అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 57

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 57)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
ముహ్యామీవ నిశమ్యాథ్య చిన్తయానః పునః పునః
హీనాం పార్దివ సంఘాతైః శరీమథ్భిః పృదివీమ ఇమామ
2 పరాప్య రాజ్యాని శతశొ మహీం జిత్వాపి భారత
కొటిశః పురుషాన హత్వా పరితప్యే పితామహ
3 కా ను తాసాం వరస్త్రీణామ అవస్దాథ్య భవిష్యతి
యా హీనాః పతిభిః పుత్రైర మాతులైర భరాతృభిస తదా
4 వయం హి తాన గురున హత్వా జఞాతీంశ చ సుహృథొ ఽపి చ
అవా కశీర్షాః పతిష్యామొ నరకే నాత్ర సంశయః
5 శరీరం యొక్తుమ ఇచ్ఛామి తపసొగ్రేణ భారత
ఉపథిష్టమ ఇహేచ్ఛామి తత్త్వతొ ఽహం విశాం పతే
6 [వ]
యుధిష్ఠిరస్య తథ వాక్యం శరుత్వా భీష్మొ మహామనాః
పరీక్ష్య నిపుణం బుథ్ధ్యా యుధిష్ఠిరమ అభాషత
7 రహస్యమ అథ్భుతం చైవ శృణు వక్ష్యామియత తవయి
యా గతిః పరాప్యతే యేన పరేత్య భావేషు భారత
8 తపసా పరాప్యతే సవర్గస తపసా పరాప్యతే యశః
ఆయుః పరకర్షొ భొగాశ చ లభ్యన్తే తపసా విభొ
9 జఞానం విజ్ఞానమ ఆరొగ్యం రూపం సంపత తదైవ చ
సౌభాగ్యం చైవ తపసా పరాప్యతే భరతర్షభ
10 ధనం పరాప్నొతి తపసా మౌనం జఞానం పరయచ్ఛతి
ఉపభొగాంస తు థానేన బరహ్మచర్యేణ జీవితమ
11 అహింసాయాః ఫలం రూపం థీక్షాయా జన్మ వై కులే
ఫలమూలాశినాం రాజ్యం సవర్గం పర్ణాశినాం భవేత
12 పయొ భక్షొ థివం యాతి సనానేన థరవిణాధికః
గురుశుశ్రూషయా విథ్యా నిత్యశ్రాథ్ధేన సంతతిః
13 గవాఢ్యః శాకథీక్షాభిః సవర్గమ ఆహుస తృణాశనాత
సత్రియస తరిషవణ సనానాథ వాయుం పీత్వా కరతుం లభేత
14 నిత్యస్నాయీ భవేథ థక్షః సంధ్యే తు థవే జపన థవిజః
మరుం సాధయతొ రాజ్యం నాకపృష్ఠమ అనాశకే
15 సదణ్డిలే శయమానానాం గృహాణి శయనాని చ
చీరవల్కల వాసొభిర వాసాంస్య ఆభరణాని చ
16 శయ్యాసనాని యానాని యొగయుక్తే తపొధనే
అగ్నిప్రవేశే నియతం బరహ్మలొకొ విధీయతే
17 రసానాం పరతిసంహారాత సౌభాగ్యమ ఇహ విన్థతి
ఆమిష పరతిసంహారాత పరజాస్యాయుష మతీ భవేత
18 ఉథవాసం వసేథ యస తు స నరాధిపతిర భవేత
సత్యవాథీ నరశ్రేష్ఠ థైవతైః సహ మొథతే
19 కీర్తిర భవతి థానేన తదారొగ్యమ అహింసయా
థవిజ శుశ్రూషయా రాజ్యం థవిజత్వం వాపు పుష్కలమ
20 పానీయస్య పరథానేన కీర్తిర భవతి శాశ్వతీ
అన్నపానప్రథానేన తృప్యతే కామభొగతః
21 సాన్త్వథః సర్వభూతానాం సర్వశొకైర విముచ్యతే
థేవ శుశ్రూషయా రాజ్యం థివ్యం రూపం నియచ్ఛతి
22 థీపాలొక పరథానేన చక్షుష్మాన భవతే నరః
పరేక్షణీయ పరథానేన సమృతిం మేధాం చ విన్థతి
23 గన్ధమాల్యనివృత్త్యా తు కీర్తిర భవతి పుష్కలా
కేశశ్మశ్రూన ధారయతామ అగ్ర్యా భవతి సంతతిః
24 ఉపవాసం చ థీక్షాం చ అభిషేకం చ పార్దివ
