అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 58

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 58)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
యానీమాని బహిర వేథ్యాం థానాని పరిచక్షతే
తేభ్యొ విశిష్టం కిం థానం మతం తే కురుపుంగవ
2 కౌతూహలం హి పరమం తత్ర మే వర్తతే పరభొ
థాతారం థత్తమ అన్వేతి యథ థానం తత పరచక్ష్వ మే
3 [భ]
అభయం సర్వభూతేభ్యొ వయసనే చాప్య అనుగ్రహమ
యచ చాభిలషితం థథ్యాత తృషితాయాభియాచతే
4 థత్తం మన్యేత యథ థత్త్వా తథ థానం శరేష్ఠమ ఉచ్యతే
థత్తం థాతారమ అన్వేతి యథ థానం భరతర్షభ
5 హిరణ్యథానం గొథానం పృదివీ థానమ ఏవ చ
ఏతాని వై పవిత్రాణి తారయన్త్య అపి థుష్కృతమ
6 ఏతాని పురుషవ్యాఘ్ర సాధుభ్యొ థేహి నిత్యథా
థానాని హి నరం పాపాన మొక్షయన్తి న సంశయః
7 యథ యథ ఇష్టతమం లొకే యచ చాస్య థయితం గృహే
తత తథ గుణవతే థేయం తథ ఏవాక్షయమ ఇచ్ఛతా
8 పరియాణి లభతే లొకే పరియథః పరియకృత తదా
పరియొ భవతి భూతానామ ఇహ చైవ పరత్ర చ
9 యాచమానమ అభీమానాథ ఆశావన్తమ అకించనమ
యొ నార్చాతి యదాశక్తి స నృశంసొ యుధిష్ఠిర
10 అమిత్రమ అపి చేథ థీనం శరణైషిణమ ఆగతమ
వయసనే యొ ఽనుగృహ్ణాతి స వై పురుషసత్తమః
11 కృశాయ హరీమతే తాత వృత్తి కషీణాయ సీథతే
అపహన్యాత కషుధం యస తు న తేన పురుషః సమః
12 హరియా తు నియతాన సాధూన పుత్రథారైశ చ కర్శితాన
అయాచమానాన కౌన్తేయ సర్వొపాయైర నిమన్త్రయ
13 ఆశిషం యే న థేవేషు న మర్త్యేషు చ కుర్వతే
అర్హన్తొ నిత్యసత్త్వస్దా యదా లబ్ధొపజీవినః
14 ఆశీవిషసమేభ్యశ చ తేభ్యొ రక్షస్వ భారత
తాన్య ఉక్తైర ఉపజిజ్ఞాస్య తదా థవిజ వరొత్తమాన
15 కృతైర ఆవసదైర నిత్యం సప్రేష్యైః స పరిచ్ఛథైః
నిమన్త్రయేదాః కౌరవ్య సర్వకామసుఖావహైః
16 యథి తే పరతిగృహ్ణీయుః శరథ్ధా పూతం యుధిష్ఠిర
కార్యమ ఇత్య ఏవ మన్వానా ధార్మికాః పుణ్యకర్మిణః
17 విథ్యా సనాతా వరతస్నాతా యే వయపాశ్రిత్య జీవినః
గూఢస్వాధ్యాయతపసొ బరాహ్మణాః సంశితవ్రతాః
18 తేషు శుథ్ధేషు థాన్తేషు సవథారనిరతేషు చ
యత కరిష్యసి కల్యాణం తత తవా లొకేషు ధాస్యతి
19 యదాగ్నిహొత్రం సుహుతం సాయంప్రాతర థవిజాతినా
తదా భవతి థత్తం వై థవిజేభ్యొ ఽద కృతాత్మనా
20 ఏష తే వితతొ యజ్ఞః శరథ్ధా పూతః స థక్షిణః
విశిష్టః సర్వయజ్ఞేభ్యొ థథతస తాత వర్తతామ
