అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 82

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 82)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భ]
యే చ గాః సంప్రయచ్ఛన్తి హుతశిష్టాశినశ చ యే
తేషాం సత్రాణి యజ్ఞాశ చ నిత్యమ ఏవ యుధిష్ఠిర
2 ఋతే థధిఘృతేనేహ న యజ్ఞః సంప్రవర్తతే
తేన యజ్ఞస్య యజ్ఞత్వమ అతొ మూలం చ లక్ష్యతే
3 థానానామ అపి సర్వేషాం గవాం థానం పరశస్యతే
గావః శరేష్ఠాః పవిత్రాశ చ పావనం హయ ఏతథ ఉత్తమమ
4 పుష్ట్య అర్దమ ఏతాః సేవేత శాన్త్య అర్దమ అపి చైవ హ
పయొ థధిఘృతం యాసాం సర్వపాపప్రమొచనమ
5 గావస తేజః పరం పరొక్తమ ఇహ లొకే పరత్ర చ
న గొభ్యః పరమం కిం చిత పవిత్రం పురుషర్షభ
6 అత్రాప్య ఉథాహరన్తీమమ ఇతిహాసం పురాతనమ
పితామహస్య సంవాథమ ఇన్థ్రస్య చ యుధిష్ఠిర
7 పరా భూతేషు థైత్యేషు శక్రే తరిభువనేశ్వరే
పరజాః సముథితాః సర్వాః సత్యధర్మపరాయణాః
8 అదర్షయః స గన్ధర్వాః కింనరొరగరాక్షసాః
థేవాసురసుపర్ణాశ చ పరజానాం పతయస తదా
పర్యుపాసన్త కౌరవ్య కథా చిథ వై పితామహమ
9 నారథః పర్వతశ చైవ విశ్వావసుహహాహుహూ
థివ్యతానేషు గాయన్తః పర్యుపాసన్త తం పరభుమ
10 తత్ర థివ్యాని పుష్పాణి పరావహత పవనస తదా
ఆజహ్రుర ఋతవశ చాపి సుగన్ధీని పృదక పృదక
11 తస్మిన థేవసమావాయే సర్వభూతసమాగమే
థివ్యవాథిత్ర సంఘుష్టే థివ్యస్త్రీ చారణావృతే
ఇన్థ్రః పప్రచ్ఛ థేవేశమ అభివాథ్య పరణమ్య చ
12 థేవానాం భగవన కస్మాల లొకేశానాం పితామహ
ఉపరిష్టాథ గవాం లొక ఏతథ ఇచ్ఛామి వేథితుమ
13 కిం తపొ బరహ్మచర్యం వా గొభిః కృతమ ఇహేశ్వర
థేవానామ ఉపరిష్టాథ యథ వసన్త్య అరజసః సుఖమ
14 తత్ర పరొవాచ తం బరహ్మా శక్రం బలనిసూథనమ
అవజ్ఞాతాస తవయా నిత్యం గావొ బలనిసూథన
15 తేన తవమ ఆసాం మాహాత్మ్యం న వేత్ద శృణు తత పరభొ
గవాం పరభావం పరమం మాహాత్మ్యం చ సురర్షభ
16 యజ్ఞాఙ్గం కదితా గావొ యజ్ఞ ఏవ చ వాసవ
ఏతాభిశ చాప్య ఋతే యజ్ఞొ న పరవర్తేత కదం చన
17 ధారయన్తి పరజాశ చైవ పయసా హవిషా తదా
ఏతాసాం తనయాశ చాపి కృషియొగమ ఉపాసతే
18 జనయన్తి చ ధాన్యాని బీజాని వివిధాని చ
తతొ యజ్ఞాః పరవర్తన్తే హవ్యం కవ్యం చ సర్వశః
19 పయొ థధిఘృతం చైవ పుణ్యాశ చైతాః సురాధిప
వహన్తి వివిధాన భారాన కషుత కృష్ణా పరిపీడితాః
20 మునీంశ చ ధారయన్తీహ పరజాశ చైవాపి కర్మణా
వాసవాకూట వాహిన్యః కర్మణా సుకృతేన చ
ఉపరిష్టాత తతొ ఽసమాకం వసన్త్య ఏతాః సథైవ హి
21 ఏతత తే కారణం శక్ర నివాసకృతమ అథ్య వై
గవాం థేవొపరిష్టాథ ధి సమాఖ్యాతం శతక్రతొ
22 ఏతా హి వరథత్తాశ చ వరథాశ చైవ వాసవ
సౌరభ్యః పుణ్యకర్మిణ్యః పావనాః శుభలక్షణాః
23 యథర్దం గా గతాశ చైవ సౌరభ్యః సురసత్తమ
తచ చ మే శృణు కార్త్స్న్యేన వథతొ బలసూథన
