అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 7

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 7)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
కర్మణాం మే సమస్తానాం శుభానాం భరతర్షభ
ఫలాని మహతాం శరేష్ఠ పరబ్రూహి పరిపృచ్ఛతః
2 [భ]
రహస్యం యథ ఋషీణాం తు తచ ఛృణుష్వ యుధిష్ఠిర
యా గతిః పరాప్యతే యేన పరేత్య భావే చిరేప్సితా
3 యేన యేన శరీరేణ యథ యత కర్మ కరొతి యః
తేన తేన శరీరేణ తత తత ఫలమ ఉపాశ్నుతే
4 యస్యాం యస్యామ అవస్దాయాం యత కరొతి శుభాశుభమ
తస్యాం తస్యామ అవస్దాయాం భుఙ్క్తే జన్మని జన్మని
5 న నశ్యతి కృతం కర్మ సథా పఞ్చేన్థ్రియైర ఇహ
తే హయ అస్య సాక్షిణొ నిత్యం షష్ఠ ఆత్మా తదైవ చ
6 చక్షుర థథ్యాన మనొ థథ్యాథ వాచం థథ్యాచ చ సూనృతామ
అనువ్రజేథ ఉపాసీత స యజ్ఞః పఞ్చ థక్షిణః
7 యొ థథ్యాథ అపరిక్లిష్టమ అన్నమ అధ్వని వర్తతే
శరాన్తాయాథృష్ట పూర్వాయ తస్య పుణ్యఫలం మహత
8 సదణ్డిలే శయమానానాం గృహాణి శయనాని చ
చీరవల్కల సంవీతే వాసాంస్య ఆభరణాని చ
9 వాహనాసన యానాని యొగాత్మని తపొధనే
అగ్నీన ఉపశయానస్య రాజపౌరుషమ ఉచ్యతే
10 రసానాం పరతిసంహారే సౌభాగ్యమ అనుగచ్ఛతి
ఆమిష పరతిసంహారే పశూన పుత్రాంశ చ విన్థతి
11 అవాక్శిరాస తు యొ లమ్బేథ ఉథవాసం చ యొ వసేత
సతతం చైకశాయీ యః స లభేతేప్సితాం గతిమ
12 పాథ్యమ ఆసనమ ఏవాద థీపమ అన్నం పరతిశ్రయమ
థథ్యాథ అతిదిపూజార్దం స యజ్ఞః పఞ్చ థక్షిణః
13 వీరాసనం వీరశయ్యాం వీర సదానమ ఉపాసతః
అక్షయాస తస్య వై లొకాః సర్వకామగమాస తదా
14 ధనం లభేత థానేన మౌనేనాజ్ఞాం విశాం పతే
ఉపభొగాంశ చ తపసా బరహ్మచర్యేణ జీవితమ
15 రూపమ ఐశ్వర్యమ ఆరొగ్యమ అహింసా ఫలమ అశ్నుతే
ఫలమూలాశినాం రాజ్యం సవర్గః పర్ణాశినాం తదా
16 పరాయొపవేశనాథ రాజ్యం సర్వత్ర సుఖమ ఉచ్యతే
సవర్గం సత్యేన లభతే థీక్షయా కులమ ఉత్తమమ
17 గవాఢ్యః శాకథీక్షాయాం సవర్గగామీ తృణాశనః
సత్రియస తరిషవణం సనాత్వా వాయుం పీత్వా కరతుం లభేత
18 సలిలాశీ భవేథ యశ చ సథాగ్నిః సంస్కృతొ థవిజః
మరుం సాధయతొ రాజ్యం నాకపృష్ఠమ అనాశకే
19 ఉపవాసం చ థీక్షాం చ అభిషేకం చ పార్దివ
కృత్వా థవాథశ వర్షాణి వీర సదానాథ విశిష్యతే
20 అధీత్య సర్వవేథాన వై సథ్యొ థుఃఖాత పరముచ్యతే
మానసం హి చరన ధర్మం సవర్గలొకమ అవాప్నుయాత
21 యా థుస్త్యజా థుర్మతిభిర యానజీర్యతి జీర్యతః
యొ ఽసౌ పరాణాన్తికొ రొగస తాం తృష్ణాం తయజతః సుఖమ
22 యదా ధేను సహస్రేషు వత్సొ విన్థతి మాతరమ
ఏవం పూర్వకృతం కర్మ కర్తారమ అనుగచ్ఛతి
23 అచొథ్యమానాని యదా పుష్పాణి చ ఫలాని చ
సవకాలం నాతివర్తన్తే తదా కర్మ పురా కృతమ
24 జీర్యన్తి జీర్యతః కేశా థన్తా జీర్యన్తి జీర్యతః
చక్షుః శరొత్రే చ జీర్యేతే తృష్ణైకా తు న జీర్యతే
25 యేన పరీణాతి పితరం తేన పరీతః పరజాపతిః
పరీణాతి మాతరం యేన పృదివీ తేన పూజితా
యేన పరీణాత్య ఉపాధ్యాయం తేన సయాథ బరహ్మ పూజితమ
26 సర్వే తస్యాథృతా ధర్మా యస్యైతే తరయ ఆథృతాః
అనాథృతాస తు యస్యైతే సర్వాస తస్యాఫలాః కరియాః
27 [వ]
భీష్మస్య తథ వచః శరుత్వా విస్మితాః కురుపుంగవాః
ఆసన పరహృష్టమనసః పరీతిమన్తొ ఽభవంస తథా
28 యన మన్త్రే భవతి వృదా పరయుజ్యమానే; యత సొమే భవతి వృదాభిషూయమాణే
యచ చాగ్నౌ భవతి వృదాభిహూయమానే; తత సర్వం భవతి వృదాభిధీయమానే
29 ఇత్య ఏతథ ఋషిణా పరొక్తమ ఉక్తవాన అస్మి యథ విభొ
శుభాశుభఫలప్రాప్తౌ కిమ అతః శరొతుమ ఇచ్ఛసి