అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 109

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 109)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
తతః పరయాతః కౌన్తేయః కరమేణ భరతర్షభ
నన్థామ అపరనన్థాం చ నథ్యౌ పాపభయాపహే
2 స పర్వతం సమాసాథ్య హేమకూటమ అనామయమ
అచిన్త్యాన అథ్భుతాన భావాన థథర్శ సుబహూన నృపః
3 వాచొ యత్రాభవన మేఘా ఉపలాశ చ సహస్రశః
నాశక్నువంస తమ ఆరొఢుం విషణ్ణమనసొ జనాః
4 వాయుర నిత్యం వవౌ యత్ర నిత్యం థేవశ చ వర్షతి
సాయంప్రాతశ చ భగవాన థృశ్యతే హవ్యవాహనః
5 ఏవం బహువిధాన భావాన అథ్భుతాన వీక్ష్య పాణ్డవః
లొమశం పునర ఏవ సమ పర్యపృచ్ఛత తథ అథ్భుతమ
6 [లొమష]
యదా శరుతమ ఇథం పూర్వమ అస్మాభిర అరికర్శన
తథ ఏకాగ్రమనా రాజన నిబొధ గథతొ మమ
7 అస్మిన్న ఋషభకూటే ఽభూథ ఋషభొ నామ తాపసః
అనేకశతవర్షాయుస తపొ వీ కొపనొ భృశమ
8 స వై సంభాష్యమాణొ ఽనయైః కొపాథ గిరిమ ఉవాచ హ
య ఇహ వయాహరేత కశ చిథ ఉపలాన ఉత్సృజేస తథా
9 వాతం చాహూయ మా శబ్థమ ఇత్య ఉవాచ స తాపసః
వయాహరంశ చైవ పురుషొ మేఘేన వినివార్యతే
10 ఏవమ ఏతాని కర్మాణి రాజంస తేన మహర్షిణా
కృతాని కాని చిత కొపాత పరతిసిథ్ధాని కాని చిత
11 నన్థామ అభిగతాన థేవాన పురా రాజన్న ఇతి శరుతిః
అన్వపథ్యన్త సహసా పురుషా థేవ థర్శినః
12 తే థర్శనమ అనిచ్ఛన్తొ థేవాః శక్రపురొగమాః
థుర్గం చక్రుర ఇమం థేశం గిరిప్రత్యూహ రూపకమ
13 తథా పరభృతి కౌన్తేయ నరా గిరిమ ఇమం సథా
నాశక్నువన అభిథ్రష్టుం కుత ఏవాధిరొహితుమ
14 నాతప్త తపసా శక్యొ థరష్టుమ ఏష మహాగిరిః
ఆరొఢుం వాపి కౌన్తేయ తస్మాన నియతవాగ భవ
15 ఇహ థేవాః సథా సర్వే యజ్ఞాన ఆజహ్రుర ఉత్తమాన
తేషామ ఏతాని లిఙ్గాని థృశ్యన్తే ఽథయాపి భారత
16 కుశాకారేవ థూర్వేయం సంస్తీర్ణేవ చ భూర ఇయమ
యూపప్రకారా బహవొ వృక్షాశ చేమే విశాం పతే
17 థేవాశ చ ఋషయశ చైవ వసన్త్య అథ్యాపి భారత
తేషాం సాయం తదా పరాతర థృశ్యతే హవ్యవాహనః
18 ఇహాప్లుతానాం కౌన్తేయ సథ్యః పాప్మా విహన్యతే
కురుశ్రేష్ఠాభిషేకం వై తస్మాత కురు సహానుజః
19 తతొ నన్థాప్లుతాఙ్గస తవం కౌశికీమ అభియాస్యసి
విశ్వా మిత్రేణ యత్రొగ్రం తపస తప్తుమ అనుత్తమమ
20 తతస తత్ర సమాప్లుత్య గాత్రాణి సగణొ నృపః
జగామ కౌశికీం పుణ్యాం రమ్యాం శివజలాం నథీమ