అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 107

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 107)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [లొమష]
స తు రాజా మహేష్వాసశ చక్రవర్తీ మహారదః
బభూవ సర్వలొకస్య మనొ నయననన్థనః
2 స శుశ్రావ మహాబాహుః కపిలేన మహాత్మనా
పితౄణాం నిధనం ఘొరమ అప్రాప్తిం తరిథివస్య చ
3 స రాజ్యం సచివే నయస్య హృథయేన విథూయతా
జగామ హిమవత్పార్శ్వం తపస తప్తుం నరేశ్వరః
4 ఆరిరాధయిషుర గఙ్గాం తపసా థగ్ధకిల్బిషః
సొ ఽపశ్యత నరశ్రేష్ఠ హిమవన్తం నగొత్తమమ
శృఙ్గైర బహువిధాకారైర ధాతుమథ్భిర అలం కృతమ
5 పవనాలమ్బిభిర మేఘైః పరిష్వక్తం సమన్త తః
6 నథీ కుఞ్జ నితమ్బైశ చ సొథకైర ఉపశొభితమ
గుహా కన్థరసంలీనైః సింహవ్యాఘ్రైర నిషేవితమ
7 శకునైశ చ వి చిత్రాఙ్గైః కూజథ్భిర వివిధా గిరః
భృఙ్గరాజైస తదా హంసైర థాత్యూహైర జలకుక్కుతైః
8 మయూరైః శతపత్రైశ చ కొకిలైర జీవ జీవకైః
చకొరైర అసితాపాఙ్గైస తదా పుత్ర పరియైర అపి
9 జలస్దానేషు రమ్యేషు పథ్మినీభిశ చ సంకులమ
సారసానాం చ మధురైర వయాహృతైః సమలం కృతమ
10 కింనరైర అప్సరొభిశ చ నిషేవిత శిలాతలమ
థిశాగజవిషాణాగ్రైః సమన్తాథ ఘృష్ట పాథపమ
11 విథ్యాధరానుచరితం నానారత్నసమాకులమ
విషొల్బణైర భుజం గైశ చ థీప్తజిహ్వైర నిషేవితమ
12 కవ చిత కనకసంకాశం కవ చిథ రజతసంనిభమ
కవ చిథ అఞ్జన పుఞ్జాభం హిమవన్తమ ఉపాగమత
13 స తు తత్ర నరశ్రేష్ఠస తపొ ఘొరం సమాశ్రితః
ఫలమూలామ్బుభక్షొ ఽభూత సహస్రం పరివత్సరాన
14 సంవత్సరసహస్రే తు గతే థివ్యే మహానథీ
థర్శయామ ఆస తం గఙ్గా తథా మూర్తి మతీ సవయమ
15 [గన్గా]
కిమ ఇచ్ఛసి మహారాజ మత్తః కిం చ థథాని తే
తథ బరవీహి నరశ్రేష్ఠ కరిష్యామి వచస తవ
16 [లొమష]
ఏవమ ఉక్తః పరత్యువాచ రాజా హైమవతీం తథా
పితా మహామే వరథే కపిలేన మహానథి
అన్వేషమాణాస తురగం నీతా వైవస్వతక్షయమ
17 షష్టిస తాని సహస్రాణి సాగరాణాం మహాత్మనామ
కాపిలం తేజ ఆసాథ్య కషణేన నిధనం గతాః
18 తేషామ ఏవం వినష్టానాం సవర్గే వాసొ న విథ్యతే
యావత తాని శరీరాణి తవం జలైర నాభిషిఞ్చసి
19 సవర్గం నయమహాభాగే మత పితౄన సగరాత్మ జాన
తేషామ అర్దే ఽభియాచామి తవామ అహం వై మహానథి
20 ఏతచ ఛరుత్వా వచొ రాజ్ఞొ గఙ్గా లొకనమస్కృతా
భగీరదమ ఇథం వాక్యం సుప్రీతా సమభాషత
21 కరిష్యామి మహారాజ వచస తే నాత్ర సంశయః
వేగం తు మమ థుర ధార్యం పతన్త్యా గగణాచ చయుతమ
22 న శక్తస తరిషు లొకేషు కశ చిథ ధారయితుం నృప
అన్యత్ర విబుధశ్రేష్ఠాన నీలకణ్ఠాన మహేశ్వరాత
23 తం తొషయ మహాబాహొ తపసా వరథం హరమ
స తు మాం పరచ్యుతాం థేవః శిరసా ధారయిష్యతి
కరిష్యతి చ తే కామం పితౄణాం హితకామ్యయా
24 ఏతచ ఛరుత్వా వచొ రాజన మహారాజొ భగీరదః
కైలాసం పర్వతం గత్వా తొషయామ ఆస శంకరమ
25 తతస తేన సమాగమ్య కాలయొగేన కేన చిత
అగృహ్ణాచ చ వరం తస్మాథ గఙ్గాయా ధారణం నృప
సవర్గవాసం సముథ్థిశ్య పితౄణాం స నరొత్తమః