అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 80

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 80)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
పవిత్రాణాం పవిత్రం యచ ఛరేష్ఠం లొకే చ యథ భవేత
పావనం పరమం చైవ తన మే బరూహి పితామహ
2 [భ]
గావొ మహార్దాః పుణ్యాశ చ తారయన్తి చ మానవాన
ధారయన్తి పరజాశ చేమాః పయసా హవిషా తదా
3 న హి పుణ్యతమం కిం చిథ గొభ్యొ భరతసత్తమ
ఏతాః పవిత్రాః పుణ్యాశ చ తరిషు లొకేష్వ అనుత్తమాః
4 థేవానామ ఉపరిష్టాచ చ గావః పరతివసన్తి వై
థత్త్వా చైతా నరపతే యాన్తి సవర్గం మనీషిణః
5 మాన్ధాతా యౌవనాశ్వశ చ యయాతిర నహుషస తదా
గావొ థథన్తః సతతం సహస్రశతసంమితాః
గతాః పరమకం సదానం థేవైర అపి సుథుర్లభమ
6 అపి చాత్ర పురావృత్తం కదయిష్యామి తే ఽనఘ
7 ఋషీణామ ఉత్తమం ధీమాన కృష్ణథ్వైపాయనం శుకః
అభివాథ్యాహ్నికం కృత్వా శుచిః పరయత మానసః
పితరం పరిపప్రచ్ఛ థృష్టలొకపరావరమ
8 కొ యజ్ఞః సర్వయజ్ఞానాం వరిష్ఠ ఉపలక్ష్యతే
కిం చ కృత్వా పరం సవర్గం పరాప్నువన్తి మనీషిణః
9 కేన థేవాః పవిత్రేణ సవర్గమ అశ్నన్తి వా విభొ
కిం చ యజ్ఞ్టస్య యజ్ఞత్వం కవ చ యజ్ఞః పరతిష్ఠితః
10 థానానామ ఉత్తమం కిం చ కిం చ సత్రమ అతః పరమ
పవిత్రాణాం పవిత్రంచ యత తథ బరూహి మమానఘ
11 ఏతచ ఛరుత్వా తు వచనం వయాసః పరమధర్మవిత
పుత్రాయాకదయత సర్వం తత్త్వేన భరతర్షభ
12 [వ]
గావః పరతిష్ఠా భూతానాం తదా గావః పరాయణమ
గావః పుణ్యాః పవిత్రాశ చ పావనం ధర్మ ఏవ చ
13 పూర్వమ ఆసన్న శృఙ్గా వై గావ ఇత్య అనుశుశ్రుమః
శృఙ్గార్దే సముపాసన్త తాః కిల పరభుమ అవ్యయమ
14 తతొ బరహ్మా తు గాః పరాయమ ఉపవిష్టాః సమీక్ష్య హ
ఈప్సితం పరథథౌ తాభ్యొ గొభ్య పరత్యేకశః పరభుః
15 తాసం శృఙ్గాణ్య అజాయన్త యస్యా యాథృఙ మనొగతమ
నానావర్ణాః శృఙ్గవన్త్యస తా వయరొచన్త పుత్రక
16 బరహ్మణా వరథత్తాస తా హవ్యకవ్య పరథాః శుభాః
పుణ్యాః పవిత్రాః సుభగా థివ్యసంస్దాన లక్షణాః
గావస తేజొ మహథ థివ్యం గవాం థానం పరశస్యతే
17 యే చైతాః సంప్రయచ్ఛన్తి సాధవొ వీతమత్సరాః
తే వై సుకృతినః పరొక్తాః సర్వథానప్రథాశ చ తే
గవాం లొకం యదా పుణ్యమ ఆప్నువన్తి చ తే ఽనఘ
18 యత్ర వృక్షా మధు ఫలా థివ్యపుష్పఫలొపగాః
పుష్పాణి చ సుగన్ధీని థివ్యాని థవిజసత్తమ
19 సర్వా మణిమయీ భూమిః సూక్ష్మకాఞ్చనవాలుకా
సర్వత్ర సుఖసంస్పర్శా నిష్పఙ్కా నీరజా శుభా
20 రక్తొత్పలవనైశ చైవ మణిథణ్డైర హిరణ్మయైః
తరుణాథిత్యసంకాశైర భాన్తి తత్ర జలాశయాః
21 మహార్హామణి పత్రైశ చ కాఞ్చనప్రభ కేసరైః
నీలొత్పలవిమిశ్రైశ చ సరొభిర బహు పఙ్కజైః
22 కరవీర వనైః ఫుల్లైః సహస్రావర్త సంవృతైః
