అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 81

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 81)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
మయా గవాం పురీషం వై శరియా జుష్టమ ఇతి శరుతమ
ఏతథ ఇచ్ఛామ్య అహం శరొతుం సంశయొ ఽతర హి మే మహాన
2 [భ]
అత్రాప్య ఉథాహరన్తీమమ ఇతిహాసం పురాతనమ
గొభిర నృపేహ సంవాథం శరియా భరతసత్తమ
3 శరీః కృత్వేహ వపుః కాన్తం గొమధ్యం పరవివేశ హ
గావొ ఽద విస్మితాస తస్యా థృష్ట్వా రూపస్య సంపథమ
4 [గావహ]
కాసి థేవి కుతొ వా తవం రూపేణాప్రతిమా భువి
విస్మితాః సమ మహాభాగే తవ రూపస్య సంపథా
5 ఇచ్ఛామస తవాం వయం జఞాతుం కా తవం కవ చ గమిష్యసి
తత్త్వేన చ సువర్ణాభే సర్వమ ఏతథ బరవీహి నః
6 [షరీ]
లొకకాన్తాస్మి భథ్రం వః శరీర నామ్నేహ పరిశ్రుతా
మయా థైత్యాః పరిత్యక్తా వినష్టాః శాశ్వతీః సమాః
7 ఇన్థ్రొ వివస్వాన సొమశ చ విష్ణుర ఆపొ ఽగనిర ఏవ చ
మయాభిపన్నా ఋధ్యన్తే ఋషయొ థేవతాస తదా
8 యాంశ చ థవిషామ్య అహం గావస తే వినశ్యన్తి సర్వశః
ధర్మార్దకామహీనాశ చ తే భవన్త్య అసుఖాన్వితాః
9 ఏవం పరభావాం మాం గావొ విజానీత సుఖప్రథామ
ఇచ్ఛామి చాపి యుష్మాసు వస్తుం సర్వాసు నిత్యథా
ఆగతా పరార్దయానాహం శరీజుష్టా భవతానఘాః
10 [గావహ]
అధ్రువాం చఞ్చలాం చ తవాం సామాన్యాం బహుభిః సహ
న తవామ ఇచ్ఛామి భథ్రం తే గమ్యతాం యత్ర రొచతే
11 వపుష్మన్త్యొ వయం సర్వాః కిమ అస్మాకం తవయాథ్య వై
యత్రేష్టం గమ్యతాం తత్ర కృతకార్యా వయం తవయా
12 [షరీ]
కిమ ఏతథ వః కషమం గావొ యన మాం నేహాభ్యనన్థద
న మాం సంప్రతి గృహ్ణీద కస్మాథ వై థుర్లభాం సతీమ
13 సత్యశ చ లొకవాథొ ఽయం లొకే చరతి సువ్రతాః
సవయం పరాప్తే పరిభవొ భవతీతి వినిశ్చయః
14 మహథ ఉగ్రం తపః కృత్వా మాం నిషేవన్తి మానవాః
థేవథానవగన్ధర్వాః పిశాచొరగరాక్షసాః
15 కషమమ ఏతథ ధి వొ గావః పరతిగృహ్ణీత మామ ఇహ
నావమన్యా హయ అహం సౌమ్యాస తరిలొకే స చరాచరే
16 [గావహ]
నావమన్యామహే థేవి న తవాం పరిభవామహే
అధ్రువా చలచిత్తాసి తతస తవాం వర్జయామహే
17 బహునాత్ర కిమ ఉక్తేన గమ్యతాం యత్ర వాఞ్ఛసి
వపుష్మత్యొ వయం సర్వాః కిమ అస్మాకం తవయానఘ
18 [షరీ]
అవజ్ఞాతా భవిష్యామి సర్వలొకేషు మానథాః
పరత్యాఖ్యానేన యుష్మాభిః పరసాథః కరియతామ ఇతి
19 మహాభాగా భవత్యొ వై శరణ్యాః శరణాగతామ
పరిత్రాయన్తు మాం నిత్యం భజమానామ అనిన్థితామ
మాననాం తవ అహమ ఇచ్ఛామి భవత్యః సతతం శుభాః
20 అప్య ఏకాఙ్కే తు వొ వస్తుమ ఇచ్ఛామి చ సుకుత్సితే
న వొ ఽసతి కుత్సితం కిం చిథ అఙ్గేష్వ ఆలక్ష్యతే ఽనఘాః
21 పుణ్యాః పవిత్రాః సుభగా మమాథేశం పరయచ్ఛత
వసేయం యత్ర చాఙ్గే ఽహం తన మే వయాఖ్యాతుమ అర్హద
22 [భ]
ఏవమ ఉక్తాస తు తా గావః శుభాః కరుణవత్సలాః
సంమన్త్ర్య సహితాః సర్వాః శరియమ ఊచుర నరాధిప
23 అవశ్యం మాననా కార్యా తవాస్మాభిర యశస్విని
శకృన మూత్రే నివస నః పుణ్యమ ఏతథ ధి నః శుభే
24 [షరీ]
థిష్ట్యా పరసాథొ యుష్మాభిః కృతొ మే ఽనుగ్రహాత్మకః
ఏవం భవతు భథ్రం వః పూజితాస్మి సుఖప్రథాః
25 [భ]
ఏవం కృత్వా తు సమయం శరీర గొభిః సహ భారత
పశ్యన్తీనాం తతస తాసాం తత్రైవాన్తరధీయత
26 ఏతథ గొశకృతః పుత్ర మాహాత్మ్యం తే ఽనువర్ణితమ
మహాత్మ్యం చ గవాం భూయః శరూయతాం గథతొ మమ