కృత్వా థవాథశ వర్షాణి వీర సదానాథ విశిష్యతే
25 థాసీథాసమ అలంకారాన కషేత్రాణి చ గృహాణి చ
బరహ్మ థేయాం సుతాం థత్త్వా పరాప్నొతి మనుజర్షభ
26 కరతుభిశ చొపవాసైశ చ తరిథివం యాతి భారత
లభతే చ చిరం సదానం బలిపుష్పప్రథొ నరః
27 సువర్ణశృఙ్గైస తు విభూషితానాం; గవాం సహస్రస్య నరః పరథాతా
పరాప్నొతి పుణ్యం థివి థేవలొకమ; ఇత్య ఏవమ ఆహుర మునిథేవ సంఘాః
28 పరయచ్ఛతే యః కపిలాం స చైలాం; కాంస్యొపథొహాం కనకాగ్ర శృఙ్గీమ
తైస తైర గుణైః కామథుఘాస్య భూత్వా; నరం పరథాతారమ ఉపైతి సా గౌః
29 యావన్తి లొమాని భవన్తి ధేన్వాస; తావత ఫలం పరాప్నుతే గొప్రథాతా
పుత్రాంశ చ పౌత్రాంశ చ కులం చ సర్వమ; ఆ సప్తమం తారయతే పరత్ర
30 స థక్షిణాం కాఞ్చనచారు శృఙ్గీం; కాంస్యొపథొహాం థరవిణొత్తరీయామ
ధేనుం తిలానాం థథతొ థవిజాయ; లొకా వసూనాం సులభా భవన్తి
31 సవకర్మభిర మానవం సంనిబథ్ధం; తీవ్రాన్ధ కరే నరకే పతన్తమ
మహార్ణవే నౌర ఇవ వాయుయుక్తా; థానం గవాం తారయతే పరత్ర
32 యొ బరహ్మ థేయాం తు థథాతి కన్యాం; భూమిప్రథానం చ కరొతి విప్రే
థథాతి చాన్నం విధివచ చ యశ చ; స లొకమ ఆప్నొతి పురంథరస్య
33 నైవేశికం సర్వగుణొపపన్నం; థథాతి వై యస తు నరొ థవిజాయ
సవాధ్యాయచారిత్రగుణాన్వితాయ; తస్యాపి లొకాః కురుషూత్తరేషు
34 ధుర్యప్రథానేన గవాం తదాశ్వైర; లొకాన అవాప్నొతి నరొ వసూనామ
సవర్గాయ చాహుర హి హిరణ్యథానం; తతొ విశిష్టం కనకప్రథానమ
35 ఛత్రప్రథానేన గృహం వరిష్ఠం; యానం తదొపానహ సంప్రథానే
వస్త్రప్రథానేన ఫలం సురూపం; గన్ధప్రథానే సురభిర నరః సయాత
36 పుష్పొపగం వాద ఫలొపగం వా; యః పాథపం సపర్శయతే థవిజాయ
స సత్రీ సమృథ్ధాం బహురత్నపూర్ణం; లభత్య అయత్రొపగతం గృహం వై
37 భక్షాన్న పానీయ రసప్రథాతా; సర్వాన అవాప్నొతి రసాన పరకామమ
పరతిశ్రయాచ్ఛాథన సంప్రథాతా; పరాప్నొతి తాన ఏవ న సంశయొ ఽతర
38 సరగ ధూపగన్ధాన్య అనులేపనాని; సనానాని మాల్యాని చ మానవొ యః
థథ్యాథ థవిజేభ్యః స భవేథ అరొగస; తదాభిరూపశ చ నరేన్థ్ర లొకే
39 బీజైర అశూన్యం శయనైర ఉపేతం; థథ్యాథ గృహం యః పురుషొ థవిజాయ
పుణ్యాభిరామం బహురత్నపూర్ణం; లభత్య అధిష్ఠాన వరం స రాజన
40 సుగన్ధచిత్రాస్త్రరణొపపన్నం; థథ్యాన నరొ యః శయనం థవిజాయ
రూపాన్వితాం పక్షవతీం మనొజ్ఞాం; భార్యామ అయత్నొపగతాం లభేత సః
41 పితామహస్యానుచరొ వీర శాయీ భవేన నరః
నాధికం విథ్యతే తస్మాథ ఇత్య ఆహుః పరమర్షయః
42 [వ]
తస్య తథ వచనం శరుత్వా పరీతాత్మా కురునన్థనః
నాశ్రమే ఽరొచయథ వాసం వీరమార్గాభికాఙ్క్షయా
43 తతొ యుధిష్ఠిరః పరాహ పాణ్డవాన భరతర్షభ
పితామహస్య యథ వాక్యం తథ వొ రొచత్వ ఇతి పరభుః
44 తతస తు పాణ్డవాః సర్వే థరౌపథీ చ యశస్వినీ
యుధిష్ఠిరస్య తథ వాక్యం బాఢమ ఇత్య అభ్యపూజయన