అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 113

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 113)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [విభాన్థ]
రక్షాంసి చైతాని చరన్తి పుత్ర; రూపేణ తేనాథ్భుత థర్శనేన
అతుల్యరూపాణ్య అతి ఘొరవన్తి; విఘ్నం సథా తపసశ చిన్తయన్తి
2 సురూపరూపాణి చ తాని తాత; పరలొభయన్తే వివిధైర ఉపాయైః
సుఖాచ చ లొకాచ చ నిపాతయన్తి; తాన్య ఉగ్రకర్మాణి మునీన వనేషు
3 న తాని సేవేత మునిర యతాత్మా; సతాం లొకాన పరార్దయానః కదం చిత
కృత్వా విఘ్నం తాపసానాం రమన్తే; పాపాచారాస తపసస తాన్య అపాప
4 అసజ జనేనాచరితాని పుత్ర; పాపాన్య అపేయాని మధూని తాని
మాల్యాని చైతాని న వై మునీనాం; సమృతాని చిత్రొజ్జ్వల గన్ధవన్తి
5 [లొమష]
రక్షాంసి తానీతి నివార్య పుత్రం; విభాణ్డకస తాం మృగయాం బభూవ
నాసాథయామ ఆస యథా తర్యహేణ; తథా స పర్యావవృతే ఽఽశరమాయ
6 యథా పునః కాశ్యపొ వై జగామ; ఫలాన్య ఆహర్తుం విధినా శరామణేన
తథా పునర లొభయితుం జగామ; సా వేశ యొషా మునిమ ఋశ్య శృఙ్గమ
7 థృష్ట్వైవ తామ ఋశ్య శృఙ్గః పరహృష్టః; సంభాన్త రూపొ ఽభయపతత తథానీమ
పరొవాచ చైనాం భవతొ ఽఽశరమాయ; గచ్ఛావ యావన న పితా మమేతి
8 తతొ రాజన కాశ్యపస్యైక పుత్రం; పరవేశ్య యొగేన విముచ్య నావమ
పరలొభయన్త్యొ వివిధైర ఉపాయైర; ఆజగ్ముర అఙ్గాధిపతేః సమీపమ
9 సంస్దాప్య తామ ఆశ్రమథర్శనే తు; సంతారితాం నావమ అతీవ శుభ్రామ
తీరాథ ఉపాథాయ తదైవ చక్రే; రాజాశ్రమం నామ వనం వి చిత్రమ
10 అన్తఃపురే తం తు నివేశ్య రాజా; విభాణ్డకస్యాత్మ జమ ఏకపుత్రమ
థథర్శ థేవం సహసా పరవిష్టమ; ఆపూర్యమాణం చ జగజ జలేన
11 స లొమ పాథః పరిపూర్ణకామః; సుతాం థథావ ఋశ్య శృఙ్గాయ శాన్తామ
కరొధప్రతీకార కరం చ చక్రే; గొభిశ చ మార్గేష్వ అభికర్షణం చ
12 విభాణ్డకస్యావ్రజతః స రాజా; పశూన పరభూతాన పశుపాంశ చ వీరాన
సమాథిశత పుత్ర గృధీ మహర్షిర; విభాణ్డకః పరిపృచ్ఛేథ యథా వః
13 స వక్తవ్యః పరాఞ్జలిభిర భవథ్భిః; పుత్రస్య తే పశవః కర్షణం చ
కిం తే పరియం వై కరియతాం మహర్షే; థాసాః సమ సర్వే తవ వాచి బథ్ధాః
14 అదొపాయాత స మునిశ చణ్డకొపః; సవమ ఆశ్రమం ఫలమూలాని గృహ్య
అన్వేషమాణశ చ న తత్ర పుత్రం; థథర్శ చుక్రొధ తతొ భృశం సః
15 తతః స కొపేన విథీర్యమాణ; ఆశఙ్కమానొ నృపతేర విధానమ
జగామ చమ్పాం పరథిథక్షమాణస; తమ అఙ్గరాజం విషయం చ తస్య
16 స వై శరాన్తః కషుధితః కాశ్యపస తాన; ఘొషాన సమాసాథితవాన సమృథ్ధాన
గొపైశ చ తైర విధివత పూజ్యమానొ; రాజేవ తాం రాత్రిమ ఉవాచ తత్ర
17 సంప్రాప్య సత్కారమ అతీవ తేభ్యః; పరొవాచ కస్య పరదితాః సద సౌమ్యాః
ఊచుర తతస తే ఽభయుపగమ్య సర్వే; ధనం తవేథం విహితం సుతస్య
18 థేశే తు థేశే తు స పూజ్యమానస; తాంశ చైవ శృణ్వన మధురాన పరలాపాన
పరశాన్తభూయిష్ఠ రజాః పరహృష్టః; సమాససాథాఙ్గపతిం పురస్దమ
19 సంపూజితస తేన నరర్షభేణ; థథర్శ పుత్రం థివి థేవం యదేన్థ్రమ
శాన్తాం సనుషాం చైవ థథర్శ తత్ర; సౌథామినీమ ఉచ్చరన్తీం యదైవ
20 గరామాంశ చ ఘొషాంశ చ సుతం చ థృష్ట్వా; శాన్తాం చ శాన్తొ ఽసయ పరః స కొపః
చకార తస్మై పరమం పరసాథం; విభాణ్డకొ భూమిపతేర నరేన్థ్ర
21 స తత్ర నిక్షిప్య సుతం మహర్షిర; ఉవాచ సూర్యాగ్నిసమప్రభావమ
జాతే పుత్రే వనమ ఏవావ్రజేదా; రాజ్ఞః పరియాణ్య అస్య సర్వాణి కృత్వా
22 స తథ వచః కృతవాన ఋశ్య శృఙ్గొ; యయౌ చ యత్రాస్య పితా బభూవ
శాన్తా చైనం పర్యచరథ యదా వత; ఖే రొహిణీ సొమమ ఇవానుకూలా
23 అరున్ధతీ వా సుభగా వసిష్ఠం; లొపాముథ్రా వాపి యదా హయ అగస్త్యమ
నలస్య వా థమయన్తీ యదాభూథ; యదా శచీ వజ్రధరస్య చైవ
24 నాడాయనీ చేన్థ్రసేనా యదైవ; వశ్యా నిత్యం ముథ్గలస్యాజమీఢ
తదా శాన్తా ఋశ్య శృఙ్గం వనస్దం; పరీత్యా యుక్తా పర్యచరన నరేన్థ్ర
25 తస్యాశ్రమః పుణ్య ఏషొ విభాతి; మహాహ్రథం శొభయన పుణ్యకీర్తిః
అత్ర సనాతః కృతకృత్యొ విశుథ్ధస; తీర్దాన్య అన్యాన్య అనుసంయాహి రాజన