అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 64

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 64)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భ]
సర్వాన కామాన పరయచ్ఛన్తి యే పరయచ్ఛన్తి కాఞ్చనమ
ఇత్య ఏవం భగవాన అత్రిః పితామహసుతొ ఽబరవీత
2 పవిత్రం శుచ్య అదాయుష్యం పితౄణామ అక్షయం చ తత
సువర్ణం మనుజేన్థ్రేణ హరిశ్చన్థ్రేణ కీర్తితమ
3 పానీయ థానం పరమం థానానాం మనుర అబ్రవీత
తస్మాథ వాపీశ చ కూపాంశ చ తడాగాని చ ఖానయేత
4 అర్ధం పాపస్య హరతి పురుషస్యేహ కర్మణః
కూపః పరవృత్త పానీయః సుప్రవృత్తశ చ నిత్యశః
5 సర్వం తారయతే వంశం యస్య ఖాతే జలాశయే
గావః పిబన్తి విప్రాశ చ సాధవశ చ నరాః సథా
6 నిథాఘకాలే పానీయం యస్య తిష్ఠత్య అవారితమ
స థుర్గం విషమం కృచ్ఛ్రం న కథా చిథ అవాప్నుతే
7 బృహస్పతేర భగవతః పూష్ణశ చైవ భగస్య చ
అశ్వినొశ చైవ వహ్నేశ చ పరీతిర భవతి సర్పిషా
8 పరమం భేషజం హయ ఏతథ యజ్ఞానామ ఏతథ ఉత్తమమ
రసానామ ఉత్తమం చైతత ఫలానాం చైతథ ఉత్తమమ
9 ఫలకామొ యశః కామః పుష్టి కామశ చ నిత్యథా
ఘృతం థథ్యాథ థవిజాతిభ్యః పురుషః శుచిర ఆత్మవాన
10 ఘృతం మాసే ఆశ్వయుజి విప్రేభ్యొ యః పరయచ్ఛతి
తస్మై పరయచ్ఛతొ రూపం పరీతౌ థేవావ ఇహాశ్వినౌ
11 పాయసం సర్పిషా మిశ్రం థవిజేభ్యొ యః పరయచ్ఛతి
గృహం తస్య న రక్షాంసి ధర్షయన్తి కథా చన
12 పిపాసయా న మరియతే సొపచ్ఛన్థశ చ థృశ్యతే
న పరాప్నుయాచ చ వయసనం కరకాన యః పరయచ్ఛతి
13 పరయతొ బరాహ్మణాగ్రేభ్యః శరథ్ధయా పరయా యుతః
ఉపస్పర్శన షడ్భాగం లభతే పురుషః సథా
14 యః సాధనార్దం కాష్ఠాని బరాహ్మణేభ్యః పరయచ్ఛతి
పరతాపార్దం చ రాజేన్థ్ర వృత్తవథ్భ్యః సథా నరః
15 సిధ్యన్త్య అర్దాః సథా తస్య కార్యాణి వివిధాని చ
ఉపర్య ఉపరి శత్రూణాం వపుషా థీప్యతే చ సః
16 భగవాంశ చాస్య సుప్రీతొ వహ్నిర భవతి నిత్యశః
న తం తయజన్తే పశవః సంగ్రామే చ జయత్య అపి
17 పుత్రాఞ శరియం చ లభతే యశ ఛత్రం సంప్రయచ్ఛతి
చక్షుర వయాధిం న లభతే యజ్ఞభాగమ అదాశ్నుతే
18 నిథాఘకాలే వర్షే వా యశ ఛత్రం సంప్రయచ్ఛతి
నాస్య కశ చిన మనొ థాహః కథా చిథ అపి జాయతే
కృచ్ఛ్రాత స విషమాచ చైవ విప్ర మొక్షమ అవాప్నుతే
19 పరథానం సర్వథానానాం శకటస్య విశిష్యతే
ఏవమ ఆహ మహాభాగః శాణ్డిల్యొ భగవాన ఋషిః