అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 108

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 108)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [లొమష]
భగీరదవచః శరుత్వా పరియార్దం చ థివౌకసామ
ఏవమ అస్త్వ ఇతి రాజానం భగవాన పరత్యభాషత
2 ధారయిష్యే మహాబాహొ గగణాత పరచ్యుతాం శివామ
థివ్యాం థేవ నథీం పుణ్యాం తవత్కృతే నృపసత్తమ
3 ఏవమ ఉక్త్వా మహాబాహొ హిమవన్తమ ఉపాగమత
సంవృతః పార్షథైర ఘొరైర నానాప్రహరణొథ్యతైః
4 తతః సదిత్వా నరశ్రేష్ఠం భగీరదమ ఉవాచ హ
పరయాచస్వ మహాబాహొ శైలరాజసుతాం నథీమ
పతమానాం సరిచ్ఛ్రేష్ఠాం ధారయిష్యే తరివిష్టపాత
5 ఏతచ ఛరుత్వా వచొ రాజా శర్వేణ సముథాహృతమ
పరయతః పరణతొ భూత్వా గఙ్గాం సమనుచిన్తయత
6 తతః పుణ్యజలా రమ్యా రాజ్ఞా సమనుచిన్తితా
ఈశానం చ సదితం థృష్ట్వా గగణాత సహసా చయుతా
7 తాం పరచ్యుతాం తతొ థృష్ట్వా థేవాః సార్ధం మహర్షిభిః
గన్ధర్వొరగరక్షాంసి సమాజగ్ముర థిథృక్షయా
8 తతః పపాత గగణాథ గఙ్గా హిమవతః సుతా
సముథ్భ్రాన్త మహావర్తా మీనగ్రాహసమాకులా
9 తాం థధార హరొ రాజన గఙ్గాం గగణ మేఖలామ
లలాటథేశే పతితాం మాలాం ముక్తా మయీమ ఇవ
10 సా బభూవ విసర్పన్తీ తరిధా రాజన సముథ్రగా
ఫేనపుఞ్జాకుల జలా హంసానామ ఇవ పఙ్క్తయః
11 కవ చిథ ఆభొగ కుటిలా పరస్ఖలన్తీ కవ చిత కవ చిత
సవఫేన పటసంవీతా మత్తేవ పరమథావ్రజత
కవ చిత సా తొయనినథైర నథన్తీ నాథమ ఉత్తమమ
12 ఏవం పరకారాన సుబహూన కుర్వన్తీ గగణాచ చయుతా
పృదివీతలమ ఆసాథ్య భగీరదమ అదాబ్రవీత
13 థర్శయస్వ మహారాజ మార్గం కేన వరజామ్య అహమ
తవథర్దమ అవతీర్ణాస్మి పృదివీం పృదివీపతే
14 ఏతచ ఛరుత్వా వచొ రాజా పరాతిష్ఠత భగీరదః
యత్ర తాని శరీరాణి సాగరాణాం మహాత్మనామ
పావనార్దం నరశ్రేష్ఠ పుణ్యేన సలిలేన హ
15 గఙ్గాయా ధారణం కృత్వా హరొ లొకనమస్కృతః
కైలాసం పర్వతశ్రేష్ఠం జగామ తరిథశైః సహ
16 సముథ్రం చ సమాసాథ్య గఙ్గయా సహితొ నృపః
పూరయామ ఆస వేగేన సముథ్రం వరుణాలయమ
17 థుహితృత్వే చ నృపతిర గఙ్గాం సమనుకల్పయత
పితౄణాం చొథకం యత్ర థథౌ పూర్ణమనొ రదః
18 ఏతత తే సర్వమ ఆఖ్యాతం గఙ్గా తరిపద గా యదా
పూరణార్దం సముథ్రస్య పృదివీమ అవతారితా
19 సముథ్రశ చ యదా పీతః కారణార్దే మహాత్మనా
వాతాపిశ చ యదా నీతః కషయం స బరహ్మ హా పరభొ
అగస్త్యేన మహారాజ యన మాం తవం పరిపృచ్ఛసి