సంతానకవనైః ఫుల్లైర వృక్షైశ చ సమలంకృతాః
23 నిర్మలాభిశ చ ముక్తాభిర మణిభిశ చ మహాధనైః
ఉథ్ధూత పులినాస తత్ర జాతరూపైశ చ నిమ్నగాః
24 సర్వరత్నమయైర్శ చిత్రైర అవగాఢా నగొత్తమైః
జాతరూపమయైశ చాన్యైర హుతాశనసమప్రభైః
25 సౌవర్ణగిరయస తత్ర మణిరత్నశిలొచ్చయాః
సర్వరత్నమయైర భాన్తి శృఙ్గైశ చారుభిర ఉచ్ఛ్రితైః
26 నిత్యపుష్పఫలాస తత్ర నగాః పత్రరదాకులాః
థివ్యగన్ధరసైః పుష్పైః ఫలైశ చ భరతర్షభ
27 రమన్తే పుణ్యకర్మాణస తత్ర నిత్యం యుధిష్ఠిర
సర్వకామసమృథ్ధార్దా నిఃశొకా గతమన్యవః
28 విమానేషు విచిత్రేషు రమణీయేషు భారత
మొథన్తే పుణ్యకర్మాణొ విహరన్తొ యశస్వినః
29 ఉపక్రీడన్తి తాన రాజఞ శుభాశ చాప్సరసాం గణాః
ఏలాఁల లొకాన అవాప్నొతి గాం థత్త్వా వై యుధిష్ఠిర
30 యాసామ అధిపతిః పూషా మారుతొ బలవాన బలీ
ఐశ్వర్యే వరుణొ రాజా తా మాం పాన్తు యుగంధరాః
31 సురూపా బహురూపాశ చ విశ్వరూపాశ చ మాతరః
పరాజాపత్యా ఇతి బరహ్మఞ జపేన నిత్యం యతవ్రతః
32 గాస తు శుశ్రూషతే యశ చ సమన్వేతి చ సర్వశః
తస్మై తుష్టాః పరయచ్ఛన్తి వరాన అపి సుథుర్లభాన
33 న థరుహ్యేన మనసా చాపి గొషు తా హి సుఖప్రథాః
అర్చయేత సథా చైవ నమః కారైశ చ పూజయేత
థాన్తః పరీతమనా నిత్యం గవాం వయుష్టిం తదాశ్నుతే
34 యేన థేవాః పవిత్రేణ భుఞ్జతే లొకమ ఉత్తమమ
యత పవిత్రం పవిత్రాణాం తథ ఘృతం శిరసా వహేత
35 ఘృతేన జుహుయాథ అగ్నిం ఘృతేన సవస్తి వాచయేత
ఘృతం పరాశేథ ఘృతం థథ్యాథ గవాం వయుష్టిం తదాశ్నుతే
36 తర్యహమ ఉష్ణం పిబేన మూత్రం తర్యహమ ఉష్ణం పిబేత పయః
గవామ ఉష్ణం పయః పీత్వా తయహమ ఉష్ణం ఘృతం పిబేత
తర్యహమ ఉష్ణం ఘృతం పీత్వా వాయుభక్షొ భవేత తర్యహమ
37 నిర్హృతైశ చ యవైర గొభిర మాసం పరసృత యావకః
బరహ్మహత్యా సమం పాపం సర్వమ ఏతేన శుధ్యతి
38 పరాభవార్దం థైత్యానాం థేవైః శౌచమ ఇథం కృతమ
థేవత్వమ అపి చ పరాప్తాః సంసిథ్ధాశ చ మహాబలాః
39 గావః పవిత్రాః పుణ్యాశ చ పావనం పరమం మహత
తాశ చ థత్త్వా థవిజాతిభ్యొ నరః సవర్గమ ఉపాశ్నుతే
40 గవాం మధ్యే శుచిర భూత్వా గొమతీం మనసా జపేత
పూతాభిర అథ్భిర ఆచమ్య శుచిర భవతి నిర్మలః
41 అగ్నిమధ్యే గవాం మధ్యే బరాహ్మణానాం చ సంసథి
విథ్యా వేథ వరతస్నాతా బరాహ్మణాః పుణ్యకర్మిణః
42 అధ్యాపయేరఞ శిష్యాన వై గొమతీం యజ్ఞసంమితామ
తరిరాత్రొపొషితః శరుత్వా గొమతీం లభతే వరమ
43 పుత్ర కామశ చ లభతే పుత్రం ధనమ అదాపి చ
పతికామా చ భర్తారం సర్వకామాంశ చ మానవః
గావస తుష్టాః పరయచ్ఛన్తి సేవితా వై న సంశయః
44 ఏవమ ఏతా మహాభాగా యజ్ఞియాః సర్వకామథాః
రొహిణ్య ఇతి జానీహి నైతాభ్యొ విథ్యతే పరమ
45 ఇత్య ఉక్తః స మహాతేజాః శుకః పిత్రా మహాత్మనా
పూజయామ ఆస గా నిత్యం తస్యాత తవమ అపి పూజయ