అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 69

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 69)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భ]
అత్రైవ కీర్త్యతే సథ్భిర బరాహ్మణ సవాభిమర్శనే
నృగేణ సుమహత కృచ్ఛ్రం యథ అవాప్తం కురూథ్వహ
2 నివిశన్త్యాం పురా పార్ద థవారవత్యామ ఇతి శరుతిః
అథేశ్యత మహాకూపస తృణవీరుత సమావృతః
3 పరయత్నం తత్ర కుర్వాణాస తస్మాత కూపాజ జలార్దినః
శరమేణ మహతా యుక్తాస తస్మింస తొయే సుసంవృతే
4 థథృశుస తే మహాకాయం కృకలాసమ అవస్దితమ
తస్య చొథ్ధరణే యత్నమ అకుర్వంస తే సహస్రశః
5 పరగ్రహైశ చర్మ పట్టైశ చ తం బథ్ధ్వా పర్వతొపమమ
నాశక్నువన సముథ్ధర్తుం తతొ జగ్ముర జనార్థనమ
6 ఖమ ఆవృత్యొథ పానస్య కృకలాసః సదితొ మహాన
తస్య నాస్తి సముథ్ధర్తేత్య అద కృష్ణే నయవేథయన
7 స వాసుథేవేన సముథ్ధృతశ చ; పృష్టశ చ కామాన నిజగాథ రాజా
నృగస తథాత్మానమ అదొ నయవేథయత; పురాతనం యజ్ఞసహస్రయాజినమ
8 తదా బరువాణం తు తమ ఆహ మాహవః; శుభం తవయా కర్మకృతం న పాపకమ
కదం భవాన థుర్గతిమ ఈథృశం గతొ; నరేన్థ్ర తథ బరూహి కిమ ఏతథ ఈథృశమ
9 శతం సహస్రాణి శతం గవాం పునః; పునః శతాన్య అష్ట శతాయుతాని
తవయా పురా థత్తమ ఇతీహ శుశ్రుమ; నృప థవిజేభ్యః కవ ను తథ్గతం తవ
10 నృగస తతొ ఽబరవీత కృష్ణం బరాహ్మణస్యాగ్నిహొత్రిణః
పరొషితస్య పరిభ్రష్టా గౌర ఏకా మమ గొధనే
11 గవాం సహస్రే సంఖ్యాతా తథా సా పశుపైర మమ
సా బరాహ్మణాయ మే థత్తా పరేత్యార్దమ అభికాఙ్క్షతా
12 అపశ్యత పరిమార్గంశ చ తాం యాం పరగృహే థవిజః
మమేయమ ఇతి చొవాచ బరాహ్మణొ యస్య సాభవత
13 తావ ఉభౌ సమనుప్రాప్తౌ వివథన్తౌ భృశజ్వరౌ
భవాన థాతా భవాన హర్తేత్య అద తౌ మాం తథొచతుః
14 శతేన శతసంఖ్యేన గవాం వినిమయేన వై
యాచే పరతిగ్రహీతారం స తు మామ అబ్రవీథ ఇథమ
15 థేశకాలొపసంపన్నా థొగ్ధ్రీ కషాన్తావివత్సలా
సవాథు కషీరప్రథా ధన్యా మమ నిత్యం నివేశనే
16 కృశం చ భరతే యా గౌర మమ పుత్రమ అపస్తనమ
న సా శక్యా మయా హాతుమ ఇత్య ఉక్త్వా స జగామ హ
17 తతస తమ అపరం విప్రం యాచే వినిమయేన వై
గవాం శతసహస్రం వై తత కృతే గృహ్యతామ ఇతి
18 [బర]
న రాజ్ఞాం పరతిగృహ్ణామి శక్తొ ఽహం సవస్య మార్గణే
సైవ గౌర థీయతాం శీఘ్రం మమేతి మధుసూథన
19 రుక్మమ అశ్వాంశ చ థథతొ రజతం సయన్థనాంస తదా
న జగ్రాహ యయౌ చాపి తథా స బరాహ్మణర్షభః
20 ఏతస్మిన్న ఏవ కాలే తు చొథితః కాలధర్మణా
పితృలొకమ అహం పరాప్య ధర్మరాజమ ఉపాగమమ
21 యమస తు పూజయిత్వా మాం తతొ వచనమ అబ్రవీత
నాన్తః సంఖ్యాయతే రాజంస తవ పుణ్యస్య కర్మణః
22 అస్తి చైవ కృతం పాపమ అజ్ఞానాత తథ అపి తవయా
చరస్వ పాపం పశ్చాథ వా పూర్వం వా తవం యదేచ్ఛసి
23 రక్షితాస్మీతి చొక్తం తే పరతిజ్ఞా చానృతా తవ
బరాహ్మణ సవస్య చాథానం తరివిధస తే వయతిక్రమః
24 పూర్వం కృచ్ఛ్రం చరిష్యే ఽహం పశ్చాచ ఛుభమ ఇతి పరభొ
ధర్మరాజం బరువన్న ఏవం పతితొ ఽసమి మహీతలే
25 అశ్రౌషం పరచ్యుతశ చాహం యమస్యొచ్చైః పరభాషతః
వాసుథేవః సముథ్ధర్తా భవితా తే జనార్థనః
26 పూర్ణే వర్షసహస్రాన్తే కషీణే కర్మణి థుష్కృతే
పరాప్స్యసే శాశ్వతాఁల లొకాఞ జితాన సవేనైవ కర్మణా
27 కూపే ఽఽతమానమ అధఃశీర్షమ అపశ్యం పతితం చ హ
తిర్యగ్యొనిమ అనుప్రాప్తం న తు మామ అజహాత సమృతిః
28 తవయా తు తారితొ ఽసమ్య అథ్య కిమ అన్యత్ర తపొబలాత
అనుజానీహి మాం కృష్ణ గచ్ఛేయం థివమ అథ్య వై
29 అనుజ్ఞాతః స కృష్ణేన నమస్కృత్య జనార్థనమ
విమానం థివ్యమ ఆస్దాయ యయౌ థివమ అరింథమ
30 తతస తస్మిన థివం పరాప్తే నృగే భరతసత్తమ
వాసుథేవ ఇమం శలొకం జగాథ కురునన్థన
31 బరాహ్మణ సవం న హర్తవ్యం పురుషేణ విజానతా
బరాహ్మణ సవం హృతం హన్తి నృగం బరాహ్మణ గౌర ఇవ
32 సతాం సమాగమః సథ్భిర నాఫలః పార్ద విథ్యతే
విముక్తం నరకాత పశ్య నృగం సాధు సమాగమాత
33 పరథానం ఫలవత తత్ర థరొహస తత్ర తదాఫలః
అపచారం గవాం తస్మాథ వర్జయేత యుధిష్ఠిర