అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 115

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 115)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
స తత్ర తామ ఉషిత్వైకాం రజనీం పృదివీపతిః
తాపసానాం పరం చక్రే సత్కారం భరాతృభిః సహ
2 లొమశశ చాస్య తాన సర్వాన ఆచఖ్యౌ తత్ర తాపసాన
భృగూన అఙ్గిరసశ చైవ వాసిష్ఠాన అద కాశ్యపాన
3 తాన సమేత్య స రాజర్షిర అభివాథ్య కృతాఞ్జలిః
రామస్యానుచరం వీరమ అపృచ్ఛథ అకృతవ్రణమ
4 కథా ను రామొ భగ వాంస తాపసాన థర్శయిష్యతి
తేనైవాహం పరసఙ్గేన థరష్టుమ ఇచ్ఛామి భార్గవమ
5 [అక]
ఆయాన ఏవాసి విథితొ రామస్య విథితాత్మనః
పరీతిస తవయి చ రామస్య కషిప్రం తవాం థర్శయిష్యతి
6 చతుర్థశీమ అష్టమీం చ రామం పశ్యన్తి తాపసాః
అస్యాం రాత్ర్యాం వయతీతాయాం భవిత్రీ చ చతుర్థశీ
7 [య]
భవాన అనుగతొ వీరం జామథగ్న్యం మహాబలమ
పరత్యక్షథర్శీ సర్వస్య పూర్వవృత్తస్య కర్మణాః
8 స భవాన కదయత్వ ఏతథ యదా రామేణ నిర్జితాః
ఆహవే కషత్రియాః సర్వే కదం కేన చ హేతునా
9 [అక]
కన్యకుబ్జే మహాన ఆసీత పార్దివః సుమహాబలః
గాధీతి విశ్రుతొ లొకే వనవాసం జగామ సః
10 వనే తు తస్య వసతః కన్యా జజ్ఞే ఽపసరః సమా
ఋచీకొ భార్గవస తాం చ వరయామ ఆస భారత
11 తమ ఉవాచ తతొ రాజా బరాహ్మణం సంశితవ్రతమ
ఉచితం నః కులే కిం చిత పూర్వైర యత సంప్రవర్తితమ
12 ఏకతః శయామ కర్ణానాం పాణ్డురాణాం తరొ వినామ
సహస్రం వాజినాం శుల్కమ ఇతి విథ్ధి థవిజొత్తమ
13 న చాపి భగవాన వాచ్యొ థీయతామ ఇతి భార్గవ
థేయా మే థుహితా చేయం తవథ్విధాయ మహాత్మనే
14 [రచ]
ఏకతః శయామ కర్ణానాం పాణ్డురాణాం తరొ వినామ
థాస్యామ్య అశ్వసహస్రం తే మమ భార్యా సుతాస్తు తే
15 [అక]
స తదేతి పరతిజ్ఞాయ రాజన వరుణమ అబ్రవీత
ఏకతః శయామ కర్ణానాం పాణ్డురాణాం తరొ వినామ
సహస్రం వాజినామ ఏకం శుల్కార్దం మే పరథీయతామ
16 తస్మై పరాథాత సహస్రం వై వాజినాం వరుణస తథా
తథ అశ్వతీర్దం విఖ్యాతమ ఉత్దితా యత్ర తే హయాః
17 గఙ్గాయాం కన్యకుబ్జే వై థథౌ సత్యవతీం తథా
తతొ గాధిః సుతాం తస్మై జన్యాశ చాసన సురాస తథా
లబ్ధ్వా హయసహస్రం తు తాంశ చ థృష్ట్వా థివౌకసః
18 ధర్మేణ లబ్ధ్వా తాం భార్యామ ఋచీకొ థవిజసత్తమః
యదాకామం యదాజొషం తయా రేమే సుమధ్యయా
19 తం వివాహే కృతే రాజన సభార్యమ అవలొకకః
ఆజగామ భృగుశ్రేష్ఠః పుత్రం థృష్ట్వా ననన్థ చ
20 భార్యా పతీ తమ ఆసీనం గురుం సురగణార్చితమ
అర్చిత్వా పర్యుపాసీనౌ పరాఞ్జలీతస్దతుస తథా
21 తతః సనుషాం స భగవాన పరహృష్టొ భృగుర అబ్రవీత
వరం వృణీష్వ సుభగే థాతా హయ అస్మి తవేప్సితమ
22 సా వై పరసాథయామ ఆస తం గురుం పుత్రకారణాత
ఆత్మనశ చైవ మాతుశ చ పరసాథం చ చకార సః
23 [భృ]
ఋతౌ తవం చైవ మాతా చ సనాతే పుంసవనాయ వై
ఆలిఙ్గేతాం పృదగ వృక్షౌ సాశ్వత్దం తవమ ఉథుమ్బరమ
24 ఆలిఙ్గనే తు తే రాజంశ చక్రతుః సమ విపర్యయమ
కథా చిథ భృగుర ఆగచ్ఛత తం చ వేథ విపర్యయమ
25 అదొవాచ మహాతేజొ భృగుః సత్యవతీం సనుషామ
బరాహ్మణః కషత్రవృత్తిర వై తవ పుత్రొ భవిష్యతి
26 కషత్రియొ బరాహ్మణాచారొ మాతుస తవ సుతొ మహాన
భవిష్యతి మహావీర్యః సాధూనాం మార్గమ ఆస్దితః
27 తతః పరసాథయామ ఆస శవశురం సా పునః పునః
న మే పుత్రొ భవేథ ఈథృక కామం పౌత్రొ భవేథ ఇతి
28 ఏవమ అస్త్వ ఇతి సా తేన పాణ్డవ పరతినన్థితా
జమథగ్నిం తతః పుత్రం సా జజ్ఞే కాల ఆగతే
తేజసా వర్చసా వైచ యుక్తం భార్గవనన్థనమ
29 స వర్ధమానస తేజొ వీ వేథస్యాధ్యయనేన వై
బహూన ఋషీన మహాతేజాః పాణ్డవేయాత్యవర్తత
30 తం తు కృత్స్నొ ధనుర్వేథః పరత్యభాథ భరతర్షభ
చతుర్విధాని చాస్త్రాణి భాః కరొపమ వర్చసమ