అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 46

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 46)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భ]
పరాచేతసస్య వచనం కీర్తయన్తి పురా విథః
యస్యాః కిం చిన నాథథతే జఞాతయొ న స విక్రయః
2 అర్హణం తత కుమారీణామ ఆనృశంస్యతమం చ తత
సర్వం చ పరతిథేయం సయాత కన్యాయై తథ అశేషతః
3 పితృభిర భరాతృభిశ చైవ శవశురైర అద థేవరైః
పూజ్యా లాలయితవ్యాశ చ బహుకల్యాణమ ఈప్సుభిః
4 యథి వై సత్రీ న రొచేత పుమాంసం న పరమొథయేత
అమొథనాత పునః పుంసః పరజనం న పరవర్ధతే
5 పూజ్యా లాలయితవ్యాశ చ సత్రియొ నిత్యం జనాధిప
అపూజితాశ చ యత్రైతాః సర్వాస తత్రాఫలాః కరియాః
తథైవ తత కులం నాస్తి యథా శొచన్తి జామయః
6 జామీ శప్తాని గేహాని నికృత్తానీవ కృత్యయా
నైవ భాన్తి న వర్ధన్తే శరియా హీనాని పార్దివ
7 సత్రియః పుంసాం పరిథథే మనుర జిగమిషుర థివమ
అబలాః సవల్ప కౌపీనాః సుహృథః సత్యజిష్ణవః
8 ఈర్ష్యవొ మానకామాశ చ చణ్డా అసుహృథొ ఽబుధాః
సత్రియొ మాననమ అర్హన్తి తా మానయత మానవాః
9 సత్రీ పరత్యయొ హి వొ ధర్మొ రతిభొగాశ చ కేవలాః
పరిచర్యాన్న సంస్కారాస తథ ఆయత్తా భవన్తు వః
10 ఉత్పాథనమ అపత్యస్య జాతస్య పరిపాలనమ
పరీత్యర్దం లొకయాత్రా చ పశ్యత సత్రీ నిబన్ధనమ
11 సంమాన్యమానాశ చైతాభిః సర్వకార్యాణ్య అవాప్స్యద
విథేహరాజథుహితా చాత్ర శలొకమ అగాయత
12 నాస్తి యజ్ఞః సత్రియః కశ చిన న శరాథ్ధం నొపవాసకమ
ధర్మస తు భర్తృశుశ్రూషా తయా సవర్గం జయత్య ఉత
13 పితా రక్షతి కౌమారే భర్తా రక్షతి యౌవనే
పుతాస తు సదవిరీ భావే న సత్రీ సవాతన్త్ర్యమ అర్హతి
14 శరియ ఏతాః సత్రియొ నామ సత్కార్యా భూతిమ ఇచ్ఛతా
లాలితా నిగృహీతా చ సత్రీ శరీర భవతి భారత