అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 9

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 9)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
బరాహ్మణానాం తు యే లొకే పరతిశ్రుత్య పితామహ
న పరయచ్ఛన్తి మొహాత తే కే భవన్తి మహామతే
2 ఏతన మే తత్త్వతొ బరూహి ధర్మం ధర్మభృతాం వర
పరతిశ్రుత్య థురాత్మానొ న పరయచ్ఛన్తి యే నరాః
3 [భ]
యొ న థథ్యాత పరతిశ్రుత్య సవల్పం వా యథి వా బహు
ఆశాస తస్య హతాః సర్వాః కలీబస్యేవ పరజా ఫలమ
4 యాం రాత్రిం జాయతే పాపొ యాం చ రాత్రిం వినశ్యతి
ఏతస్మిన్న అన్తరే యథ యత సుకృతం తస్య భారత
యచ చ తస్య హుతం కిం చిత సర్వం తస్యొపహన్యతే
5 అత్రైతథ వచనం పరాహుర ధర్మశాస్త్రవిథొ జనాః
నిశమ్య భరతశ్రేష్ఠ బుథ్ధ్యా పరమయుక్తయా
6 అపి చొథాహరన్తీమం ధర్మశాస్త్రవిథొ జనాః
అశ్వానాం శయామ కర్ణానాం సహస్రేణ స ముచ్యతే
7 అత్రైవొథాహరన్తీమమ ఇతిహాసం పురాతనమ
సృగాలస్య చ సంవాథం వానరస్య చ భారత
8 తౌ సఖాయౌ పురా హయ ఆస్తాం మానుషత్వే పరంతప
అన్యాం యొనిం సమాపన్నౌ సార్గాలీం వానరీం తదా
9 తతః పరాసూన ఖాథన్తం సృగాలం వానరొ ఽబరవీత
శమశానమధ్యే సంప్రేక్ష్య పూర్వజాతిమ అనుస్మరన
10 కిం తవయా పాపకం కర్మకృతం పూర్వం సుథారుణమ
యస తవం శమశానే కృతకాన పూతికాన అత్సి కుత్సితాన
11 ఏవమ ఉక్తః పరత్యువాచ సృగాలొ వానరం తథా
బరాహ్మణస్య పరతిశ్రుత్య న మయా తథ ఉపాకృతమ
12 తత కృతే పాపికాం యొనిమ ఆపన్నొ ఽసమి పలవంగమ
తస్మాథ ఏవంవిధం భక్ష్యం భక్షయామి బుభుక్షితః
13 ఇత్య ఏతథ బరువతొ రాజన బరాహ్మణస్య మయా శరుతమ
కదాం కదయతః పుణ్యాం ధర్మజ్ఞస్య పురాతనీమ
14 శరుతం చాపి మయా భూయః కృష్ణస్యాపి విశాం పతే
కదాం కదయతః పూర్వం బరాహ్మణం పరతి పాణ్డవ
15 ఏవమ ఏవ చ మాం నిత్యం బరాహ్మణాః సంథిశన్తి వై
పరతిశ్రుత్య భవేథ థేయం నాశా కార్యా హి బరాహ్మణైః
16 బరాహ్మణొ హయ ఆశయా పూర్వం కృతయా పృదివీపతే
సుసమిథ్ధొ యదా థీప్తః పావకస తథ్విధః సమృతః
17 యం నిరీక్షేత సంక్రుథ్ధ ఆశయా పూర్వజాతయా
పరథహేత హి తం రాజన కక్షమ అక్షయ్య భుగ యదా
18 స ఏవ హి యథా తుష్టొ వచసా పరతినన్థతి
భవత్య అగథ సంకాశొ విషయే తస్య భారత
19 పుత్రాన పౌత్రాన పశూంశ చైవ బాన్ధవాన సచివాంస తదా
పురం జనపథం చైవ శాన్తిర ఇష్టేవ పుష్యతి
20 ఏతథ ధి పరమం తేజొ బరాహ్మణస్యేహ థృశ్యతే
సహస్రకిరణస్యేవ సవితుర ధరణీతలే
21 తస్మాథ థాతవ్యమ ఏవేహ పరతిశ్రుత్య యుధిష్ఠిర
యథీచ్ఛేచ ఛొభనాం జాతిం పరాప్తుం భరతసత్తమ
22 బరాహ్మణస్య హి థత్తేన ధరువం సవర్గొ హయ అనుత్తమః
శక్యమ్ప్రాప్తుం విశేషేణ థానం హి మహతీ కరియా
23 ఇతొ థత్తేన జీవన్తి థేవతాః పితరస తదా
తస్మాథ ఆనాని థేయాని బరాహ్మణేభ్యొ విజానతా
24 మహథ ధి భరతశ్రేష్ఠ బరాహ్మణస తీర్దమ ఉచ్యతే
వేలాయాం న తు కస్యాం చిథ గచ్ఛేథ విప్రొ హయ అపూజితః