అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 111

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 111)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [లొమష]
సా తు నావ్యాశ్రమం చక్రే రాజకార్యార్ద సిథ్ధయే
సంథేశాచ చైవ నృపతేః సవబుథ్ధ్యా చైవ భారత
2 నానాపుష్పఫలైర వృక్షైః కృత్రిమైర ఉపశొభితమ
నానాగుల్మలతొపైతైః సవాథు కామఫలప్రథైః
3 అతీవ రమణీయం తథ అతీవ చ మనొహరమ
చక్రే నావ్యాశ్రమం రమ్యమ అథ్భుతొపమథర్శనమ
4 తతొ నిబధ్య తాం నావమ అథూరే కాశ్యపాశ్రమాత
చారయామ ఆస పురుషైర విహారం తస్య వై మునేః
5 తతొ థుహితరం వేశ్యా సమాధాయేతి కృత్యతామ
థృష్ట్వాన్తరం కాశ్యపస్య పరాహిణొథ బుథ్ధిసంమతామ
6 సా తత్ర గత్వా కుశలా తపొనిత్యస్య సంనిధౌ
ఆశ్రమం తం సమాసాథ్య థథర్శ తమ ఋషేః సుతమ
7 [వేష్యా]
కచ చిన మునే కుశలం తాపసానాం; కచ చిచ చ వొ మూలఫలం పరభూతమ
కచ చిథ భవాన రమతే చాశ్రమే ఽసమింస; తవాం వై థరష్టుం సాంప్రతమ ఆగతొ ఽసమి
8 కచ చిత తపొ వర్ధతే తాపసానాం; పితా చ తే కచ చిథ అహీన తేజాః
కచ చిత తవయా పరీయతే చైవ విప్ర; కచ చిత సవాధ్యాయః కరియత ఋశ్య శృఙ్గ
9 [ర]
ఋథ్ధొ భవాఞ జయొతిర ఇవ పరకాశతే; మన్యే చాహం తవామ అభివాథనీయమ
పాథ్యం వై తే సంప్రథాస్యామి కామాథ; యదా ధర్మం ఫలమూలాని చైవ
10 కౌశ్యాం బృస్యామ ఆస్స్వ యదొపజొషం; కృష్ణాజినేనావృతాయాం సుఖాయామ
కవ చాశ్రమస తవ కింనామ చేథం; వరతం బరహ్మంశ చరసి హి థేవ వత తవమ
11 [వేష్యా]
మమాశ్రమః కాశ్యప పుత్ర రమ్యస; తరియొజనం శైలమ ఇమం పరేణ
తత్ర సవధర్మొ ఽనభివానథం నొ; న చొథకం పాథ్యమ ఉపస్పృశామః
12 [ర]
ఫలాని పక్వాని థథాని తే ఽహం; భల్లాతకాన్య ఆమలకాని చైవ
పరూషకాణీఙ్గుథ ధన్వనాని; పరియాలానాం కామకారం కురుష్వ
13 [ల]
సా తాని సర్వాణి విసర్జయిత్వా; భక్షాన మహార్హాన పరథథౌ తతొ ఽసమై
తాన్య ఋశ్య శృఙ్గస్య మహారసాని; భృశం సురూపాణి రుచిం థథుర హి
14 థథౌ చ మాల్యాని సుగన్ధవన్తి; చిత్రాణి వాసాంసి చ భానుమన్తి
పానాని చాగ్ర్యాణి తతొ ముమొథ; చిక్రీడ చైవ పరజహాస చైవ
15 సా కన్థుకేనారమతాస్య మూలే; విభజ్యమానా ఫలితా లతేవ
గాత్రైశ చ గాత్రాణి నిషేవమాణా; సమాశ్లిషచ చాసకృథ ఋశ్య శృఙ్గమ
16 సర్జాన అశొకాంస తిలకాంశ చ వృక్షాన; పరపుష్పితాన అవనామ్యావభజ్య
విలజ్జమానేవ మథాభిభూతా; పరలొభయామ ఆస సుతం మహర్షేః
17 అదర్శ్య శృఙ్గం వికృతం సమీక్ష్య; పునః పునః పీడ్య చ కాయమ అస్య
అవేక్షమాణా శనకిర జగామ; కృత్వాగ్నిహొత్రస్య తథాపథేశమ
18 తస్యాం గతాయాం మథనేన మత్తొ; వి చేతనశ చాభవథ ఋశ్య శృఙ్గః
తామ ఏవ భావేన గతేన శూన్యొ; వినిఃశ్వసన్న ఆర్తరూపొ బభూవ
19 తతొ ముహూర్తాథ ధరి పిఙ్గలాక్షః; పరవేష్టితొ రొమభిరా నఖాగ్రాత
సవాధ్యాయవాన వృత్తసమాధి యుక్తొ; విభాణ్డకః కాశ్యపః పరాథురాసీత
20 సొ ఽపశ్యథ ఆసీనమ ఉపేత్య పుత్రం; ధయాయన్తమ ఏకం విపరీతచిత్తమ
వినిఃశ్వసన్తం ముహుర ఊర్ధ్వథృష్టిం; విభాణ్డకః పుత్రమ ఉవాచ థీనమ
21 న కల్ప్యన్తే సమిధః కిం ను తాత; కచ చిథ ధుతం చాగ్నిహొత్రం తవయాథ్య
సునిర్నిక్తం సరుక సరువం హొమధేనుః; కచ చిత స వత్సా చ కృతా తవయాథ్య
22 న వై యదాపూర్వమ ఇవాసి పుత్ర; చిన్తాపరశ చాసి వి చేతనశ చ
థీనొ ఽతి మాత్రం తవమ ఇహాథ్య కిం ను; పృచ్ఛామి తవాం క ఇహాథ్యాగతొ ఽభూత