21 నివాపొ థానసథృశస తాథృశేషు యుధిష్ఠిర
నివపన పూజయంశ చైవ తేష్వ ఆనృణ్యం నిగచ్ఛతి
22 య ఏవ నొ న కుప్యన్తి న లుభ్యన్తి తృణేష్వ అపి
త ఏవ నః పూజ్యతమా యే చాన్యే పరియవాథినః
23 యే నొ న బహు మన్యన్తే న పరవర్తన్తి చాపరే
పుత్రవత పరిపాలాస తే నమస తేభ్యస తదాభయమ
24 ఋత్విక పురొహితాచార్యా మృథు బరహ్మ ధరా హి తే
కషత్రేణాపి హి సంసృష్టం తేజః శామ్యతి వై థవిజే
25 అస్తి మే బలవాన అస్మి రాజాస్మీతి యుధిష్ఠిర
బరాహ్మణాన మా సమ పర్యశ్నీర వాసొభిర అశనేన చ
26 యచ ఛొభార్దం బలార్దం వా విత్తమ అస్తి తవానఘ
తేన తే బరాహ్మణాః పూజ్యాః సవధర్మమ అనుతిష్ఠతా
27 నమః కార్యాస తవయా విప్రా వర్తమానా యదాతదమ
యదాసుఖం యదొత్సాహం లలన్తు తవయి పుత్రవత
28 కొ హయ అన్యః సుప్రసాథానాం సుహృథామ అల్పతొషిణామ
వృత్తిమ అర్హత్య ఉపక్షేప్తుం తవథన్యః కురుసత్తమ
29 యదా పత్యాశ్రమొ ధర్మః సత్రీణాం లొకే సనాతనః
స థేవః సా గతిర నాన్యా తదాస్మాకం థవిజాతయః
30 యథి నొ బరాహ్మణాస తాత సంత్యజేయుర అపూజితాః
పశ్యన్తొ థారుణం కర్మ సతతం కషత్రియే సదితమ
31 అవేథానామ అకీర్తీనామ అలొకానామ అయజ్వనామ
కొ ఽసమాకం జీవితేనార్దస తథ ధి నొ బరాహ్మణాశ్రయమ
32 అత్ర తే వర్తయిష్యామి యదా ధర్మః సనాతనః
రాజన్యొ బరాహ్మణం రాజన పురా పరిచచార హ
వైశ్యొ రాజన్యమ ఇత్య ఏవ శూథ్రొ వైశ్యమ ఇతి శరుతిః
33 థూరాచ ఛూథ్రేణొపచర్యొ బరాహ్మణొ ఽగనిర ఇవ జవలన
సంస్పృశ్య పరిచర్యస తు వైశ్యేన కషత్రియేణ చ
34 మృథుభావాన సత్యశీలాన సత్యధర్మానుపాలకాన
ఆశీవిషాన ఇవ కరుథ్ధాంస తాన ఉపాచరత థవిజాన
35 అపరేషాం పరేషాం చ పరేభ్యశ చైవ యే పరే
కషత్రియాణాం పరతపతాం తేజసా చ బలేన చ
బరాహ్మణేష్వ ఏవ శామ్యన్తి తేజాంసి చ తపాంసి చ
36 న మే పితా పరియతరొ న తవం తాత తదా పరియః
న మే పితుః పితా రాజన న చాత్మా న చ జీవితమ
37 తవత్తశ చ మే పరియతరః పృదివ్యాం నాస్తి కశ చన
తవత్తొ ఽపి మే పరియతరా బరాహ్మణా భరతర్షభ
38 బరవీమి సత్యమ ఏతచ చ యదాహం పాణ్డునన్థన
తేన సత్యేన గచ్ఛేయం లొకాన యత్ర స శంతనుః
39 పశ్యేయం చ సతాం లొకాఞ శుచీన బరహ్మ పురస్కృతాన
తత్ర మే తాత గన్తవ్యమ అహ్నాయ చ చిరాయ చ
40 సొ ఽహమ ఏతాథృశాఁల లొకాన థృష్ట్వా భరతసత్తమ
యన మే కృతం బరాహ్మణేషు న తప్యే తేన పార్దివ