అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 62

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 62)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
కాని థానాని లొకే ఽసమిన థాతుకామొ మహీపతిః
గుణాధికేభ్యొ విప్రేభ్యొ థథ్యాథ భరతసత్తమ
2 కేన తుష్యన్తి తే సథ్యస తుష్టాః కిం పరథిశన్త్య ఉత
శంస మే తన మహాబాహొ ఫలం పుణ్యకృతం మహత
3 థత్తం కిం ఫలవథ రాజన్న ఇహ లొకే పరత్ర చ
భవతః శరొతుమ ఇచ్ఛామి తన మే విస్తరతొ వథ
4 [భ]
ఇమమ అర్దం పురా పృష్టొ నారథొ థేవ థర్శనః
యథ ఉక్తవాన అసౌ తన మే గథతః శృణు భారత
5 [న]
అన్నమ ఏవ పరశంసన్తి థేవాః సర్షిగణాః పురా
లొకతన్త్రం హి యజ్ఞాశ చ సర్వమ అన్నే పరతిష్ఠితమ
6 అన్నేన సథృశం థానం న భూతం న భవిష్యతి
తస్మాథ అన్నం విశేషేణ థాతుమ ఇచ్ఛన్తి మానవాః
7 అన్నమ ఊర్జః కరం లొకే పరాణాశ చాన్నే పరతిష్ఠితాః
అన్నేన ధార్యతే సర్వం విశ్వం జగథ ఇథం పరభొ
8 అన్నాథ గృహస్దా లొకే ఽసమిన భిక్షవస తత ఏవ చ
అన్నాత పరభవతి పరాణః పరత్యక్షం నాత్ర సంశయః
9 కుటుమ్బం పీడయిత్వాపి బరాహ్మణాయ మహాత్మనే
థాతవ్యం భిక్షవే చాన్నమ ఆత్మనొ భూతిమ ఇచ్ఛతా
10 బరాహ్మణాయాభిరూపాయ యొ థథ్యాథ అన్నమ అర్దినే
నిథధాతి నిధిం శరేష్ఠం పాలలౌకికమ ఆత్మనః
11 శరాన్తమ అధ్వని వర్తన్తం వృథ్ధమ అర్హమ ఉపస్దితమ
అర్చయేథ భూతిమ అన్విచ్ఛన గృహస్దొ గృహమ ఆగతమ
12 కరొధమ ఉత్పతితం హిత్వా సుశీలొ వీతమత్సరః
అన్నథః పరాప్నుతే రాజన థివి చేహ చ యత సుఖమ
13 నావమన్యేథ అభిగతం న పరణుథ్యాత కదం చన
అపి శవపాకే శుని వా న థానం విప్రణశ్యతి
14 యొ థథ్యాథ అపరిక్లిష్టమ అన్నమ అధ్వని వర్తతే
శరాన్తాయాథృష్ట పూర్వాయ స మహథ ధర్మమ ఆప్నుయాత
15 పితౄన థేవాన ఋషీన విప్రాన అతిదీంశ చ జనాధిప
యొ నరః పరీణయత్య అన్నైస తస్య పుణ్యఫలం మహత
16 కృత్వాపి పాపకం కర్మ యొ థథ్యాథ అన్నమ అర్దినే
బరాహ్మణాయ విశేషేణ న స పాపేన యుజ్యతే
17 బరాహ్మణేష్వ అక్షయం థానమ అన్నం శూథ్రే మహాఫలమ
అన్నథానం చ శూథ్రే చ బరాహ్మణే చ విశిష్యతే
18 న పృచ్ఛేథ గొత్ర చరణం సవాధ్యాయం థేశమ ఏవ వా
భిక్షితొ బరాహ్మణేనేహ జన్మ వాన్నం పరయాచితః
19 అన్నథస్యాన్న వృక్షాశ చ సర్వకామఫలాన్వితాః
భవన్తీహాద వాముత్ర నృపతే నాత్ర సంశయః
20 ఆశంసన్తే హి పితరః సువృష్టిమ ఇవ కర్షకాః
అస్మాకమ అపి పుత్రొ వా పౌత్రొ వాన్నం పరథాస్యతి
21 బరాహ్మణొ హి మహథ భూతం సవయం థేహీతి యాచతే
అకామొ వా స కామొ వా థత్త్వా పుణ్యమ అవాప్నుయాత
22 బరాహ్మణః సర్వభూతానామ అతిదిః పరసృతాగ్ర భుజ
విప్రా యమ అభిగచ్ఛన్తి భిక్షమాణా గృహం సథా
23 సత్కృతాశ చ నివర్తన్తే తథ అతీవ పరవర్ధతే
మహాభొగే కులే జన్మ పరేత్య పరాప్నొతి భారత
24 థత్వా తవ అన్నం నరొ లొకే తదా సదానమ అనుత్తమమ
మృష్టమృష్టాన్న థాయీ తు సవర్గే వసతి సత్కృతః
25 అన్నం పరాణా నరాణాం హి సర్వమ అన్నే పరతిష్ఠితమ
