అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 92

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 92)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భ]
తదావిధౌ పరవృత్తే తు సర్వ ఏవ మహర్షయః
పితృయజ్ఞాన అకుర్వన్త విధిథృష్టేన కర్మణా
2 ఋషయొ ధర్మనిత్యాస తు కృత్వా నివపనాన్య ఉత
తర్పణం చాప్య అకుర్వన్త తీర్దామ్భొభిర యతవ్రతాః
3 నివాపైర థీయమానైశ చ చాతుర్వర్ణ్యేన భారత
తర్పితాః పితరొ థేవాస తే నాన్నం జరయన్తి వై
4 అజీర్ణేనాభిహన్యన్తే తే థేవాః పితృభిః సహ
సొమమ ఏవాభ్యపథ్యన్త నివాపాన నాభిపీడితాః
5 తే ఽబరువన సొమమ ఆసాథ్య పితరొ ఽజీర్ణ పీడితాః
నివాపాన్నేన పీడ్యామః శరేయొ నాత్ర విధీయతామ
6 తాన సొమః పరత్యువాచాద శరేయశ చేథ ఈప్సితం సురాః
సవయమ్భూ సథనం యాతస వై శరేయొ విధాస్యతి
7 తే సొమవచనాథ థేవాః పితృభిః సహ భారత
మేరుశృఙ్గే సమాసీనం పితామహమ ఉపాగమన
8 [పితరహ]
నివాపాన్నేన భగవన భృశం పీడ్యామహే వయమ
పరసాథం కురు నొ థేవ శరేయొ నః సంవిధీయతామ
9 ఇతి తేషాం వచః శరుత్వా సవయమ్భూర ఇథమ అబ్రవీత
ఏష మే పార్శ్వతొ వహ్నిర యుష్మచ ఛరేయొ విధాస్యతి
10 [అగ్ని]
సహితాస తాత భొక్ష్యామొ నివాపే సముపస్దితే
జరయిష్యద చాప్య అన్నం మయా సార్ధం న సంశయః
11 ఏతచ ఛరుత్వా తు పితరస తతస తే విజ్వరాభవన
ఏతస్మాత కారణాచ చాగ్నేః పరాక్తనం థీయతే నృప
12 నివప్తే చాగ్నిపూర్వే వై నివాపే పురుషర్షభ
న బరహ్మరాక్షసాస తం వై నివాపం ధర్షయన్త్య ఉత
రక్షాంసి చాపవర్తన్తే సదితే థేవే విభావసౌ
13 పూర్వం పిణ్డం పితుర థథ్యాత తతొ థథ్యాత పితామహే
పరపితామహాయ చ తత ఏష శరాథ్ధవిధిః సమృతః
14 బరూయాచ ఛరాథ్ధే చ సావిత్రీం పిణ్డే పిణ్డే సమాహితః
సొమాయేతి చ వక్తవ్యం తదా పితృమతేతి చ
15 రజస్వలా చ యా నారీ వయఙ్గితా కర్ణయొశ చ యా
నివాపే నొపతిష్ఠేత సంగ్రాహ్యా నాన్యవంశజాః
16 జలం పరతరమాణశ చ కీర్తయేత పితామహాన
నథీమ ఆసాథ్య కుర్వీత పితౄణాం పిణ్డ తర్పణమ
17 పూర్వం సవవంశజానాం తు కృత్వాథ్భిస తర్పణం పునః
సుహృత సంబన్ధివర్గాణాం తతొ థథ్యాజ జలాఞ్జలిమ
18 కల్మాషగొయుగేనాద యుక్తేన తరతొ జలమ
పితరొ ఽభిలషన్తే వై నావం చాప్య అధిరొహతః
సథా నావి జలం తజ్జ్ఞాః పరయచ్ఛన్తి సమాహితాః
19 మాసార్ధే కృష్ణపక్షస్య కుయాన నివపనాని వై
పుష్టిర ఆయుస తదా వీర్యం శరీశ చైవ పితృవర్తినః
20 పితామహః పులస్త్యశ చ వసిష్టాః పులహస తదా
అఙ్గిరాశ చ కరతుశ చైవ కశ్యపశ చ మహాన ఋషిః
ఏతే కురు కులశ్రేష్ఠ మహాయొగేశ్వరాః సమృతాః
21 ఏతే చ పితరొ రాజన్న ఏష శరాథ్ధవిధిః పరః
పరేతాస తు పిణ్డ సంబన్ధాన ముచ్యన్తే తేన కర్మణా
22 ఇత్య ఏషా పురుషశ్రేష్ఠ శరాథ్ధొత్పత్తిర యదాగమమ
ఖయాపితా పూర్వనిర్థిష్టా థానం వక్ష్యామ్య అతః పరమ