అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 88

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 88)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
కిం సవిథ థత్తం పితృభ్యొ వై భవత్య అక్షయమ ఈశ్వర
కిం హవిశ చిరరాత్రాయ కిమ ఆనన్త్యాయ కల్పతే
2 [భ]
హవీంషి శరాథ్ధకల్పే తు యాని శరాథ్ధవిథొ విథుః
తాని మే శృణు కామ్యాని ఫలం చైవ యుధిష్ఠిర
3 తిలైర వరీహి యవైర మాషైర అథ్భిర మూలఫలైస తదా
థత్తేన మాసం పరీయన్తే శరాథ్ధేన పితరొ నృప
4 వర్ధమానతిలం శరాథ్ధమ అక్షయం మనుర అబ్రవీత
సర్వేష్వ ఏవ తు భొజ్యేషు తిలాః పరాధాన్యతః సమృతాః
5 థవౌ మాసౌ తు భవేత తృప్తిర మత్స్యైః పితృగణస్య హ
తరీన మాసాన ఆవికేనాహుశ చాతుర్మాస్యం శశేన తు
6 ఆజేన మాసాన పరీయన్తే పఞ్చైవ పితరొ నృప
వారాహేణ తు షణ మాసాన సప్త వై శాకునేన తు
7 మాసాన అష్టౌ పార్షతేన రౌరవేణ నవైవ తు
గవయస్య తు మాంసేన తృప్తిః సయాథ థశ మాసికీ
8 మాసాన ఏకాథశ పరీతిః పితౄణాం మాహిషేణ తు
గవ్యేన థత్తే శరాథ్ధే తు సంవత్సరమ ఇహొచ్యతే
9 యదా గవ్యం తదాయుక్తం పాయసం సర్పిషా సహ
వాధ్రీణసస్య మాంసేన తృప్తిర థవాథశ వార్షికీ
10 ఆనన్త్యాయ భవేథ థత్తం ఖడ్గమాంసం పితృక్షయే
కాలశాకం చ లౌహం చాప్య ఆనన్త్యం ఛాగ ఉచ్యతే
11 గాదాశ చాప్య అత్ర గాయన్తి పితృగీతా యుధిష్ఠిర
సనత్సుమారొ భగవాన పురా మయ్య అభ్యభాషత
12 అపి నః స కులే జాయాథ యొ నొ థథ్యాత తరయొథశీమ
మఘాసు సర్పిషా యుక్తం పాయసం థక్షిణాయనే
13 ఆజేన వాపి లౌహేన మఘాస్వ ఏవ యతవ్రతః
హస్తిచ ఛాయాసు విధివత కర్ణ వయజనవీజితమ
14 ఏష్టవ్యా బహవః పుత్రా యథ్య ఏకొ ఽపి గయాం వరజేత
యత్రాసౌ పరదితొ లొకేష్వ అక్షయ్య కరణొ వటః
15 ఆపొ మూలం ఫలం మాంసమ అన్నం వాపి పితృక్షయే
యత కిం చిన మధు సంమిశ్రం తథ ఆనన్త్యాయ కల్పతే