24 పురా థేవయుగే తాత థైత్యేన్థ్రేషు మహాత్మసు
తరీఁల లొకాన అనుశాసత్సు విష్ణౌ గర్భత్వమ ఆగతే
25 అథిత్యాస తప్యమానాయాస తపొ ఘొరం సుశుశ్చరమ
పుత్రార్దమ అమర శరేష్ఠ పాథేనైకేన నిత్యథా
26 తాం తు థృష్ట్వా మహాథేవీం తప్యమానాం మహత తపః
థక్షస్య థుహితా థేవీ సురభిర నామ నామతః
27 అతప్యత తపొ ఘొరం హృష్టా ధర్మపరాయణా
కైలాసశిఖరే రమ్యే థేవగన్ధర్వసేవితే
28 వయతిష్ఠథ ఏకపాథేన పరమం యొగమ ఆస్దితా
థశవర్షసహస్రాణి థశవర్షశతాని చ
29 సంతప్తాస తపసా తస్యా థేవాః సర్షిమహొరగాః
తత్ర గత్వా మయా సార్ధం పర్యుపాసన్త తాం శుభామ
30 అదాహమ అబ్రువం తత్ర థేవీం తాం తపసాన్వితామ
కిమర్దం తప్యతే థేవి తపొ ఘొరమ అనిన్థితే
31 పరీతస తే ఽహం మహాభాగే తపసానేన శొభనే
వరయస్వ వరం థేవి థాతాస్మీతి పురంథర
32 [సురభీ]
వరేణ భగవన మహ్యం కృతం లొకపితామహ
ఏష ఏవ వరొ మే ఽథయ యత పరీతొ ఽసి మమానఘ
33 [బర]
తామ ఏవం బరువతీం థేవీం సురభీం తరిథశేశ్వర
పరత్యవ్రువం యథ థేవైన్థ్ర తన నిబొధ శచీపతే
34 అలొభ కామ్యయా థేవి తపసా చ శుభేన తే
పరసన్నొ ఽహం వరం తస్మాథ అమరత్వం థథాని తే
35 తరయాణామ అపి లొకానామ ఉపరిష్టాన నివత్స్యసి
మత్ప్రసాథాచ చ విఖ్యాతొ గొలొకః స భవిష్యతి
36 మానుషేషు చ కుర్వాణాః పరజాః కర్మసుతాస తవ
నివత్స్యన్తి మహాభాగే సర్వా థుహితరశ చ తే
37 మనసా చిన్తితా భొగాస తవయా వై థివ్యమానుషాః
యచ చ సవర్గసుఖం థేవి తత తే సంపత్స్యతే శుభే
38 తస్యా లొకాః సహస్రాక్ష సర్వకామసమన్వితాః
న తత్ర కరమతే మృత్యుర న జరా న చ పావకః
న థైన్యం నాశుభం కిం చిథ విథ్యతే తత్ర వాసవ
39 తత్ర థివ్యాన్య అరణ్యాని థివ్యాని భవనాని చ
విమానాని చ యుక్తాని కామగాని చ వాసవ
40 వరతైశ చ వివిధైః పుణ్యైస తదా తీర్దానుసేవనాత
తపసా మహతా చైవ సుకృతేన చ కర్మణా
శక్యః సమాసాథయితుం గొలొకః పుష్కరేక్షణ
41 ఏతత తే సర్వమ ఆఖ్యాతం మయా శక్రానుపృచ్ఛతే
న తే పరిభవః కార్యొ గవామ అరినిసూథన
42 [భ]
ఏతచ ఛరుత్వా సహస్రాక్షః పూజయామ ఆస నిత్యథా
గాశ చక్రే బహుమానం చ తాసు నిత్యం యుధిష్ఠిర
43 ఏతత తే సర్వమ ఆఖ్యాతం పావనం చ మహాథ్యుతే
పవిత్రం పరమం చాపి గవాం మాహాత్మ్యమ ఉత్తమమ
కీర్తితం పురుషవ్యాఘ్ర సర్వపాపవినాశనమ
44 య ఇథం కదయేన నిత్యం బరాహ్మణేభ్యః సమాహితః
హవ్యకవ్యేషు యజ్ఞేషు పితృకార్యేషు చైవ హ
సార్వకామికమ అక్షయ్యం పితౄంస తస్యొపతిష్ఠతి
45 గొషు భక్తశ చ లభతే యథ యథ ఇచ్ఛతి మానవః
సత్రియొ ఽపి భక్తా యా గొషు తాశ చ కామాన అవాప్నుయుః
46 పుత్రార్దీ లభతే పుత్రం కన్యా పతిమ అవాప్నుయాత
ధనార్దీ లభతే విత్తం ధర్మార్దీ ధర్మమ ఆప్నుయాత
47 విథ్యార్దీ పరాప్నుయాథ విథ్యాం సుఖార్దీ పరాప్నుయాత సుఖమ
న కిం చిథ థుర్లభం చైవ గవాం భక్తస్య భారత