అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 68

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 68)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
భూయ ఏవ కురుశ్రేష్ఠ థానానాం విధిమ ఉత్తమమ
కదయస్వ మహాప్రాజ్ఞ భూమిథానం విశేషతః
2 పృదివీం కషత్రియొ థథ్యాథ బరాహ్మణస తాం సవకర్మణా
విధివత పరతిగృహ్ణీయాన న తవ అన్యొ థాతుమ అర్హతి
3 సర్వవర్ణైస తు యచ ఛక్యం పరథాతుం ఫలకాఙ్క్షిభిః
వేథే వా యత సమామ్నాతం తన మే వయాఖ్యాతుమ అర్హసి
4 [భ]
తుల్యనామాని థేయాని తరీణి తుల్యఫలాని చ
సర్వకామఫలానీహ గావః పృద్వీ సరస్వతీ
5 యొ బరూయాచ చాపి శిష్యాయ ధర్మ్యాం బరాహ్మీం సరస్వతీమ
పృదివీ గొప్రథానాభ్యాం స తుల్యం ఫలమ అశ్నుతే
6 తదైవ గాః పరశంసన్తి న చ థేయం తతః పరమ
సంనికృష్టఫలాస తా హి లఘ్వ అర్దాశ చ యుధిష్ఠిర
మాతరః సర్వభూతానాం గావః సర్వసుఖప్రథాః
7 వృథ్ధిమ ఆకాఙ్క్షతా నిత్యం గావః కార్యాః పరథక్షిణాః
మఙ్గలాయతనం థేవ్యస తస్మాత పూజ్యాః సథైవ హి
8 పరచొథనం థేవకృతం గవాం కర్మసు వర్తతామ
పూర్వమ ఏవాక్షరం నాన్యథ అభిధేయం కదం చన
9 పరచారే వా నిపానే వా బుధొ నొథ్వేజయేత గాః
తృషితా హయ అభివీక్షన్త్యొ నరం హన్యుః స బాన్ధవమ
10 పితృసథ్మాని సతతం థేవతాయతనాని చ
పూయన్తే శకృతా యాసాం పూతం కిమ అధికం తతః
11 గరాస ముష్టిం పరగవే థథ్యాత సంవత్సరం తు యః
అకృత్వా సవయమ ఆహారం వరతం తత సార్వకామికమ
12 స హి పుత్రాన యశొఽరదం చ శరియం చాప్య అధిగచ్ఛతి
నాశయత్య అశుభం చైవ థుఃస్వప్నం చ వయపొహతి
13 [య]
థేయాః కిం లక్షణా గావః కాశ చాపి పరివర్జయేత
కీథేశాయ పరథాతవ్యా న థేయాః కీథృశాయ చ
14 [బః]
అసథ్వృత్తాయ పాపాయ లుబ్ధాయానృత వాథినే
హవ్యకవ్య వయపేతాయ న థేయా గౌః కదం చన
15 భిక్షవే బహుపుత్రాయ శరొత్రియాయాహితాగ్నయే
థత్త్వా థశ గవాం థాతా లొకాన ఆప్నొత్య అనుత్తమాన
16 యం చైవ ధర్మం కురుతే తస్య పుణ్యఫలం చ యత
సర్వస్యైవాంశ భాగ థాతా తన్నిమిత్తం పరవృత్తయః
17 యశ చైనమ ఉత్పాథయతి యశ చైనం తరాయతే భయాత
యశ చాస్య కురుతే వృత్తిం సర్వే తే పితరస తరయః
18 కల్మషం గురుశుశ్రూషా హన్తి మానొ మహథ యశః
అపుత్రతాం తరయః పుత్రా అవృత్తిం థశ ధేనవః
19 వేథాన్తనిష్ఠస్య బహుశ్రుతస్య; పరజ్ఞాన తృప్తస్య జితైన్థ్రియస్య
శిష్టస్య థాన్తస్య యతస్య చైవ; భూతేషు నిత్యం పరియవాథినశ చ
20 యః కషుథ్భయాథ వై న వికర్మ కుర్యాన; మృథుర థాన్తశ చాతిదేయశ చ నిత్యమ
వృత్తిం విప్రాయాతిసృజేత తస్మై; యస తుల్యశీలశ చ సపుత్రథారః
21 శుభే పాత్రే యే గుణా గొప్రథానే; తావాన థొషొ బరాహ్మణ సవాపహారే
సర్వావస్దం బరాహ్మణ సవాపహారొ; థారాశ చైషాం థూరతొ వర్జనీయాః