అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 45

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 45)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
కన్యాయాః పరాప్తశుల్కాయాః పతిశ చేన నాస్తి కశ చన
తత్ర కా పరతిపత్తిః సయాత తన మే బరూహి పితామహ
2 [భ]
యా పుత్రకస్యాప్య అరిక్దస్య పరతిపత సా తథా భవేత
3 అద చేత సాహరేచ ఛుల్కం కరీతా శుల్క పరథస్య సా
తస్యార్దే ఽపత్యమ ఈహేత యేన నయాయేన శక్నుయాత
4 న తస్యా మన్త్రవత కార్యం కశ చిత కుర్వీత కిం చన
5 సవయం వృతేతి సావిత్రీ పిత్రా వై పరత్యపథ్యత
తత తస్యాన్యే పరశంసన్తి ధర్మజ్ఞా నేతరే జనాః
6 ఏతత తు నాపరే చక్రుర న పరే జాతు సాధవః
సాధూనాం పునర ఆచారొ గరీయొ ధర్మలక్షణమ
7 అస్మిన్న ఏవ పరకరణే సుక్రతుర వాక్యమ అబ్రవీత
నప్తా విథేహరాజస్య జనకస్య మహాత్మనః
8 అసథ ఆచరితే మార్గే కదం సయాథ అనుకీర్తనమ
అనుప్రశ్నః సంశయొ వా సతామ ఏతథ ఉపాలభేత
9 అసథ ఏవ హి ధర్మస్య పరమాథొ ధర్మ ఆసురః
నానుశుశ్రుమ జాత్వ ఏతామ ఇమాం పూర్వేషు జన్మసు
10 భార్యా పత్యొర హి సంబన్ధ సత్రీపుంసొస తుల్య ఏవ సః
రతిః సాధారణొ ధర్మ ఇతి చాహ స పార్దివః
11 [య]
అద కేన పరమాణేన పుంసామ ఆథీయతే ధనమ
పుత్రవథ ధి పితుస తస్య కన్యా భవితుమ అర్హతి
12 [భ]
యదైవాత్మా తదా పుత్రః పుత్రేణ థుహితా సమా
తస్యామ ఆత్మని తిష్ఠన్త్యాం కదమ అన్యొ ధనం హరేత
13 మాతుశ చ యౌతకం యత సయాత కుమారీ భాగ ఏవ సః
థౌహిత్ర ఏవ వా రిక్దమ అపుత్రస్య పితుర హరేత
14 థథాతి హి స పిణ్డం వై పితుర మాతామహస్య చ
పుత్ర థౌహిత్రయొర నేహ విశేషొ ధర్మతః సమృతః
15 అన్యత్ర జాతయా సా హి పరజయా పుత్ర ఈహతే
థుహితాన్యత్ర జాతేన పుత్రేణాపి విశిష్యతే
16 థౌహిత్రకేణ ధర్మేణ నాత్ర పశ్యామి కారణమ
విక్రీతాసు చ యే పుత్రా భవన్తి పితుర ఏవ తే
17 అసూయవస తవ అధర్మిష్ఠాః పరస్వాథాయినః శఠాః
ఆసురాథ అధిసంభూతా ధర్మాథ విషమవృత్తయః
18 అత్ర గాదా యమొథ్గీతాః కీర్తయన్తి పురా విథః
ధర్మజ్ఞా ధర్మశాస్త్రేషు నిబథ్ధా ధర్మసేతుషు
19 యొ మనుష్యః కవకం పుత్రం విక్రీయ ధనమ ఇచ్ఛతి
కన్యాం వా జీవితార్దాయ యః శుల్కేన పరయచ్ఛతి
20 సప్తావరే మహాఘొరే నిరయే కాలసాహ్వయే
సవేథం మూత్రం పురీషం చ తస్మిన పరేత ఉపాశ్నుతే
21 ఆర్షే గొమిదునం శుల్కం కే చిథ ఆహుర మృషైవ తత
అల్పం వా బహు వా రాజన విక్రయస తావథ ఏవ సః
22 యథ్య అప్య ఆచరితః కైశ చిన నైష ధర్మః కదం చన
అన్యేషామ అపి థృశ్యన్తే లొభతః సంప్రవృత్తయః
23 వశ్యాం కుమారీం విహితాం యే చ తామ ఉపభుఞ్జతే
ఏతే పాపస్య కర్తారస తమస్య అన్ధే ఽద శేరతే
24 అన్యొ ఽపయ అద న విక్రేయొ మనుష్యః కిం పునః పరజాః
అధర్మమూలైర హి ధనైర న తైర అర్దొ ఽసతి కశ చన