అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 55

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 55)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [చ]
వరశ చ గృహ్యతాం మత్తొ యశ చ తే సంశయొ హృథి
తం చ బరూహి నరశ్రేష్ఠ సర్వం సంపాథయామి తే
2 [కుషిక]
యథి పరీతొ ఽసి భగవంస తతొ మే వథ భార్గవ
కారణం శరొతుమ ఇచ్ఛామి మథ్గృహే వాసకారితమ
3 శయనం చైకపార్శ్వేన థివసాన ఏకవింశతిమ
అకిం చిథ ఉక్త్వా గమనం బహిశ చ మునిపుంగవ
4 అన్తర్ధానమ అకస్మాచ చ పునర ఏవ చ థర్శనమ
పునశ చ శయనం విప్ర థివసాన ఏకవింశతిమ
5 తైలాభ్యక్తస్య గమనం భొజనం చ గృహే మమ
సముపానీయ వివిధం యథ థగ్ధం జాతవేథసా
నిర్యాణం చ రదేనాశు సహసా యత్కృతం తవయా
6 ధనానాం చ విసర్గస్య వనస్యాపి చ థర్శనమ
పరాసాథానాం బహూనాం చ కాఞ్చనానాం మహామునే
7 మణివిథ్రుమ పాథానాం పర్యఙ్కానాం చ థర్శనమ
పునశ చాథర్శనం తస్య శరొతుమ ఇచ్ఛామి కారణమ
8 అతీవ హయ అత్ర ముహ్యామి చిన్తయానొ థివానిశమ
న చైవాత్రాధిగచ్ఛామి సర్వస్యాస్య వినిశ్చయమ
ఏతథ ఇచ్ఛామి కార్త్స్న్యేన సత్యం శరొతుం తపొధన
9 [చ]
శృణు సర్వమ అశేషేణ యథ ఇథం యేన హేతునా
న హి శక్యమ అనాఖ్యాతుమ ఏవం పృష్టేన పార్దివ
10 పితామహస్య వథతః పురా థేవసమాగమే
శరుతవాన అస్మి యథ రాజంస తన మే నిగథతః శృణు
11 బరహ్మక్షత్రవిరొధేన భవితా కులసంకరః
పౌత్ర సతే భవితా రాజంస తేజొ వీర్యసమన్వితః
12 తతః సవకులరక్షార్దమ అహం తవా సముపాగమమ
చికీర్షన కుశికొచ్ఛేథం సంథిధక్షుః కులం తవ
13 తతొ ఽహమ ఆగమ్య పురా తవామ అవొచం మహీపతే
నియమం కం చిథ ఆరప్స్యే శుశ్రూషా కరియతామ ఇతి
14 న చ తే థుష్కృతం కిం చిథ అహమ ఆసాథయం గృహే
తేన జీవసి రాజర్షే న భవేదాస తతొ ఽనయదా
15 ఏతాం బుథ్ధిం సమాస్దాయ థివసాన ఏకవింశతిమ
సుప్తొ ఽసమి యథి మాం కశ చిథ బొధయేథ ఇతి పార్దివ
16 యథా తవయా సభార్యేణ సంస్పుతొ న పరబొధితః
అహం తథైవ తే పరీతొ మనసా రాజసత్తమ
17 ఉత్దాయ చాస్మి నిష్క్రాన్తొ యథి మాం తవం మహీపతే
పృచ్ఛేః కవ యాస్యసీత్య ఏవం శపేయం తవామ ఇతి పరభొ
18 అన్తర్హితశ చాస్మి పునః పునర ఏవ చ తే గృహే
యొగమ ఆస్దాయ సంవిష్టొ థివసాన ఏకవింశతిమ
19 కషుధితొ మామ అసూయేదాః శరమాథ వేతి నరాధిప
ఏతాం బుథ్ధిం సమాస్దాయ కర్శితౌ వాం మయా కషుధా
20 న చ తే ఽభూత సుసూక్ష్మొ ఽపి మన్యుర మనసి పార్దివ
సభార్యస్య నరశ్రేష్ఠ తేన తే పరీతిమాన అహమ
21 భొజనం చ సమానాయ్య యత తథ ఆథీపితం మయా
కరుధ్యేదా యథి మాత్సర్యాథ ఇతి తన మర్షితం చ తే
22 తతొ ఽహం రదమ ఆరుహ్య తవామ అవొచం నరాధిప
సభార్యొ మాం వహస్వేతి తచ చ తవం కృతవాంస తదా
23 అవిశఙ్కొ నరపతే పరీతొ ఽహం చాపి తేన తే
ధనొత్సర్గే ఽపి చ కృతే న తవాం కరొధః పరధర్షయత
24 తతః పరీతేన తే రాజన పునర ఏతత కృతం తవ
సభార్యస్య వనం భూయస తథ విథ్ధి మనుజాధిప
25 పరీత్యర్దం తవ చైతన మే సవర్గసంథర్శనం కృతమ
యత తే వనే ఽసమిన నృపతే థృష్టం థివ్యం నిథర్శనమ
26 సవర్గొథ్థేశస తవయా రాజన స శరీరేణ పార్దివ
ముహూర్తమ అనుభూతొ ఽసౌ సభార్యేణ నృపొత్తమ
27 నిథర్శనార్దం తపసొ ధర్మస్య చ నరాధిప
తత్ర యాసీత సపృహా రాజంస తచ చాపి విథితం మమ
28 బరాహ్మణ్యం కాఙ్క్షసే హి తవం తపశ చ పృదివీపతే
అవమన్య నరేన్థ్రత్వం థేవేన్థ్రత్వం చ పార్దివ
29 ఏవమ ఏతథ యదాత్ద తవం బరాహ్మణ్యం తాత థుర్లభమ
బరాహ్మణ్యే సతి చర్షిత్వమ ఋషిత్వే చ తపస్వితా
30 భవిష్యత్య ఏష తే కామః కుశికాత కౌశికొ థవిజః
తృతీయం పురుషం పరాప్య బరాహ్మణత్వం గమిష్యతి
31 వంశస తే పార్దివశ్రేష్ఠ భృగూణామ ఏవ తేజసా
పౌత్రస తే భవితా విప్ర తపస్వీ పావకథ్యుతిః
32 యః స థేవమనుష్యాణాం భయమ ఉత్పాథయిష్యతి
తరయాణాం చైవ లొకానాం సత్యమ ఏతథ బరవీమి తే
33 వరం గృహాణ రాజర్షే యస తే మనసి వర్తతే
తీర్దయాత్రాం గమిష్యామి పురా కాలొ ఽతివర్తతే
34 [క]
ఏష ఏవ వరొ మే ఽథయ యత తవం పరీతొ మహామునే
భవత్వ ఏతథ యదాత్ద తవం తపః పౌత్రే మమానఘ
బరాహ్మణ్యం మే కులస్యాస్తు భగవన్న ఏష మే వరః
35 పునశ చాఖ్యాతుమ ఇచ్ఛామి భగవన విస్తరేణ వై
కదమ ఏష్యతి విప్రత్వం కులం మే భృగునన్థన
కశ చాసౌ భవితా బన్ధుర మమ కశ చాపి సంమతః