అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 66

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 66)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
శరుతం థానఫలం తాత యత తవయా పరికీర్తితమ
అన్నం తు తే విశేషేణ పరశస్తమ ఇహ భారత
2 పానీయ థానం పరమం కదం చేహ మహాఫలమ
ఇత్య ఏతచ ఛరొతుమ ఇచ్ఛామి విస్తరేణ పితామహ
3 [భ]
హన్త తే వర్తయిష్యామి యదావథ భరతర్షభ
గథతస తన మమాధ్యేహ శృణు సత్యపరాక్రమ
పానీయ థానాత పరభృతి సర్వం వక్ష్యామి తే ఽనఘ
4 యథన్నం యచ చ పానీయం సంప్రథాయాశ్నుతే నరః
న తస్మాత పరమం థానం కిం చిథ అస్తీతి మే మతిః
5 అన్నాత పరాణభృతస తాత పరవర్తన్తే హి సర్వశః
తస్మాథ అన్నం పరం లొకే సర్వథానేషు కద్యతే
6 అన్నాథ బలం చ తేజశ చ పరాణినాం వర్ధతే సథా
అన్నథానమ అతస తస్మాచ ఛరేష్ఠమ ఆహ పరజాపతిః
7 సావిత్ర్యా హయ అపి కౌన్తేయ శరుతం తే వచనం శుభమ
యతశ చైతథ యదా చైతథ థేవ సత్రే మహామతే
8 అన్నే థత్తే నరేణేహ పరాణా థత్తా భవన్త్య ఉత
పరాణథానాథ ధి పరమం న థానమ ఇహ విథ్యతే
9 శరుతం హి తే మహాబాహొ లొమశస్యాపి తథ వచః
పరాణాన థత్త్వా కపొతాయ యత పరాప్తం శివినా పురా
10 తాం గతిం లభతే థత్త్వా థవిజస్యాన్నం విశాం పతే
గతిం విశిష్టాం గచ్ఛన్తి పరాణథా ఇతి నః శరుతమ
11 అన్నం చాపి పరభవతి పానీయాత కురుసత్తమ
నీర జాతేన హి వినా న కిం చిత సంప్రవర్తతే
12 నీర జాతశ చ భగవాన సొమొ గరహగణేశ్వరః
అమృతం చ సుధా చైవ సవాహా చైవ వషట తదా
13 అన్నౌషధ్యొ మహారాజ వీరుధశ చ జలొథ్భవాః
యతః పరాణభృతాం పరాణాః సంభవన్తి విశాం పతే
14 థేవానామ అమృతం చాన్నం నాగానాం చ సుధా తదా
పితౄణాం చ సవధా పరొక్తా పశూనాం చాపి వీరుధః
15 అన్నమ ఏవ మనుష్యాణాం పరాణాన ఆహుర మనీషిణః
తచ చ సర్వం నరవ్యాఘ్ర పానీయాత సంప్రవర్తతే
16 తస్మాత పాణీయ థానాథ వై న పరం విథ్యతే కవ చిత
తచ్చ థథ్యాన నరొ నిత్యం య ఇచ్ఛేథ భూతిమ ఆత్మనః
17 ధన్యం యశస్యమ ఆయుష్యం జలథానం విశాం పతే
శత్రూంశ చాప్య అధి కౌన్తేయ సథా తిష్ఠతి తొయథః
18 సర్వకామాన అవాప్నొతి కీర్తిం చైవేహ శాశ్వతీమ
పరేత్య చానన్త్యమ ఆప్నొతి పాపేభ్యశ చ పరముచ్యతే
19 తొయథొ మనుజవ్యాఘ్రస్వర్గం గత్వా మహాథ్యుతే
అక్షయాన సమవాప్నొతి లొకాన ఇత్య అబ్రవీన మనుః