అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 117

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 117)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ర]
మమాపరాధాత తైః కషుథ్రైర హతస తవం తాత బాలిశైః
కార్తవీర్యస్య థాయా థైర వనే మృగ ఇవేషుభిః
2 ధర్మజ్ఞస్య కదం తాత వర్తమానస్య సత్పదే
మృత్యుర ఏవంవిధొ యుక్తః సర్వభూతేష్వ అనాగసః
3 కిం ను తైర న కృతం పాపం యైర భవాంస తపసి సదితః
అయుధ్యమానొ వృథ్ధః సన హతః శరశతైః శితైః
4 కిం ను తే తత్ర వక్ష్యన్తి సచివేషు సుహృత్సు చ
అయుధ్యమానం ధర్మజ్ఞమ ఏకం హత్వానపత్రపాః
5 [అక]
విలప్యైవం స కరుణం బహు నానావిధం నృప
పరేతకార్యాణి సర్వాణి పితుశ చక్రే మహాతపాః
6 థథాహ పితరం చాగ్నౌ రామః పరపురంజయః
పరతిజజ్ఞే వధం చాపి సర్వక్షత్రస్య భారత
7 సంక్రుథ్ధొ ఽతి బలః శూరః శస్త్రమ ఆథాయ వీర్యవాన
జఘ్నివాన కార్తవీర్యస్య సుతాన ఏకొ ఽనతకొపమః
8 తేషాం చానుగతా యే చ కషత్రియాః కషత్రియర్షభ
తాంశ చ సర్వాన అవామృథ్నాథ రామః పరహరతాం వరః
9 తరిః సప్తకృత్వః పృదివీం కృత్వా నిః కషత్రియాం పరభుః
సమన్తపఞ్చకే పఞ్చ చకార రుధిరహ్రథాన
10 స తేషు తర్పయామ ఆస పితౄన భృగుకులొథ్వహః
సాక్షాథ థథర్శ చర్చీకం స చ రామం నయవారయత
11 తతొ యజ్ఞేన మహతా జామథగ్న్యః పరతాపవాన
తర్పయామ ఆస థేవేన్థ్రమ ఋత్విగ్భ్యశ చ మహీం థథౌ
12 వేథీం చాప్య అథథథ ధైమీం కశ్యపాయ మహాత్మనే
థశవ్యామాయతాం కృత్వా నవొత్సేధాం విశాం పతే
13 తాం కశ్యపస్యానుమతే బరాహ్మణాః ఖన్థ శస తథా
వయభజంస తేన తే రాజన పరఖ్యాతాః ఖాన్థవాయనాః
14 స పరథాయ మహీం తస్మై కశ్యపాయ మహాత్మనే
అస్మిన మహేన్థ్రే శైలేన్థ్రే వసత్య అమితవిక్రమః
15 ఏవం వైరమ అభూత తస్య కషత్రియైర లొకవాసిభిః
పృదివీ చాపి విజితా రామేణామితతేజసా
16 [వ]
తతశ చతుర్థశీం రామః సమయేన మహామనాః
థర్శయామ ఆస తాన విప్రాన ధర్మరాజం చ సానుజమ
17 స తమ ఆనర్చ రాజేన్థ్రొ భరాతృభిః సహితః పరభుః
థవిజానాం చ పరాం పూజాం చక్రే నృపతిసత్తమః
18 అర్చయిత్వా జామథగ్న్యం పూజితస తేన చాభిభూః
మహేన్థ్ర ఉష్య తాం రాత్రిం పరయయౌ థక్షిణాముఖః