అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 67

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 67)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
తిలానాం కీథృశం థానమ అద థీపస్య చైవ హ
అన్నానాం వాససాం చైవ భూయ ఏవ బరవీహి మే
2 [భ]
అత్రాప్య ఉథాహరన్తీమమ ఇతిహాసం పురాతనమ
బరాహ్మణస్య చ సంవాథం యమస్య చ యుధిష్ఠిర
3 మధ్యథేశే మహాన గరామొ బరాహ్మణానాం బభూవ హ
గఙ్గాయమునయొర మధ్యే యామునస్య గిరేర అధః
4 పర్ణశాలేతి విఖ్యాతొ రమణీయొ నరాధిప
విథ్వాంసస తత్ర భూయిష్ఠా బరాహ్మణాశ చావసంస తథా
5 అద పరాహ యమః కం చిత పురుషం కృష్ణవాససమ
రక్తాక్షమ ఊర్ధ్వరొమాణం కాకజఙ్ఘాక్షి నాసికమ
6 గచ్ఛ తవం బరాహ్మణ గరామం తతొ గత్వా తమ ఆనయ
అగస్త్యం గొత్రతశ చాపి నామతశ చాపి శర్మిణమ
7 శమే నివిష్టం విథ్వాంసమ అధ్యాపకమ అనాథృతమ
మా చాన్యమ ఆనయేదాస తవం స గొత్రం తస్య పార్శ్వతః
8 స హి తాథృగ గుణస తేన తుల్యొ ఽధయయన జన్మనా
అపత్యేషు తదా వృత్తే సమస్తేనైవ ధీమతా
తమ ఆనయ యదొథ్థిష్టం పూజా కార్యా హి తస్య మే
9 స గత్వా పరతికూలం తచ చకార యమ శాసనమ
తమ ఆక్రమ్యానయామ ఆస పరతిషిథ్ధొ యమేన యః
10 తస్మై యమః సముత్దాయ పూజాం కృత్వా చ వీర్యవాన
పరొవాచ నీయతామ ఏష సొ ఽనయ ఆనీయతామ ఇతి
11 ఏవమ ఉక్తే తు వచనే ధర్మరాజేన స థవిజః
ఉవాచ ధర్మరాజానం నిర్విణ్ణొ ఽధయయనేన వై
యొ మే కాలొ భవేచ ఛేషస తం వసేయమ ఇహాచ్యుత
12 [యమ]
నాహం కాలస్య విహితం పరాప్నొమీహ కదం చన
యొ హి ధర్మం చరతి వై తం తు జానామి కేవలమ
13 గచ్ఛ విప్ర తవమ అథ్యైవ ఆలయం సవం మహాథ్యుతే
బరూహి వా తవం యదా సవైరం కరవాణి కిమ ఇత్య ఉత
14 [బర]
యత తత్ర కృత్వా సుమహత పుణ్యం సయాత తథ బరవీహి మే
సర్వస్య హి పరమాణం తవం తరైలొక్యస్యాపి సత్తమ
15 [య]
శృణు తత్త్వేన విప్రర్షే పరథానవిధిమ ఉత్తమమ
తిలాః పరమకం థానం పుణ్యం చైవేహ శాశ్వతమ
16 తిలాశ చ సంప్రథాతవ్యా యదాశక్తి థవిజర్షభ
నిత్యథానాత సర్వకామాంస తిలా నిర్వర్తయన్త్య ఉత
17 తిలాఞ శరాథ్ధే పరశంసన్తి థానమ ఏతథ ధయనుత్తమమ
తాన పరయచ్ఛస్వ విప్రేభ్యొ విధిథృష్టేన కర్మణా
18 తిలా భక్షయితవ్యాశ చ సథా తవ ఆలభనం చ తైః
కార్యం సతతమ ఇచ్ఛథ్భిః శరేయః సర్వాత్మనా గృహే
19 తదాపః సర్వథా థేయాః పేయాశ చైవ న సంశయః
పుష్కరిణ్యస తడాగాని కూపాంశ చైవాత్ర ఖానయేత
20 ఏతత సుథుర్లభతరమ ఇహ లొకే థవిజొత్తమ
ఆపొ నిత్యం పరథేయాస తే పుణ్యం హయ ఏతథ అనుత్తమమ
21 పరపాశ చ కార్యాః పానార్దం నిత్యం తే థవిజసత్తమ
భుక్తే ఽపయ అద పరథేయం తే పానీయం వై విశేషతః
22 ఇత్య ఉక్తే స తథా తేన యమథూతేన వై గృహాన
నీతశ చకార చ తదా సర్వం తథ యమ శాసనమ
23 నీత్వా తం యమథూతొ ఽపి గృహీత్వా శర్మిణం తథా
యయౌ స ధర్మరాజాయ నయవేథయత చాపి తమ
24 తం ధర్మరాజొ ధర్మజ్ఞం పూజయిత్వా పరతాపవాన
కృత్వా చ సంవిథం తేన విససర్జ యదాగతమ
25 తస్యాపి చ యమః సర్వమ ఉపథేశం చకార హ
పరత్యేత్య చ స తత సర్వం చకారొక్తం యమేన తత
26 తదా పరశంసతే థీపాన యమః పితృహితేప్సయా
తస్మాథ థీపప్రథొ నిత్యం సంతారయతి వై పితౄన
27 థాతవ్యాః సతతం థీపాస తస్మాథ భరతసత్తమ
థేవానాం చ పితౄణాం చ చక్షుష్య ఆస్తే మతాః పరభొ
28 రత్నథానం చ సుమహత పుణ్యమ ఉక్తం జనాధిప
తాని విక్రీయ యజతే బరాహ్మణొ హయ అభయంకరః
29 యథ వై థథాతి విప్రేభ్యొ బరాహ్మణః పరతిగృహ్య వై
ఉభయొః సయాత తథ అక్షయ్యం థాతుర ఆథాతుర ఏవ చ
30 యొ థథాతి సదితః సదిత్యాం తాథృశాయ పరతిగ్రహమ
ఉభయొర అక్షయం ధర్మం తం మనుః పరాహ ధర్మవిత
31 వాససాం తు పరథానేన సవథారనిరతొ నరః
సువస్త్రశ చ సువేషశ చ భవతీత్య అనుశుశ్రుమ
32 గావః సువర్ణం చ తదా తిలాశ చైవానువర్ణితాః
బహుశః పురుషవ్యాఘ్ర వేథ పరామాణ్య థర్శనాత
33 వివాహాంశ చైవ కుర్వీత పుత్రాన ఉత్పాథయేత చ
పుత్రలాభొ హి కౌరవ్య సర్వలాభాథ విశిష్యతే