అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 63

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 63)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
శరుతం మే భవతొ వాక్యమ అన్నథానస్య యొ విధిః
నక్షత్ర అయొగస్యేథానీం థానకల్పం బరవీహి మే
2 [భ]
అత్రాప్య ఉథాహరన్తీమమ ఇతిహాసం పురాతనమ
థేవక్యాశ చైవ సంవాథం థేవర్షేర నారథస్య చ
3 థవారకామ అనుసంప్రాప్తం నారథం థేవ థర్శనమ
పప్రచ్ఛైనం తతః పరశ్నం థేవకీ ధర్మథర్శినీ
4 తస్యాః సంపృచ్ఛమానాయా థేవర్షిర నారథస తథా
ఆచష్ట విధివత సర్వం యత తచ ఛృణు విశాం పతే
5 [న]
కృత్తికాసు మహాభాగే పాయసేన స సర్పిషా
సంతర్ప్య బరాహ్మణాన సాధూఁల లొకాన ఆప్నొత్య అనుత్తమాన
6 రొహిణ్యాం పరదితైర మాంసైర మాషైర అన్నేన సర్పిషా
పయొ ఽనుపానం థాతవ్యమ ఆనృణ్యార్దం థవిజాతయే
7 థొగ్ధ్రీం థత్త్వా స వత్సాం తు నక్షత్రే సొమథైవతే
గచ్ఛన్తి మానుషాల లొకాత సవర్గలొకమ అనుత్తమమ
8 ఆర్థ్రాయాం కృసరం థత్త్వా తైలమిష్రమ ఉపొషితః
నరస తరతి థుర్గాణి కషుర ధారాంశ చ పర్వతాన
9 అపూపాన పునర్వసౌ థత్త్వా తదైవాన్నాని శొభనే
యశస్వీ రూపసంపన్నొ బహ్వ అన్నే జాయతే కులే
10 పుష్యే తు కనకం థత్త్వా కృతం చాకృతమ ఏవ చ
అనాలొకేషు లొకేషు సొమవత స విరాజతే
11 ఆశ్లేషాయాం తు యొ రూప్యమ ఋషభం వా పరయచ్ఛతి
స సర్వభయనిర్ముక్తః శాస్త్రవాన అధితిష్ఠతి
12 మఘాసు తిలపూర్ణాని వర్ధమానాని మానవః
పరథాయ పుత్రపశుమాన ఇహ పరేత్య చ మొథతే
13 ఫల్గునీ పూర్వసమయే బరాహ్మణానామ ఉపొషితః
భక్షాన ఫాణిత సంయుక్తాన థత్త్వా సౌభాగ్యమ ఋచ్ఛతి
14 ఘృతక్షీరసమాయుక్తం విధివత షష్టికౌథనమ
ఉత్తరా విషయే థత్త్వా సవర్గలొకే మహీయతే
15 యథ యత పరథీయతే థానమ ఉత్తరా విషయే నరైః
మహాఫలమ అనన్తం చ భవతీతి వినిశ్చయః
16 హస్తే హస్తిరదం థత్త్వా చతుర్యుక్తమ ఉపొషితః
పరాప్నొతి పరమాఁల లొకాన పుణ్యకామసమన్వితాన
17 చిత్రాయామ ఋషభం థత్త్వా పుణ్యాన గన్ధాంశ చ భారత
చరత్య అప్సరసాం లొకే రమతే నన్థనే తదా
18 సవాతావ అద ధనం థత్త్వా యథ ఇష్టతమమ ఆత్మనః
పరాప్నొతి లొకాన స శుభాన ఇహ చైవ మహథ యశః
19 విశాఖాయామ అనడ్వాహం ధేనుం థత్త్వా చ థుగ్ధథామ
స పరాసఙ్గం చ శకటం స ధాన్యం వస్త్రసంయుతమ
20 పితౄన థేవాంశ చ పరీణాతి పరేత్య చానన్త్యమ అశ్నుతే
న చ థుర్గాణ్య అవాప్నొతి సవర్గలొకం చ గచ్ఛతి
21 థత్త్వా యదొక్తం విప్రేభ్యొ వృత్తిమ ఇష్టాం స విన్థతి
నరకాథీంశ చ సంక్లేశాన నాప్నొతీతి వినిశ్చయః
22 అనురాధాసు పరావారం వస్త్రాన్తరమ ఉపొషితః
థత్త్వా యుగశతం చాపి నరః సవర్గే మహీయతే
23 కాలశాకం తు విప్రేభ్యొ థత్త్వా మర్త్యః స మూలకమ
జయేష్ఠాయామ ఋథ్ధిమ ఇష్టాం వై గతిమ ఇష్టాం చ విన్థతి
24 మూలే మూలఫలం థత్త్వా బరాహ్మణేభ్యః సమాహితః
పితౄన పరీణయతే చాపి గతిమ ఇష్టాం చ గచ్ఛతి
25 అద పూర్వాస్వ అషాఢాసు థధి పాత్రాణ్య ఉపొషితః
కులవృత్తొపసంపన్నే బరాహ్మణే వేథపారగే
పరథాయ జాయతే పరేత్య కులే సుబహు గొకులే
26 ఉథమన్దం స సర్పిష్కం పరభూతమధు ఫాణితమ
థత్త్వొత్తరాస్వ ఆషాఢాసు సర్వకామాన అవాప్నుయాత
27 థుగ్ధం తవ అభిజితే యొగే థత్త్వా మధు ఘృతాప్లుతమ
ధర్మనిత్యొ మనీషిభ్యః సవర్గలొకే మహీయతే
28 శరవణే కమ్బలం థత్త్వా వస్త్రాన్తరితమ ఏవ చ
శవేతేన యాతి యానేన సర్వలొకాన అసంవృతాన
29 గొప్రయుక్తం ధనిష్ఠాసు యానం థత్త్వా సమాహితః
వస్త్రరశ్మి ధరం సథ్యః పరేత్య రాజ్యం పరపథ్యతే
30 గన్ధాఞ శతభిషగ యొగే థత్త్వా సాగురు చన్థనాన
పరాప్నొత్య అప్సరసాం లొకాన పరేత్య గన్ధాంశ చ శాశ్వతాన
31 పూర్వభాథ్రపథా యొగే రాజమాషాన పరథాయ తు
సర్వభక్ష ఫలొపేతః స వై పరేత్య సుఖీ భవేత
32 ఔరభ్రమ ఉత్తరా యొగే యస తు మాంసం పరయచ్ఛతి
స పితౄన పరీణయతి వై పరేత్య చానన్త్యమ అశ్నుతే
33 కాంస్యొపథొహనాం ధేనుం రేవత్యాం యః పరయచ్ఛతి
సా పరేత్య కామాన ఆథాయ థాతారమ ఉపతిష్ఠతి
34 రదమ అశ్వసమాయుక్తం థత్త్వాశ్విన్యాం నరొత్తమః
హస్త్యశ్వరదసంపన్నే వర్చస్వీ జాయతే కులే
35 భరణీషు థవిజాతిభ్యస తిలధేనుం పరథాయ వై
గాః సుప్రభూతాః పరాప్నొతి నరః పరేత్య యశస తదా
36 [భ]
ఇత్య ఏష లక్షణొథ్థేశః పరొక్తొ నక్షత్రయొగతః
థేవక్యా నారథేనేహ సా సనుషాభ్యొ ఽబరవీథ ఇథమ