అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 93

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 93)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
థవిజాతయొ వరతొపేతా హవిస తే యథి భుఞ్జతే
అన్నం బరాహ్మణ కామాయ కదమ ఏతత పితామహ
2 [భ]
అవేథొక్త వరతాశ చైవ భుఞ్జానాః కార్యకారిణః
వేథొక్తేషు తు భుఞ్జానా వరతలుప్తా యుధిష్ఠిర
3 [య]
యథ ఇథం తప ఇత్య ఆహుర ఉపవాసం పృదగ్జనాః
తపః సయాథ ఏతథ ఇహ వై తపొ ఽనయథ వాపి కిం భవేత
4 [భ]
మాసార్ధ మాసౌ నొపవసేథ యత తపొ మన్యతే జనః
ఆత్మతన్త్రొపఘాతీ యొ న తపస్వీ న ధర్మవిత
5 తయాగస్యాపి చ సంపత్తిః శిష్యతే తప ఉత్తమమ
సథొపవాసీ చ భవేథ బరహ్మ చారీ తదైవ చ
6 మునిశ చ సయాత సథా విప్రొ థేవాంశ చైవ సథా యజేత
కుటుమ్బికొ ధర్మకామః సథా సవప్నశ చ భారత
7 అమృతాశీ సథా చ సయాత పవిత్రీ చ సథా భవేత
ఋతవాథీ సథా చ సయాన నియతశ చ సథా భవేత
8 విఘసాశీ సథా చ సయాత సథా చైవాతిది పరియః
అమాంసాసీ సథా చ సయాత పవిత్రీ చ సథా భవేత
9 [య]
కదం సథొపవాసీ సయాథ బరహ్మ చారీ చ పార్దివ
విఘసాశీ కదం చ సయాత కదం చైవాతిది పరియః
10 [భ]
అన్తరా సాయమ ఆశం చ పరాతర ఆశం తదైవ చ
సథొపవాసీ భవతి యొ న భుఙ్క్తే ఽనతరా పునః
11 భార్యాం గచ్ఛన బరహ్మ చారీ సథా భవతి చైవ హ
ఋతవాథీ సథా చ సయాథ థానశీలశ చ మానవః
12 అభక్షయన వృదా మాంసమ అమాంసాశీ భవత్య ఉత
థానం థథత పవిత్రీ సయాథ అస్వప్నశ చ థివా సవపన
13 భృత్యాతిదిషు యొ భుఙ్క్తే భుక్తవత్సు నరః సథా
అమృతం కేవలం భుఙ్క్తే ఇతి విథ్ధి యుధిష్ఠిర
14 అభుక్తవత్సు నాశ్నాతి బరాహ్మణేషు తు యొ నరః
అభొజనేన తేనాస్య జితః సవర్గొ భవత్య ఉత
15 థేవేభ్యశ చ పితృభ్యశ చ భృత్యేభ్యొ ఽతిదిభిః సహ
అవశిష్టాని యొ భుఙ్క్తే తమ ఆహుర విఘసాశినమ
16 తేషాం లొకా హయ అపర్యన్తాః సథనే బరహ్మణః సమృతాః
ఉపస్దితా హయ అప్సరొభిర గన్ధర్వైశ చ జనాధిప
17 థేవతాతిదిభిః సార్ధం పితృభిశ చొపభుఞ్జతే
రమన్తే పుత్రపౌత్రైశ చ తేషాం గతిర అనుత్తమా