అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 86

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 86)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
ఉక్తాః పితామహేనేహ సువర్ణస్య విధానతః
విస్తరేణ పరథానస్య యే గుణాః శరుతిలక్షణాః
2 యత తు కారణమ ఉత్పత్తేః సువర్ణస్యేహ కీర్తితమ
స కదం తారకః పరాప్తొ నిధనం తథ బరవీహి మే
3 ఉక్తః స థేవతానాం హి అవధ్య ఇతి పార్దివ
న చ తస్యేహ తే మృత్యుర విస్తరేణ పరకీర్తితః
4 ఏతథ ఇచ్ఛామ్య అహం శరొతుం తవత్తః కురుకులొథ్వహ
కార్త్స్న్యేన తారక వధం పరం పౌతూహలం హి మే
5 [భ]
విపన్నకృత్యా రాజేన్థ్ర థేవతా ఋషయస తదా
కృత్తికాశ చొచయామ ఆసుర అపత్యభరణాయ వై
6 న థేవతానాం కాచిథ ధి సమర్దా జాతవేథసః
ఏకాపి శక్తా తం గర్భం సంధారయితుమ ఓజసా
7 షణ్ణాం తాసాం తతః పరీతః పావకొ గర్భధారణాత
సవేన తేజొ విసర్గేణ వీర్యేణ పరమేణ చ
8 తాస తు షట కృత్తికా గర్భం పుపుషుర జాతవేథసః
షట్సు వర్త్మసు తేజొ ఽగనేః సకలం నిహితం పరభొ
9 తతస తా వర్ధమానస్య కుమారస్య మహాత్మనః
తేజసాభిపరీతాఙ్గ్యొ న కవ చిచ ఛర్మ లేభిరే
10 తతస తేజః పరీతాఙ్గ్యః సర్వాః కాల ఉపస్దితే
సమం గర్భం సుషువిరే కృత్తికాస తా నరర్షభ
11 తతస తం షడ అధిష్ఠానం గర్భమ ఏకత్వమ ఆగతమ
పృదివీ పరతిజగ్రాహ కాన్తీ పురసమీపతః
12 స గర్భొ థివ్యసంస్దానొ థీప్తిమాన పావకప్రభః
థివ్యం శరవణం పరాప్య వవృధే పరియథర్శనః
13 థథృశుః కృత్తికాస తం తు బాలం వహ్ని సమథ్యుతిమ
జాతస్నేహాశ చ సౌహార్థాత పుపుషుః సతన్య విస్రవైః
14 అభవత కార్త్తికేయః స తరైలొక్యే స చరాచరే
సకన్నత్వాత సకన్థతాం చాపగుహావాసాథ గుహొ ఽభవత
15 తతొ థేవాస తరయస్త్రింశథ థిశశ చ స థిగ ఈశ్వరాః
రుథ్రొ ధాతా చ విష్ణుశ చ యజ్ఞః పూషార్యమా భగః
16 అంశొ మిత్రశ చ సాధ్యాశ చ వసవొ వాసవొ ఽశవినౌ
ఆపొ వాయుర నభశ చన్థ్రొ నక్షత్రాణి గరహా రవిః
17 పృదగ భూతాని చాన్యాని యాని థేవార్పణాని వై
ఆజగ్ముస తత్ర తం థరష్టుం కుమారం జవలనాత్మజమ
ఋషయస తుష్టువుశ చైవ గన్ధర్వాశ చ జగుస తదా
18 షడాననం కుమారం తం థవిషడ అక్షం థవిజ పరియమ
పీనాంసం థవాథశ భుజం పావకాథిత్యవర్చసమ
19 శయానం శరగుల్మస్దం థృష్ట్వా థేవాః సహర్షిభిః
లేభిరే పరమం హర్షం మేనిరే చాసురం హతమ
20 తతొ థేవాః పరియాణ్య అస్య సర్వ ఏవ సమాచరన
కరీడతః కరీడనీయాని థథుః పక్షిగణాంశ చ హ
21 సుపర్ణొ ఽసయ థథౌ పత్రం మయూరం చిత్రబర్హిణమ
రాక్షసాశ చ థథుస తస్మై వరాహమహిషావ ఉభౌ
22 కుక్కుటం చాగ్నిసంకాశం పరథథౌ వరుణః సవయమ
చన్థ్రమాః పరథథౌ మేషమ ఆథిత్యొ రుచిరాం పరభామ
23 గవాం మాతా చ గా థేవీ థథౌ శతసహస్రశః
ఛాగమ అగ్నిర గుణొపేతమ ఇలా పుష్పఫలం బహు
24 సుధన్వా శకటం చైవ రదం చామితకూబరమ
వరుణొ వారుణాన థివ్యాన భుజంగాన పరథథౌ శుభాన
సింహాన సురేన్థ్రొ వయాఘ్రాంశ చ థవీపినొ ఽనయాంశ చ థంష్ట్రిణః
25 శవాపథాంశ చ బహూన ఘొరాంశ ఛత్రాణి వివిధాని చ
రాక్షసాసురసంఘాశ చ యే ఽనుజగ్ముస తమ ఈశ్వరమ
26 వర్ధమానం తు తం థృష్ట్వా పరార్దయామ ఆస తారకః
ఉపాయైర బహుభిర హన్తుం నాశకచ చాపి తం విభుమ
27 సేనాపత్యేన తం థేవాః పూజయిత్వా గుహాలయమ
శశంసుర విప్రకారం తంతస్మై తారక కారితమ
28 స వివృథ్ధొ మహావీర్యొ థేవ సేనాపతిః పరభుః
జఘానామొఘయా శక్త్యా థానవం తారకం గుహః
29 తేన తస్మిన కుమారేణ కరీడతా నిహతే ఽసురే
సురేన్థ్రః సదాపితొ రాజ్యే థేవానాం పునర ఈశ్వరః
30 స సేనాపతిర ఏవాద బభౌ సకన్థః పరతాపవాన
ఈశొ గొప్తా చ థేవానాం పరియ కృచ ఛంకరస్య చ
31 హిరణ్యమూర్తిర భగవాన ఏష ఏవ చ పావకిః
సథా కుమారొ థేవానాం సేనాపత్యమ అవాప్తవాన
32 తస్మాత సువర్ణం మఙ్గల్యం రత్నమ అక్షయ్యమ ఉత్తమమ
సహజం కార్త్తికేయస్య వహ్నేస తేజః పరం మతమ
33 ఏవం రామాయ కౌరవ్య వసిష్ఠొ ఽకదయత పురా
తస్మాత సువర్ణథానాయ పరయతస్వ నరాధిప
34 రామః సువర్ణం థత్త్వా హి విముక్తః సర్వకిల్బిషైః
తరివిష్టపే మహత సదానమ అవాపాసులభం నరైః