అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 56

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 56)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [చ]
అవశ్యం కదనీయం మే తవైతన నరపుంగవ
యథర్దం తవాహమ ఉచ్ఛేత్తుం సంప్రాప్తొ మనుజాధిప
2 భృగూణాం కషత్రియా యాజ్యా నిత్యమ ఏవ జనాధిప
తే చ భేథం గమిష్యన్తి థైవయుక్తేన హేతునా
3 కషత్రియాశ చ భృగూన సర్వాన వధిష్యన్తి నరాధిప
ఆ గర్భాథ అనుకృన్తన్తొ థైవథణ్డనిపీడితాః
4 తత ఉత్పత్స్యతే ఽసమాకం కులే గొత్ర వివర్ధనః
ఔర్వొ నామ మహాతేజా జవలనార్కసమథ్యుతిః
5 స తరైలొక్యవినాశాయ కొపాగ్నిం జనయిష్యతి
మహీం స పర్వత వనాం యః కరిష్యతి భస్మసాత
6 కం చిత కాలం తు తం వహ్నిం స ఏవ శమయిష్యతి
సముథ్రే వడవా వక్త్రే పరక్షిప్య మునిసత్తమః
7 పుత్రం తస్య మహాభాగమ ఋచీకం భృగునన్థనమ
సాక్షాత కృత్స్నొ ధనుర్వేథః సముపస్దాస్యతే ఽనఘ
8 కషత్రియాణామ అభావాయ థైవయుక్తేన హేతునా
స తు తం పరతిగృహ్యైవ పుత్రే సంక్రామయిష్యతి
9 జమథగ్నౌ మహాభాగే తపసా భావితాత్మని
స చాపి భృగుశార్థూలస తం వేథం ధారయిష్యతి
10 కులాత తు తవ ధర్మాత్మన కన్యా సొ ఽధిగమిష్యతి
ఉథ్భావనార్దం భవతొ వంశస్య నృపసత్తమ
11 గాధేర థుహితరం పరాప్య పౌత్రీం తవ మహాతపాః
బరాహ్మణం కషత్రధర్మాణం రామమ ఉత్పాథయిష్యతి
12 కషత్రియం విప్ర కర్మాణం బృహస్పతిమ ఇవౌజసా
విశ్వామిత్రం తవ కులే గాధేః పుత్రం సుధార్మికమ
తపసా మహతా యుక్తం పరథాస్యతి మహాథ్యుతే
13 సత్రియౌ తు కారణం తత్ర పరివర్తే భవిష్యతః
పితామహ నియొగాథ వై నాన్యదైతథ భవిష్యతి
14 తృతీయే పురుషే తుభ్యం బరాహ్మణ తవమ ఉపైష్యతి
భవితా తవం చ సంబన్ధీ భృగూణాం భావితాత్మనామ
15 [భ]
కుశికస తు మునేర వాక్యం చయవనస్య మహాత్మనః
శరుత్వా హృష్టొ ఽభవథ రాజా వాక్యం చేథమ ఉవాచ హ
ఏవమ అస్త్వ ఇతి ధర్మాత్మా తథా భరతసత్తమ
16 చయవనస తు మహాతేజాః పునర ఏవ నరాధిపమ
వరార్దం చొథయామ ఆస తమ ఉవాచ స పార్దివః
17 బాఢమ ఏవం గరహీష్యామి కామం తవత్తొ మహామునే
బరహ్మభూతం కులం మే ఽసతు ధర్మే చాస్య మనొ భవేత
18 ఏవమ ఉక్తస తదేత్య ఏవం పరత్యుక్త్వా చయవనొ మునిః
అభ్యనుజ్ఞాయ నృపతిం తీర్దయాత్రాం యయౌ తథా
19 ఏతత తే కదితం సర్వమ అశేషేణ మయా నృప
భృగూణాం కుశికానాం చ పరతి సంబన్ధ కారణమ
20 యదొక్తం మునినా చాపి తదా తథ అభవన నృప
జన్మ రామస్య చ మునేర విశ్వామిత్రస్య చైవ హ