అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 112

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 112)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ర]
ఇహాగతొ జటిలొ బరహ్మ చారీ; న వై హరస్వొ నాతిథీర్ఘొ మనొ వీ
సువర్ణవర్ణః కమలాయతాక్షః; సుతః సురాణామ ఇవ శొభమానః
2 సమృథ్ధరూపః సవితేవ థీప్తః; సుశుక్లకృష్ణాక్ష తరశ చకొరైః
నీలాః పరసన్నాశ చ జటాః సుగన్ధా; హిరణ్యరజ్జు గరదితాః సుథీర్ఘాః
3 ఆధార రూపా పునర అస్య కణ్ఠే; విభ్రాజతే విథ్యుథ ఇవాన్తరిక్షే
థవౌ చాస్య పిణ్డావ అధరేణ కణ్ఠమ; అజాతరొమౌ సుమనొహరౌ చ
4 విలగ్నమధ్యశ చ స నాభిథేశే; కతిశ చ తస్యాతికృత పరమాణా
అదాస్య చీరాన్తర ఇతా పరభాతి; హిరన మయీ మేఖలా మే యదేయమ
5 అన్యచ చ తస్యాథ్భుత థర్శనీయం; వికూజితం పాథయొః సంప్రభాతి
పాణ్యొశ చ తథ్వత సవనవన నిబథ్ధౌ; కలాపకావ అక్షమాలా యదేయమ
6 విచేష్టమానస్య చ తస్య తాని; కూజన్తి హంసా సరసీవ మత్తాః
చీరాణి తస్యాథ్భుత థర్శనాని; నేమాని తథ్వన మమ రూపవన్తి
7 వక్త్రం చ తస్యాథ్భుత థర్శనీయం; పరవ్యాహృతం హలాథయతీవ చేతః
పుంస్కొకిలస్యేవ చ తస్య వాణీ; తాం శృణ్వతొ మే వయదితొ ఽనతరాత్మా
8 యదా వనం మాధవ మాసి మధ్యే; సమీరితం శవసనేనాభివాతి
తదా స వాత్య ఉత్తమపుణ్యగన్ధీ; నిషేవ్యమాణః పవనేన తాత
9 సుసంయతాశ చాపి జటా విభక్తా; థవైధీ కృతా భాన్తి సమా లలాటే
కర్ణౌ చ చిత్రైర ఇవ చక్రవాలైః; సమావృతౌ తస్య సురూపవథ్భిః
10 తదా ఫలం వృత్తమ అదొ వి చిత్రం; సమాహనత పాణినా థక్షిణేన
తథ భూమిమ ఆసాథ్య పునః పునశ చ; సముత్పతత్య అథ్భుతరూపమ ఉచ్చైః
11 తచ చాపి హత్వా పరివర్తతే ఽసౌ; వాతేరితొ వృక్ష ఇవావఘూర్ణః
తం పరేక్ష్య మే పుత్రమ ఇవామరాణాం; పరీతిః పరా తాత రతిశ చ జాతా
12 స మే సమాశ్లిష్య పునః శరీరం; జటాసు గృహ్యాభ్యవనామ్య వక్త్రమ
వక్త్రేణ వక్త్రం పరణిధాయ శబ్థం; చకార తన మే ఽజనయత పరహర్షమ
13 న చాపి పాథ్యం బహుమన్యతే ఽసౌ; ఫలాని చేమాని మయాహృతాని
ఏవం వరతొ ఽసమీతి చ మామ అవొచత; ఫలాని చాన్యాని నవాన్య అథాన మే
14 మయొపయుక్తాని ఫలాని తాని; నేమాని తుల్యాని రసేన తేషామ
న చాపి తేషాం తవగ ఇయం యదైషాం; సారాణి నైషామ ఇవ సన్తి తేషామ
15 తొయాని చైవాతి రసాని మహ్యం; పరాథాత స వై పాతుమ ఉథారరూపః
పీత్వైవ యాన్య అభ్యధికః పరహర్షొ; మమాభవథ భూశ చలితేవ చాసీత
16 ఇమాని చిత్రాణి చ గన్ధవన్తి; మాల్యాని తస్యొథ్గ్రదితాని పట్టైః
యాని పరకీర్యేహ గతః సవమ ఏవ; స ఆశ్రమం తపసా థయొతమానః
17 గతేన తేనాస్మి కృతొ వి చేతా; గాత్రం చ మే సంపరితప్యతీవ
ఇచ్ఛామి తస్యాన్తికమ ఆశు గన్తుం; తం చేహ నిత్యం పరివర్తమానమ
18 గచ్ఛామి తస్యాన్తికమ ఏవ తాత; కా నామ సా వరతచర్యా చ తస్య
ఇచ్ఛామ్య అహం చరితుం తేన సార్ధం; యదా తపః స చరత్య ఉగ్రకర్మా