశ చ జనార్థనశ చ
తౌ సర్వవృష్ణిప్రవరౌ స సైన్యౌ; యుధిష్ఠిరం జగ్మతుర ఆజమీఢమ
19 తే వృష్ణయః పాణ్డుసుతాన సమీక్ష్య; భూమౌ శయానాన మలథిగ్ధ గాత్రాన
అనర్హతీం థరౌపథీం చాపి థృష్ట్వా; సుథుఃఖితాశ చుక్రుశుర ఆర్తనాథమ
20 తతః స రామం చ జనార్థనం చ; కార్ష్ణిం చ సామ్బం చ శినేశ చ పౌత్రమ
అన్యాంశ చ వృష్ణీన ఉపగమ్య పూజాం; చక్రే యదా ధర్మమ అథీనసత్త్వః
21 తే చాపి సర్వాన పరతిపూజ్య పార్దాంస; తైః సత్కృతాః పాణ్డుసుతైస తదైవ
యుధిష్ఠిరం సంపరివార్య రాజన్న; ఉపావిశన థేవగణా యదేన్థ్రమ
22 తేషాం స సర్వం చరితం పరేషాం; వనే చ వాసం పరమప్రతీతః
అస్త్రార్దమ ఇన్థ్రస్య గతం చ పార్దం; కృష్ణే శశంసామర రాజపుత్రమ
23 శరుత్వా తు తే తస్య వచః పరతీతాస; తాంశ చాపి థృష్ట్వా సుకృశాన అతీవ
నేత్రొథ్భవం సంముముచుర థశార్హా; థుఃఖార్తి జం వారి మహానుభావాః