అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 60

వికీసోర్స్ నుండి
ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 60)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
థానం యజ్ఞక్రియా చేహ కింస్విత పరేత్య మహాఫలమ
కస్య జయాయః ఫలం పరొక్తం కీథృశేభయ కదం కథా
2 ఏతథ ఇచ్ఛామి విజ్ఞాతుం యాదా తద్యేన భారత
విథ్వఞ జిజ్ఞాసమానాయ థానధర్మాన పరచక్ష్వ మే
3 అన్తర్వేథ్యాం చ యథ థత్తం శరథ్ధయా చానృశంస్యతః
కిం సవిన నిఃశ్రేయసం తాత తన మే బరూహి పితామహ
4 [భ]
రౌథ్రం కర్మ కషత్రియస్య సతతం తాత వర్తతే
తస్య వైతానికం కర్మ థానం చైవేహ పావనమ
5 న తు పాపకృతాం రాజ్ఞాం పరతిగృహ్ణన్తి సాధవః
ఏతస్మాత కారణాథ యజ్ఞైర యజేథ రాజాప్త థక్షిణైః
6 అద చేత పరతిగృహ్ణీయుర థథ్యాథ అహర అహర నృపః
శరథ్ధామ ఆస్దాయ పరమాం పావనం హయ ఏతథ ఉత్తమమ
7 బరాహ్మణాంస తర్పయేథ థరవ్యైస తతొ యజ్ఞే యతవ్రతః
మైత్రాన సాధూన వేథవిథః శీలవృత్తతపొ ఽనవితాన
8 యత తే తేన కరిష్యన్తి కృతం తేన భవిష్యతి
యజ్ఞాన సాధయ సాధుభ్యః సవాథ్వ అన్నాన థక్షిణావతః
9 ఇష్టం థత్తం చ మన్యేదా ఆత్మానం థానకర్మణా
పూజయేదా యాయజూకాంస తవాప్య అంశొ భవేథ యదా
10 పరజావతొ భరేదాశ చ బరాహ్మణాన బహు భారిణః
పరజావాంస తేన భవతి యదా జనయితా తదా
11 యావతొ వై సాధు ధర్మాన సన్తః సంవర్తయన్త్య ఉత
సర్వే తే చాపి భర్తవ్యా నరా యే బహు భారిణః
12 సమృథ్ధః సంప్రయచ్ఛస్వ బరాహ్మణేభ్యొ యుధిష్ఠిర
ధేనూర అనడుహొ ఽననానిచ ఛత్రం వాసాంస్య ఉపానహౌ
13 ఆజ్యాని యజమానేభ్యస తదాన్నాథ్యాని భారత
అశ్వవన్తి చ యానాని వేశ్మాని శయనాని చ
14 ఏతే థేయా వయుష్టిమన్తొ లఘూపాయాశ చ భారత
అజుగుప్సాంశ చ విజ్ఞాయ బరాహ్మణాన వృత్తి కర్శితాన
15 ఉపచ్ఛన్నం పరకాశం వా వృత్త్యా తాన పరతిపాథయ
రాజసూయాశ్వమేధాభ్యాం శరేయస తత కషత్రియాన పరతి
16 ఏవం పాపైర విముక్తస తవం పూతః సవర్గమ అవాప్స్యసి
సరంసయిత్వా పునః కొశం యథ రాష్ట్రం పాలయిష్యసి
17 తతశ చ బరహ్మభూయస్త్వమ అవాప్స్యసి ధనాని చ
ఆత్మనశ చ పరేషాం చ వృత్తిం సంరక్ష భారత
18 పుత్రవచ చాపి భృత్యాన సవాన పరజాశ చ పరిపాలయ
యొగక్షేమశ చ తే నిత్యం బరాహ్మణేష్వ అస్తు భారత
19 అరక్షితారం హర్తారం విలొప్తారమ అథాయకమ
తం సమ రాజకలిం హన్యుః పరజాః సంభూయ నిర్ఘృణమ
20 అహం వొ రక్షితేత్య ఉక్త్వా యొ న రక్షతి భూమిపః
స సంహత్య నిహన్తవ్యః శవేవ సొన్మాథ ఆతురః
21 పాపం కుర్వన్తి యత కిం చిత పరజా రాజ్ఞా హయ అరక్షితాః
చతుర్దం తస్య పాపస్య రాజా భారత విన్థతి
22 అప్య ఆహుః సర్వమ ఏవేతి భూయొ ఽరధమ ఇతి నిశ్చయః
చతుర్దం మతమ అస్మాకం మనొః శరుత్వానుశాసనమ
23 శుభం వా యత పరకుర్వన్తి పరజా రాజ్ఞా సురక్షితాః
చతుర్దం తస్య పుణ్యస్య రాజా చాప్నొతి భారత
24 జీవన్తం తవానుజీవన్తు పరజాః సర్వా యుధిష్ఠిర
పర్జన్యమ ఇవ భూతాని మహాథ్రుమమ ఇవ థవిజాః
25 కుబేరమ ఇవ రక్షాంసి శతక్రతుమ ఇవామరాః
జఞాతయస తవానుజీవన్తు సుహృథశ చ పరంతప