అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 79

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 79)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
ఘృతక్షీరప్రథా గావొ ఘృతయొన్యొ ఘృతొథ్భవాః
ఘృతనథ్యొ ఘృతావర్తాస తా మే సన్తు సథా గృహే
2 ఘృతం మే హృథయే నిత్యం ఘృతం నాభ్యాం పరతిష్ఠితమ
ఘృతం సర్వృషు గాత్రేషు ఘృతం మే మనసి సదితమ
3 గావొ మమాగ్రతొ నిత్యం గావః పృష్ఠత ఏవ చ
గావొ మే సర్వతశ చైవ గవాం మధ్యే వసామ్య అహమ
4 ఇత్య ఆచమ్య జపేత సాయంప్రాతశ చ పురుషః సథా
యథ అహ్నా కురుతే పాపం తస్మాత స పరిముచ్యతే
5 పరాసాథా యత్ర సౌవర్ణా వసొర ధారా చ యత్ర సా
గన్ధర్వాప్సరసొ యత్ర తత్ర యాన్తి సహస్రథాః
6 నవ నీత పఙ్కాః కషీరొథా థధి శైవలసంకులాః
వహన్తి యత్ర నథ్యొ వై యత్ర యాన్తి సహస్రథాః
7 గవాం శతసహస్రం తు యః పరయచ్ఛేథ యదావిధి
పరామ ఋథ్ధిమ అవాప్యాద స గొలొకే మహీయతే
8 థశ చొభయతః పరేత్య మాతాపిత్రొః పితామహాన
థధాతి సుకృతాఁల లొకాన పునాతి చ కులం నరః
9 ధేన్వాః పరమాణేన సమప్రమాణాం; ధేనుం తిలానామ అపి చ పరథాయ
పానీయ థాతా చ యమస్య లొకే; న యాతనాం కాం చిథ ఉపైతి తత్ర
10 పవిత్రమ అగ్ర్యం జగతః పరతిష్ఠా; థివౌకసాం మాతరొ ఽదాప్రమేయాః
అన్వాలభేథ థక్షిణతొ వరజేచ చ; థథ్యాచ చ పాత్రే పరసమీక్ష్య కాలమ
11 ధేనుం స వత్సాం కపిలాం భూరి శృఙ్గాం; కాంస్యొపథొహాం వసనొత్తరీయామ
పరథాయ తాం గాహతి థుర విగాహ్యాం; యామ్యాం సభాం వీతభయొ మనుష్యః
12 సురూపా బహురూపాశ చ విశ్వరూపాశ చ మాతరః
గావొ మామ ఉపతిష్ఠన్తామ ఇతి నిత్యం పరకీర్తయేత
13 నాతః పుణ్యతరం థానం నాతః పుణ్యతరం ఫలమ
నాతొ విశిష్టం లొకేషు భూతం భవితుమ అర్హతి
14 తవచా లొమ్నాద శృఙ్గైశ చ వాలైః కషీరేణ మేథసా
యజ్ఞం వహన్తి సంభూయ కిమ అస్త్య అభ్యధికం తతః
15 యయా సర్వమ ఇథం వయాప్తం జగత సదావరజఙ్గమమ
తాం ధేనుం శిరసా వన్థే భూతభవ్యస్య మాతరమ
16 గుణవచన సముచ్చయైక థేశొ; నృపవ మయైష గవాం పరకీర్తితస తే
న హి పరమ ఇహ థానమ అస్తి గొభ్యొ; భవన్తి న చాపి పరాయణం తదాన్యత
17 [భ]
పరమ ఇథమ ఇతి భూమిపొ విచిన్త్య; పరవరమ ఋషేర వచనం తతొ మహాత్మా
వయసృజత నియతాత్మవాన థవిజేభ్యొ; సుబహు చ గొధనమ ఆప్తవాంశ చ లొకాన