అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 8

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 8)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
కే పూజ్యాః కే నమః కార్యాః కాన నమస్యసి భారత
ఏతన మే సర్వమ ఆచక్ష్వ యేషాం సపృహయసే నృప
2 ఉత్తమాపథ గతస్యాపి యత్ర తే వర్తతే మనః
మనుష్యలొకే సర్వస్మిన యథ అముత్రేహ చాప్య ఉత
3 [భ]
సపృహయామి థవిజాతీనాం యేషాం బరహ్మ పరం ధనమ
యేషాం సవప్రత్యయః సవర్గస తపఃస్వాధ్యాయసాధనః
4 యేషాం వృథ్ధాశ చ బాలాశ చ పితృపైతామహీం ధురమ
ఉథ్వహన్తి న సీథన్తి తేషాం వై సపృహయామ్య అహమ
5 విథ్యాస్వ అభివినీతానాం థాన్తానాం మృథుభాషిణామ
శరుతవృత్తొపపన్నానాం సథాక్షర విథాం సతామ
6 సంసత్సు వథతాం యేషాం హంసానామ ఇవ సంఘశః
మఙ్గల్య రూపా రుచిరా థివ్యజీమూతనిఃస్వనాః
7 సమ్యగ ఉచ్చారితా వాచః శరూయన్తే హి యుధిష్ఠిర
శుశ్రూషమాణే నృపతౌ పరేత్య చేహ సుఖావహాః
8 యే చాపి తేషాం శరొతారః సథా సథసి సంమతాః
విజ్ఞానగుణసంపన్నాస తేషాం చ సపృహయామ్య అహమ
9 సుసంస్కృతాని పరయతాః శుచీని గుణవన్తి చ
థథత్య అన్నాని తృప్త్యర్దం బరాహ్మణేభ్యొ యుధిష్ఠిర
యే చాపి సతతం రాజంస తేషాం చ సపృహయామ్య అహమ
10 శక్యం హయ ఏవాహవే యొథ్ధుం న థాతుమ అనసూయితమ
శూరా వీరాశ చ శతశః సన్తి లొకే యుధిష్ఠిర
తేషాం సంఖ్యాయమానానాం థానశూరొ విశిష్యతే
11 ధన్యః సయాం యథ్య అహం భూయః సౌమ్య బరాహ్మణకొ ఽపి వా
కులే జాతొ ధర్మగతిస తపొ విథ్యా పరాయణః
12 న మే తవత్తః పరియతరొ లొకే ఽసమిన పాణ్డునన్థన
తవత్తశ చ మే పరియతరా బరాహ్మణా భరతర్షభ
13 యదా మమ పరియతరాస తవత్తొ విప్రాః కురూథ్వహ
తేన సత్యేన గచ్ఛేయం లొకాన యత్ర స శంతనుః
14 న మే పితా పరియతరొ బరాహ్మణేభ్యస తదాభవత
న మే పితుః పితా వాపి యే చాన్యే ఽపి సుహృజ్జనాః
15 న హి మే వృజినం కిం చిథ విథ్యతే బరాహ్మణేష్వ ఇహ
అణు వా యథి వా సదూలం విథితం సాధు కర్మభిః
16 కర్మణా మనసా వాపి వాచా వాపి పరంతప
యన మే కృతం బరాహ్మణేషు తేనాథ్య న తపామ్య అహమ
17 బరహ్మణ్య ఇతి మామ ఆహుస తయా వాచాస్మి తొషితః
ఏతథ ఏవ పవిత్రేభ్యః సర్వేభ్యః పరమం సమృతమ
18 పశ్యామి లొకాన అమలాఞ శుచీన బరాహ్మణ యాయినః
తేషు మే తాత గన్తవ్యమ అహ్నాయ చ చిరాయ చ
19 యదా పత్యాశ్రయొ ధర్మః సత్రీణాం లొకే యుధిష్ఠిర
స థేవః సా గతిర నాన్యా కషత్రియస్య తదా థవిజాః
20 కషత్రియః శతవర్షీ చ థశవర్షీ చ బరాహ్మణః
పితా పుత్రౌ చ విజ్ఞేయౌ తయొ హి బరాహ్మణః పితా
21 నారీ తు పత్యభావే వై థేవరం కురుతే పతిమ
పృదివీ బరాహ్మణాలాభే కషత్రియం కురుతే పతిమ
22 పుత్రవచ చ తతొ రక్ష్యా ఉపాస్యా గురువచ చ తే
అగ్నివచ చొపచర్యా వై బరాహ్మణాః కురుసత్తమ
23 ఋజూన సతః సత్యశీలాన సర్వభూతహితే రతాన
ఆశీవిషాన ఇవ కరుథ్ధాన థవిజాన ఉపచరేత సథా
24 తేజసస తపసశ చైవ నిత్యం బిభ్యేథ యుధిష్ఠిర
ఉభే చైతే పరిత్యాజ్యే తేజశ చైవ తపస తదా
25 వయవసాయస తయొః శీఘ్రమ ఉభయొర ఏవ విథ్యతే
హన్యుః కరుథ్ధా మహారాజ బరాహ్మణా యే తపస్వినః
26 భూయః సయాథ ఉభయం థత్తం బరాహ్మణాథ యథ అకొపనాత
కుర్యాథ ఉభయతః శేషం థత్తశేషం న శేషయేత
27 థణ్డపాణిర యదా గొషు పాలొ నిత్యం సదిరొ భవేత
బరాహ్మణాన బరహ్మ చ తదా కషత్రియః పరిపాలయేత
28 పితేవ పుత్రాన రక్షేదా బరాహ్మణాన బరహ్మతేజసః
గృహే చైషామ అవేక్షేదాః కచ చిథ అస్తీహ జీవనమ