అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 87

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 87)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
చాతుర్వర్ణ్యస్య ధర్మాత్మన ధర్మః పరొక్తస తవయానఘ
తదైవ మే శరాథ్ధవిధిం కృత్స్నం పరబ్రూహి పార్దివ
2 [వ]
యుధిష్ఠిరేణైవమ ఉక్తొ భీష్మః శాంతనవస తథా
ఇమం శరాథ్ధవిధిం కృత్స్నం పరవక్తుమ ఉపచక్రమే
3 [భ]
శృణుష్వావహితొ రాజఞ శరాథ్ధకల్పమ ఇమం శుభమ
ధన్యం యశస్యం పుత్రీయం పితృయజ్ఞం పరంతప
4 థేవాసురమనుష్యాణాం గన్ధర్వొరగరక్షసామ
పిశాచకింనరాణాం చ పూజ్యా వై పితరః సథా
5 పితౄన పూజ్యాథితః పశ్చాథ థేవాన సంతర్పయన్తి వై
తస్మాత సర్వప్రయత్నేన పురుషః పూజయేత సథా
6 అన్వాహార్యం మహారాజ పితౄణాం శరాథ్ధమ ఉచ్యతే
తచ చామిషేణ విధినా విధిః పరదమకల్పితః
7 సర్వేష్వ అహఃసు పరీయన్తే కృతైః శరాథ్ధైః పితామహాః
పరవక్ష్యామి తు తే సర్వాంస తిద్యాం తిద్యాం గుణాగుణాన
8 యేష్వ అహఃసు కృతైః శరాథ్ధైర యత ఫలం పరాప్యతే ఽనఘ
తత సర్వం కీర్తయిష్యామి యదావత తన నిబొధ మే
9 పితౄన అర్చ్య పరతిపథి పరాప్నుయాత సవగృహే సత్రియః
అభిరూప పరజాయిన్యొ థర్శనీయా బహు పరజాః
10 సత్రియొ థవితీయాం జాయన్తే తృతీయాయాం తు వన్థినః
చతుర్ద్యాం కషుథ్రపశవొ భవన్తి బహవొ గృహే
11 పఞ్చమ్యాం బహవః పుత్రా జాయన్తే కుర్వతాం నృప
కుర్వాణాస తు నరాః షష్ఠ్యాం భవన్తి థయుతిభాగినః
12 కృషిభాగీ భవేచ ఛరాథ్ధం కుర్వాణః సప్తమీం నృప
అష్టమ్యాం తు పరకుర్వాణొ వాణిజ్యే లాభమ ఆప్నుయాత
13 నవమ్యాం కుర్వతః శరాథ్ధం భవత్య ఏకశఫం బహు
వివర్ధన్తే తు థశమీం గావః శరాథ్ధాని కుర్వతః
14 కుప్య భాగీ భవేన మర్త్యః కుర్వన్న ఏకాథశీం నృప
బరహ్మ వర్చస్వినః పుత్రా జాయన్తే తస్య వేశ్మని
15 థవాథశ్యామ ఈహమానస్య నిత్యమ ఏవ పరథృశ్యతే
రజతం బహు చిత్రం చ సువర్ణం చ మనొరమమ
16 జఞాతీనాం తు భవేచ ఛరేష్ఠః కుర్వఞ శరాథ్ధం తరయొథశీమ
అవశ్యం తు యువానొ ఽసయ పరమీయన్తే నరా గృహే
17 యుథ్ధభాగీ భవేన మర్త్యః శరాథ్ధం కుర్వంశ చతుర్థశీమ
అమావాస్యాం తు నివపన సర్వాన కామాన అవాప్నుయాత
18 కృష్ణపక్షే థశమ్య ఆథౌ వర్జయిత్వా చతుర్థశీమ
శరాథ్ధకర్మణి తిద్యః సయుః పరశస్తా న తదేతరాః
19 యదా చైవాపరః పక్షః పూర్వపక్షాథ విశిష్యతే
తదా శరాథ్ధస్య పూర్వాహ్ణాథ అపరాహ్ణొ విశిష్యతే