అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 78

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 78)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వసిస్ఠ]
శతం వర్షసహస్రాణాం తపస తప్తం సుథుశ్చరమ
గొభిః పూర్వవిసృష్టాభిర గచ్ఛేమ శరేష్ఠతామ ఇతి
2 లొకే ఽసమిన థక్షిణానాం చ సర్వాసాం వయమ ఉత్తమాః
భవేమ న చ లిప్యేమ థొషేణేతి పరంతప
3 స ఏవ చేతసా తేన హతొ లిప్యేత సర్వథా
శకృతా చ పవిత్రార్దం కుర్వీరన థేవ మానుషాః
4 తదా సర్వాణి భూతాని సదావరాణి చరాణి చ
పరథాతారశ చ గొలొకాన గచ్ఛేయుర ఇతి మానథ
5 తాభ్యొ వరం థథౌ బరహ్మా తపసొ ఽనతే సవయంప్రభుః
ఏవం భవత్వ ఇతి విభుర లొకాంస తారయతేతి చ
6 ఉత్తస్దుః సిథ్ధికామాస తా భూతభవ్యస్య మాతరః
తపసొ ఽనతే మహారాజ గావొ లొకపరాయణాః
7 తస్మాథ గావొ మహాభాగాః పవిత్రం పరమ ఉచ్యతే
తదైవ సర్వభూతానాం గావస తిష్ఠన్తి మూర్ధని
8 సమానవత్సాం కపిలాం ధేనుం థత్త్వా పయస్వినీమ
సువ్రతాం వస్త్రసంవీతాం బరహ్మలొకే మహీయతే
9 రొహిణీం తుల్యవత్సాం తు ధేనుం థత్త్వా పయస్వినీమ
సువ్రతాం వస్త్రసంవీతాం సూర్యలొకే మహీయతే
10 సమానవత్సాం శబలాం ధేనుం థత్త్వా పయస్వినీమ
సువ్రతాం వస్త్రసంవీతాం సొమలొకే మహీయతే
11 సమానవస్తాం శవేతాం తు ధేనుం థత్త్వా పయస్వినీమ
సువ్రతాం వస్త్రసంవీతామ ఇన్థ్రలొకే మహీయతే
12 సమానవత్సాం కృష్ణాం తు ధేనుం థత్త్వా పయస్వినీమ
సువ్రతాం వస్త్రసంవీతామ అగ్నిలొకే మహీయతే
13 సమానవత్సాం ధూమ్రాం తు ధేనుం థత్త్వా పయస్వినీమ
సువ్రతాం వస్త్రసంవీతాం యామ్య లొకే మహీయతే
14 అపాం ఫేనసవర్ణాం తు స వత్సాం కాంస్యథొహనామ
పరథాయ వస్త్రసంవీతాం వారుణం లొకమ అశ్నుతే
15 వాతరేణు సవర్ణాం తు స వత్సాం కాంస్యథొహనామ
పరథాయ వస్త్రసంవీతాం వాయులొకే మహీయతే
16 హిరణ్యవర్ణాం పిఙ్గాక్షీం స వత్సాం కాంస్యథొహనామ
పరథాయ వస్త్రసంవీతాం కౌబేరం లొకమ అశ్నుతే
17 పలాల ధూమ్రవర్ణాం తు స వత్సాం కాంస్యథొహనామ
పరథాయ వస్త్రసంవీతాం పితృలొకే మహీయతే
18 స వత్సాం పీవరీం థత్త్వా శితికణ్ఠామ అలంకృతామ
వైశ్వథేవమ అసంబాధం సదానం శరేష్ఠం పరపథ్యతే
19 సమానవత్సాం గౌరీం తు ధేనుం థత్త్వా పయస్వినీమ
సువ్రతాం వస్త్రసంవీతాం వసూనాం లొకమ అశ్నుతే
20 పాణ్డుకమ్బల వర్ణాం తు స వత్సాం కాంస్యథొహనామ
పరథాయ వస్త్రసంవీతాం సాధానాం లొకమ అశ్నుతే
21 వైరాట పృష్ఠమ ఉక్షాణం సర్వరత్నైర అలం కృతమ
పరథాయ మరుతాం లొకాన అజరాన పరతిపథ్యతే
22 వత్సొపపన్నాం నీలాఙ్గాం సర్వరత్నసమన్వితామ
గన్ధర్వాప్సరసాం లొకాన థత్త్వా పరాప్నొతి మానవః
23 శితికణ్ఠమ అనడ్వాహం సర్వరత్నైర అలంకృతమ
థత్త్వా పరజాపతేర లొకాన విశొకః పరతిపథ్యతే
24 గొప్రథాన రతొ యాతి భిత్త్వా జలథసంచయాన
విమానేనార్క వర్ణేన థివి రాజన విరాజతా
25 తం చారువేషాః సుశ్రొణ్యః సహస్రం వరయొషితః
రమయన్తి నరశ్రేష్ఠ గొప్రథాన రతం నరమ
26 వీణానాం వల్లకీనాం చ నూపురాణాం చ శిఞ్జితైః
హాసైశ చ హరిణాక్షీణాం పరసుప్తః పరతిబొధ్యతే
27 యావన్తి లొమాని భవన్తి ధేన్వాస; తావన్తి వర్షాణి మహీయతే సః
సవర్గాచ చయుతశ చాపి తతొ నృలొకే; కులే సముత్పత్స్యతి గొమినాం సః