అన్నథః పశుమాన పుత్రీ ధనవాన భొగవాన అపి
26 పరాణవాంశ చాపి భవతి రూపవాంశ చ తదా నృప
అన్నథః పరాణథొ లొకే సర్వథః పరొచ్యతే తు సః
27 అన్నం హి థత్త్వాతిదయే బరాహ్మణాయ యదావిధి
పరథాతా సుఖమ ఆప్నొతి థేవైశ చాప్య అభిపూజ్యతే
28 బరాహ్మణొ హి మహథ భూతం కషేత్రం చరతి పాథవత
ఉప్యతే తత్ర యథ బీజం తథ ధి పుణ్యఫలం మహత
29 పరత్యక్షం పరీతిజననం భొక్తృథాత్రొర భవత్య ఉత
సర్వాణ్య అన్యాని థానాని పరొక్షఫలవన్త్య ఉత
30 అన్నాథ ధి పరసవం విథ్ధి రతిమ అన్నాథ ధి భారత
ధర్మార్దావ అన్నతొ విథ్ధి రొగనాశం తదాన్నతః
31 అన్నం హయ అమృతమ ఇత్య ఆహ పురాకల్పే పరజాపతిః
అన్నం భువం థివం ఖం చ సర్వమ అన్నే పరతిష్ఠితమ
32 అన్నప్రణాశే భిథ్యన్తే శరీరే పఞ్చ ధాతవః
బలం బలవతొ ఽపీహ పరణశ్యత్య అన్నహానితః
33 ఆవాహాశ చ వివాహాశ చ యజ్ఞాశ చాన్నమ ఋతే తదా
న వర్తన్తే నరశ్రేష్ఠ బరహ్మ చాత్ర పరలీయతే
34 అన్నతః సర్వమ ఏతథ ధి యత కిం చిత సదాణుజఙ్గమమ
తరిషు లొకేషు ధర్మార్దమ అన్నం థేయమ అతొ బుధైః
35 అన్నథస్య మనుష్యస్య బలమ ఓజొ యశః సుఖమ
కీర్తిశ చ వర్ధతే వశ్వత తరిషు లొకేషు పార్దివ
36 మేఘేష్వ అమ్భః సంనిధత్తే పరాణానాం పవనః శివః
తచ చ మేఘగతం వారి శక్రొ వర్షతి భారత
37 ఆథత్తే చ రసం భౌమమ ఆథిత్యః సవగభస్తిభిః
వాయుర ఆథిత్యతస తాంశ చ రసాన థేవః పరజాపతిః
38 తథ యథా మేఘతొ వారి పతితం భవతి కషితౌ
తథా వసుమతీ థేవీ సనిగ్ధా భవతి భారత
39 తతః సస్యాని రొహన్తి యేన వర్తయతే జగత
మాంసమేథొ ఽసది శుక్రాణాం పరాథుర్భావస తతః పునః
40 సంభవన్తి తతః శుక్రాత పరాణినః పృదివీపతే
అగ్నీషొమౌ హి తచ ఛుక్రం పరజనః పుష్యతశ చ హ
41 ఏవమ అన్నం చ సూర్యశ చ పవనః శుక్రమ ఏవ చ
ఏక ఏవ సమృతొ రాశిర యతొ భూతాని జజ్ఞిరే
42 పరాణాన థథాతి భూతానాం తేజశ చ భరతర్షభ
గృహమ అభ్యాగతాయాశు యొ థథ్యాథ అన్నమ అర్దినే
43 [భ]
నారథేనైవమ ఉక్తొ ఽహమ అథామ అన్నం సథా నృప
అనసూయుస తవమ అప్య అన్నం తస్మాథ థేహి గతజ్వరః
44 థత్త్వాన్నం విధివథ రాజన విప్రేభ్యస తవమ అపి పరభొ
యదావథ అనురూపేభ్యస తతః సవర్గమ అవాప్స్యసి
45 అన్నథానాం హి యే లొకాస తాంస తవం శృణు నరాధిప
భవనాని పరకాశన్తే థివి తేషాం మహాత్మనామ
నానా సంస్దాన రూపాణి నానా సతమ్భాన్వితాని చ
46 చన్థ్రమణ్డలశుభ్రాణి కిఙ్కిణీజాలవన్తి చ
తరుణాథిత్యవర్ణాని సదావరాణి చరాణి చ
47 అనేకశతభౌమాని సాన్తర్జల వనాని చ
వైడూర్యార్క పరకాశాని రౌప్య రుక్మమయాని చ
48 సర్వకామఫలాశ చాపి వృక్షా భవనసంస్దితాః
వాప్యొ వీద్యః సభాః కూపా థీర్ఘికాశ చైవ సర్వశః
49 ఘొషవన్తి చ యానాని యుక్తాన్య అద సహస్రశః
భక్ష్యభొజ్య మయాః శైలా వాసాంస్య ఆభరణాని చ
50 కషీరం సరవన్త్యః సరితస తదా చైవాన్న పర్వతాః
పరాసాథాః పాణ్డురాభ్రాభాః శయ్యాశ చ కనకొజ్జ్వలాః
తాన అన్నథాః పరపథ్యన్తే తస్మాథ అన్నప్రథొ భవ
51 ఏతే లొకాః పుణ్యకృతామ అన్నథానాం మహాత్మనామ
తస్మాథ అన్నం విశేషేణ థాతవ్యం మానవైర భువి