అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 114

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 114)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తతః పరయాతః కౌశిక్యాః పాణ్డవొ జనమేజయ
ఆనుపూర్వ్యేణ సర్వాణి జగామాయతనాన్య ఉత
2 స సాగరం సమాసాథ్య గఙ్గాయాః సంగమే నృప
నథీశతానాం పఞ్చానాం మధ్యే చక్రే సమాప్లవమ
3 తతః సముథ్రతీరేణ జగామ వసు ధాధిపః
భరాతృభిః సహితొ వీరః కలిఙ్గాన పరతి భారత
4 [ల]
ఏతే కలిఙ్గాః కౌన్తేయ యత్ర వైతరణీ నథీ
యత్రాయజత ధర్మొ ఽపి థేవాఞ శరణమ ఏత్య వై
5 ఋషిభిః సముపాయుక్తం యజ్ఞియం గిరిశొభితమ
ఉత్తరం తీరమ ఏతథ ధి సతతం థవిజ సేవితమ
6 సమేన థేవ యానేన పదా సవర్గమ ఉపేయుసః
అత్ర వై ఋషయొ ఽనయే ఽపి పురా కరతుభిర ఈజిరే
7 అత్రైవ రుథ్రొ రాజేన్థ్ర పశుమ ఆథత్తవాన మఖే
రుథ్రః పశుం మానవేన్థ్ర భాగొ ఽయమ ఇతి చాబ్రవీత
8 హృతే పశౌ తథా థేవాస తమ ఊచుర భరతర్షభ
మా పరస్వమ అభిథ్రొగ్ధా మా ధర్మాన సకలాన నశీః
9 తతః కల్యాణ రూపాభిర వాగ్భిస తే రుథ్రమ అస్తువన
ఇష్ట్యా చైనం తర్పయిత్వా మానయాం చక్రిరే తథా
10 తతః స పశుమ ఉత్సృజ్య థేవ యానేన జగ్మివాన
అత్రానువంశొ రుథ్రస్య తం నిబొధ యుధిష్ఠిర
11 అయాత యామం సర్వేభ్యొ భాగేభ్యొ భాగమ ఉత్తమమ
థేవాః సంకల్పయామ ఆసుర భయాథ రుథ్రస్య శాశ్వతమ
12 ఇమాం గాదామ అత్ర గాయన అపః సపృశతి యొ నరః
థేవ యానస తస్య పన్దాశ చక్షుశ చైవ పరకాశతే
13 [వ]
తతొ వైతరణీం సర్వే పాణ్డవా థరౌపథీ తదా
అవతీర్య మహాభాగా తర్పయాం చక్రిరే పితౄన
14 [య]
ఉపస్పృశ్యైవ భగవన్న అస్యాం నథ్యాం తపొధన
మానుషాథ అస్మి విషయాథ అపైతః పశ్య లొమశ
15 సర్వాఁల లొకాన పరపశ్యామి పరసాథాత తవ సువ్రత
వైఖానసానాం జపతామ ఏష శబ్థొ మహాత్మనామ
16 [ల]
తరిశతం వై సహస్రాణి యొజనానాం యుధిష్ఠిర
యత్ర ధవనిం శృణొష్య ఏనం తూష్ణీమ ఆస్స్వ విశాం పతే
17 ఏతత సవయం భువొ రాజన వనం రమ్యం పరకాశతే
యత్రాయజత కౌన్తేయ విశ్వకర్మా పరతాపవాన
18 యస్మిన యజ్ఞే హి భూర థత్తా కశ్యపాయ మహాత్మనే
స పర్వత వనొథ్థేశా థక్షిణా వై సవయం భువా
19 అవాసీథచ చ కౌన్తేయ థత్తమాత్రా మహీ తథా
ఉవాచ చాపి కుపితా లొకేశ్వరమ ఇథం పరభుమ
20 న మాం మర్త్యాయ భగవన కస్మై చిథ థాతుమ అర్హసి
పరథానం మొఘమ ఏతత తే యాస్యామ్య ఏషా రసాతలమ
21 విసీథన్తీం తు తాం థృష్ట్వా కశ్పయొ భగవాన ఋషిః
పరసాథయాం బభూవాద తతొ భూమిం విశాం పతే
22 తతః పరసన్నా పృదివీ తపసా తస్య పాణ్డవ
పునర ఉన్మజ్జ్య సలిలాథ వేథీ రూపాస్దితా బభౌ
23 సైషా పరకాశతే రాజన వేథీ సంస్దాన లక్షణా
ఆరుహ్యాత్ర మహారాజ వీర్యవాన వై భవిష్యసి
24 అహం చ తే సవస్త్యయనం పరయొక్ష్యే; యదా తవమ ఏనామ అధిరొక్ష్యసే ఽథయ
సపృష్టా హి మర్త్యేన తతః సముథ్రమ; ఏషా వేథీ పరవిశత్య ఆజమీఢ
25 అగ్నిర మిత్రొ యొనిర ఆపొ ఽద థేవ్యొ; విష్ణొ రేతస తవమ అమృతస్య నాభిః
ఏవం బరువన పాణ్డవ సత్యవాక్యం; వేథీమ ఇమాం తవం తరసాధిరొహ
26 [వ]
తతః కృతస్వస్త్యయనొ మహాత్మా; యుధిష్ఠిరః సాగరగామ అగచ్ఛత
కృత్వా చ తచ్ఛాసనమ అస్య సర్వం; మహేన్థ్రమ ఆసాథ్య నిశామ ఉవాస