అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 89

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 89)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భ]
యమస తు యాని శరాథ్ధాని పరొవాచ శశబిన్థవే
తాని మే శృణు కామ్యాని నక్షత్రేషు పృదక పృదక
2 శరాథ్ధం యః కృత్తికా యొగే కుర్వీత సతతం నరః
అగ్నీన ఆధాయ సాపత్యొ యజేత విగతజ్వరః
3 అపత్యకామొ రొహిణ్యామ ఓజః కామొ మృగొత్తమే
కరూరకర్మా థథచ ఛరాథ్ధమ ఆర్థ్రాయాం మానవొ భవేత
4 కృషిభాగీ భవేన మర్త్యః కుర్వఞ శరాథ్ధం పునర వసౌ
పుష్టి కామొ ఽద పుష్యేణ శరాథ్ధమ ఈహేత మానవః
5 ఆశ్లేషాయాం థథచ ఛరాథ్ధం వీరాన పుత్రాన పరజాయతే
జఞాతీనాం తు భవేచ ఛరేష్ఠొ మఘాసు శరాథ్ధమ ఆవపన
6 ఫల్గునీషు థథచ ఛరాథ్ధం సుభగః శరాథ్ధథొ భవేత
అపత్యభాగ ఉత్తరాసు హస్తేన ఫలభాగ భవేత
7 చిత్రాయాం తు థతచ ఛరాథ్ధం లభేథ రూపవతః సుతాన
సవాతి యొగే పితౄన అర్చ్య వాణిజ్యమ ఉపజీవతి
8 బహుపుత్రొ విశాఖాసు పిత్ర్యమ ఈహన భవేన నరః
అనురాధాసు కుర్వాణొ రాజచక్రం పరవర్తయేత
9 ఆథిపత్యం వరజేన మర్త్యొ జయేష్ఠాయామ అపవర్జయన
నరః కురు కులశ్రేష్ఠ శరాథ్ధా థమపురః సరః
10 మూలే తవ ఆరొగ్యమ అర్చ్ఛేత యశొ ఽషాఢాస్వ అనుత్తమమ
ఉత్తరాసు తవ అషాఢాసు వీతశొకశ చరేన మహీమ
11 శరాథ్ధం తవ అభిజితా కుర్వన విథ్యాం శరేష్టామ అవాప్నుయాత
శరవణే తు థథచ ఛరాథ్ధం పరేత్య గచ్ఛేత పరాం గతిమ
12 రాజ్యభాగీ ధనిష్ఠాయాం పరాప్నుయాన నాపథం నరః
నక్షత్రే వారుణే కుర్వన భిషక సిథ్ధిమ అవాప్నుయాత
13 పూర్వప్రొష్ఠ పథాః కుర్వన బహు విన్థేథ అజావికమ
ఉత్తరాస్వ అద కుర్వాణొ విన్థతే గాః సహస్రశః
14 బహురూప్య కృతం విత్తం విన్థతే రేవతీం శరితః
అశ్వాంశ చాశ్వయుజే వేత్తి భరణీష్వ ఆయుర ఉత్తమమ
15 ఇమం శరాథ్ధవిధిం శరుత్వా శశబిన్థుస తదాకరొత
అక్లేశేనాజయచ చాపి మహీం సొ ఽనుశశాస హ