అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 116

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 116)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [అక]
స వేథాధ్యయనే యుక్తొ జమథగ్నిర మహాతపః
తపస తేపే తతొ థేవాన నియమాథ వశమ ఆనయత
2 స పరసేనజితం రాజన్న అధిగమ్య నరాధిపమ
రేణుకాం వరయామ ఆస స చ తస్మై థథౌ నృపః
3 రేణుకాం తవ అద సంప్రాప్య భార్యాం భార్గవనన్థనః
ఆశ్రమస్దస తయా సార్ధం తపస తేపే ఽనుకూలయా
4 తస్యాః కుమారాశ చత్వారొ జజ్ఞిరే రామ పఞ్చమాః
సర్వేషామ అజఘన్యస తు రామ ఆసీజ జఘన్యజః
5 ఫలాహారేషు సర్వేషు గతేష్వ అద సుతేషు వై
రేణుకా సనాతుమ అగమత కథా చిన నియతవ్రతా
6 సా తు చిత్రరదం నామ మార్త్తికావతకం నృపమ
థథర్శ రేణుకా రాజన్న ఆగచ్ఛన్తీ యథృచ్ఛయా
7 కరీడన్తం సలిలే థృష్ట్వా సభార్యం పథ్మమాలినమ
ఋథ్ధిమన్తం తతస తస్య సపృహయామ ఆస రేణుకా
8 వయభిచారాత తు సా తస్మాత కలిన్నామ్భసి వి చేతనా
పరవివేశాశ్రమం తరస్తా తాం వై భర్తాన్వబుధ్యత
9 స తాం థృష్ట్వా చయుతాం ధైర్యాథ బరాహ్మ్యా లక్ష్మ్యా వివర్జితామ
ధిక శబ్థేన మహాతేజా గర్హయామ ఆస వీర్యవాన
10 తతొ జయేష్ఠొ జామథగ్న్యొ రుమణ్వాన నామ నామ తః
ఆజగామ సుషేణశ చ వసుర విశ్వావసుస తదా
11 తాన ఆనుపూర్వ్యాథ భగవాన వధే మాతుర అచొథయత
న చ తే జాతసంమొహాః కిం చిథ ఊచుర వి చేతసః
12 తతః శశాప తాన కొపాత తే శప్తాశ చేతనాం జహుః
మృగపక్షిస ధర్మాణః కషిప్రమ ఆసఞ జడొపమాః
13 తతొ రామొ ఽభయగాత పశ్చాథ ఆశ్రమం పరవీర హా
తమ ఉవాచ మహామన్యుర జమథగ్నిర మహాతపాః
14 జహీమాం మాతరం పాపాం మా చ పుత్ర వయదాం కృదాః
తత ఆథాయ పరశుం రామొ మాతుః శిరొ ఽహరత
15 తతస తస్య మహారాజ జమథగ్నేర మహాత్మనః
కొపొ అగచ్ఛత సహసా పరసన్నశ చాబ్రవీథ ఇథమ
16 మమేథం వచనాత తాత కృతం తే కర్మ థుష్కరమ
వృణీష్వ కామాన ధర్మజ్ఞ యావతొ వాఞ్ఛసే హృథా
17 స వవ్రే మాతుర ఉత్దానమ అస్మృతిం చ వధస్య వై
పాపేన తేన చాస్పర్శం భరాతౄణాం పరకృతిం తదా
18 అప్రతిథ్వన్థ్వ తాం యుథ్ధే థీర్ఘమ ఆయుశ చ భారత
థథౌ చ సర్వాన కామాంస తాఞ జమథగ్నిర మహాతపాః
19 కథా చిత తు తదైవాస్య వినిష్క్రాన్తాః సుతాః పరభొ
అదానూప పతిర వీరః కార్తవీర్యొ ఽభయవర్తత
20 తమ ఆశ్రమపథం పరాప్తమ ఋషేర భార్యాసమర్చయత
స యుథ్ధమథసంమత్తొ నాభ్యనన్థత తదార్చనమ
21 పరమద్య చాశ్రమాత తస్మాథ ధొమ ధేన్వాస తథా బలాత
జహార వత్సం కరొశన్త్యా బభఞ్జ చ మహాథ్రుమాన
22 ఆగతాయ చ రామాయ తథాచష్ట పితా సవయమ
గాం చ రొరూయతీం థృష్ట్వా కొపొ రామ సమావిశత
23 స మన్యువశమ ఆపన్నః కార్తవీర్యమ ఉపాథ్రవత
తస్యాద యుధి విక్రమ్య భార్గవః పరవీర హా
24 చిచ్ఛేథ నిశితైర భల్లైర బాహూన పరిఘసంనిభాన
సహస్రసంమితాన రాజన పరగృహ్య రుచిరం ధనుః
25 అర్జునస్యాద థాయా థా రామేణ కృతమన్యవః
ఆశ్రమస్దం వినా రామం జమథగ్నిమ ఉపాథ్రవన
26 తే తం జఘ్నుర మహావీర్యమ అయుధ్యన్తం తపొ వినమ
అసకృథ రామ రామేతి విక్రొశన్తమ అనాదవత
27 కార్తవీర్యస్య పుత్రాస తు జమథగ్నిం యుధిష్ఠిర
ఘాతయిత్వా శరైర జగ్ముర యదాగతమ అరింథమాః
28 అపక్రాన్తేషు చైతేషు జమథగ్నౌ తదాగతే
సమిత పాణిర ఉపాగచ్ఛథ ఆశ్రమం భృగునన్థనః
29 స థృష్ట్వా పితరం వీరస తదా మృత్యువశం గతమ
అనర్హన్తం తదా భూతం విలలాప సుథుఃఖితః