అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 59

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 59)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
యౌ తు సయాతాం చరణేనొపపన్నౌ; యౌ విథ్యయా సథృశౌ జన్మనా చ
తాభ్యాం థానం కతరస్మై విశిష్టమ; అయాచమానాయ చ యాచతే చ
2 [భ]
శరేయొ వై యాచతః పార్ద థత్తమ ఆహుర అయాచతే
అర్హత తమొ వై ధృతిమాన కృపణాథ అధృతాత్మనః
3 కషత్రియొ రక్షణధృతిర బరాహ్మణొ ఽనర్దనా ధృతిః
బరాహ్మణొ ధృతిమాన విథ్వాన థేవాన పరీణాతి తుష్టిమాన
4 యాచ్ఞామ ఆహుర అనీశస్య అభిహారం చ భారత
ఉథ్వేజయతి యాచన హి సథా భూతాని థస్యువత
5 మరియతే యాచమానొ వై తమ అను మరియతే థథత
థథత సంజీవయత్య ఏనమ ఆత్మానం చ యుధిష్ఠిర
6 ఆనృశంస్యం పరొ ధర్మొ యాచతే యత పరథీయతే
అయాచతః సీథమానాన సర్వొపాయైర నిమన్త్రయ
7 యథి వై తాథృశా రాష్ట్రే వసేయుస తే థవిజొత్తమాః
భస్మచ్ఛన్నాన ఇవాగ్నీంస తాన బుధ్యేదాస తవం పరయత్నతః
8 తపసా థీప్యమానాస తే థహేయుః పృదివీమ అపి
పూజ్యా హి జఞానవిజ్ఞానతపొ యొగసమన్వితాః
9 తేభ్యః పూజాం పరయుఞ్జీదా బరాహ్మణేభ్యః పరంతప
థథథ బహువిధాన థాయాన ఉపచ్ఛన్థాన అయాచతామ
10 యథ అగ్నిహొత్రే సుహుతే సాయంప్రాతర భవేత ఫలమ
విథ్యా వేథ వరతవతి తథ థానఫలమ ఉచ్యతే
11 విథ్యా వేథ వరతస్నాతాన అవ్యపాశ్రయ జీవినః
గూఢస్వాధ్యాయతపసొ బరాహ్మణాన సంశితవ్రతాన
12 కృతైర ఆవసదైర హృథ్యైః స పరేష్యైః స పరిచ్ఛథైః
నిమన్త్రయేదాః కౌన్తేయ కామైశ చాన్యైర థవిజొత్తమాన
13 అపి తే పరతిగృహ్ణీయుః శరథ్ధా పూతం యుధిష్ఠిర
కార్యమ ఇత్య ఏవ మన్వానా ధర్మజ్ఞాః సూక్ష్మథర్శినః
14 అపి తే బరాహ్మణా భుక్త్వా గతాః సొథ్ధరణాన గృహాన
యేషాం థారాః పరతీక్షన్తే పర్జన్యమ ఇవ కర్షకాః
15 అన్నాని పరాతఃసవనే నియతా బరహ్మచారిణః
బరాహ్మణాస తాతభుఞ్జానాస తరేతాగ్నీన పరీణయన్తు తే
16 మాధ్యంథినం తే సవనం థథతస తాత వర్తతామ
గా హిరణ్యాని వాసాంసి తేనేన్థ్రః పరీయతాం తవ
17 తృతీయం సవనం తత తే వైశ్వథేవం యుధిష్ఠిర
యథ థేవేభ్యః పితృభ్యశ చ విప్రేభ్యశ చ పరయచ్ఛసి
18 అహింసా సర్వభూతేభ్యః సంవిభాగశ చ సర్వశః
థమస తయాగొ ధృతిః సత్యం భవత్వ అవభృదాయ తే
19 ఏష తే వితతొ యజ్ఞః శరథ్ధా పూతః స థక్షిణః
విశిష్టః సర్వయజ్ఞేభ్యొ నిత్యం తాత పరవర్తతామ