Jump to content

అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 77

వికీసోర్స్ నుండి
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 77)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భ]
ఏతస్మిన ఏవ కాలే తు వసిష్ఠమ ఋషిసత్తమమ
ఇక్ష్వాకువంశజొ రాజా సౌథాసొ థథతాం వరః
2 సర్వలొకచరం సిథ్ధం బరహ్మకొశం సనాతనమ
పురొహితమ ఇథం పరష్టుమ అభివాథ్యొపచక్రమే
3 [సౌ]
తరైలొక్యే భగవన కిం సవిత పవిత్రం కద్యతే ఽనఘ
యత కీర్తయన సథా మర్త్యః పరాప్నుయాత పుణ్యమ ఉత్తమమ
4 [భ]
తస్మై పరొవాచ వచనం పరణతాయ హితం తథా
గవామ ఉపనిషథ విథ్వాన నమస్కృత్య గవాం శుచిః
5 గావః సురభిగన్ధిన్యస తదా గుగ్గులు గన్ధికాః
గావః పరతిష్ఠా భూతానాం గావః సవస్త్యయనం మహత
6 గావొ భూతం భవిష్యచ చ గావః పుష్టిః సనాతనీ
గావొ లక్ష్మ్యాస తదా మూలం గొషు థత్తం న నశ్యతి
అన్నం హి సతతం గావొ థేవానాం పరమం హవిః
7 సవాహాకారవషట్కారౌ గొషు నిత్యం పరతిష్ఠితౌ
గావొ యజ్ఞస్య హి ఫలం గొషు యజ్ఞాః పరతిష్ఠితాః
8 సాయం పరతశ చ సతతం హొమకాలే మహామతే
గావొ థథతి వై హొమ్యమ ఋషిభ్యః పురుషర్షభ
9 కాని చిథ యాని థుర్గాణి థుష్కృతాని కృతాని చ
తరన్తి చైవ పాప్మానం ధేనుం యే థథతి పరభొ
10 ఏకాం చ థశగుర థథ్యాథ థశ థథ్యాచ చ గొశతీ
శతం సహస్రగుర థథ్యాత సర్వే తుల్యఫలా హి తే
11 అనాహితాగ్నిః శతగుర అయజ్వా చ సహస్రగుః
సమృథ్ధొ యశ చ కీనాశొ నార్ఘ్యమ అర్హన్తి తే తరయః
12 కపిలాం యే పరయచ్ఛన్తి స వత్సాం కాంస్యథొహనామ
సువ్రతాం వస్త్రసంవీతామ ఉభౌ లొకౌ జయన్తి తే
13 యువానమ ఇన్థ్రియొపేతం శతేన సహ యూదపమ
గవేన్థ్రం బరాహ్మణేన్థ్రాయ భూరి శృఙ్గమ అలంకృతమ
14 వృషభం యే పరయచ్ఛన్తి శరొత్రియాయ పరంతప
ఐశ్వర్యం తే ఽభిజాయన్తే జాయమానాః పునః పునః
15 నాకీర్తయిత్వా గాః సుప్యాన నాస్మృత్య పునర ఉత్పతేత
సాయంప్రాతర నమస్యేచ చ గాస తతః పుష్టిమ ఆప్నుయాత
16 గవాం మూత్ర పురీషస్య నొథ్విజేత కథా చన
న చాసాం మాంసమ అశ్నీయాథ గవాం వయుష్టిం తదాశ్నుతే
17 గాశ చ సంకీర్తయేన నిత్యం నావమన్యేత గాస తదా
అనిష్టం సవప్నమ ఆలక్ష్య గాం నరః సంప్రకీర్తయేత
18 గొమయేన సథా సనాయాథ గొకరీషే చ సంవిశేత
శలేష్మ మూత్ర పురీషాణి పరతిఘాతం చ వర్జయేత
19 సార్థ్ర చర్మణి భుఞ్జీత నిరీక్షన వారుణీం థిశమ
వాగ్యతః సర్పిషా భూమౌ గవాం వయుష్టిం తదాశ్నుతే
20 ఘృతేన జుహుయాథ అగ్నిం ఘృతేన సవస్తి వాచయేత
ఘృతం థథ్యాథ ఘృతం పరాశేథ గవాం వయుష్టిం తదాశ్నుతే
21 గొమత్యా విథ్యయా ధేనుం తిలానామ అభిమన్త్ర్య యః
రసరత్నమయీం థథ్యాన న స శొచేత కృతాకృతే
22 గావొ మామ ఉపతిష్ఠన్తు హేమశృఙ్గాః పయొ ముచః
సురభ్యః సౌరభేయాశ చ సరితః సాగరం యదా
23 గావః పశ్యన్తు మాం నిత్యం గావః పశ్యామ్య అహం తథా
గావొ ఽసమాకం వయం తాసాం యతొ గావస తతొ వయమ
24 ఏవం రాత్రౌ థివా చైవ సమేషు విషమేషు చ
మహాభయేషు చ నరః కీర్తయన ముచ్యతే భయాత