అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 36

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 36)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భ]
అత్రాప్య ఉథాహరన్తీమమ ఇతిహాసం పురాతనమ
శక్ర శమ్బర సంవాథం తన నిబొధ యుధిష్ఠిర
2 శక్రొ హయ అజ్ఞాతరూపేణ జటీ భూత్వా రజొ రుణః
విరూపం రూపమ ఆస్దాయ పరశ్నం పప్రచ్ఛ శమ్బరమ
3 కేన శమ్బర వృత్తేన సవజాత్యాన అధితిష్ఠసి
శరేష్ఠం తవాం కేన మన్యన్తే తన మే పరబ్రూహి పృచ్ఛతః
4 [ష]
నాసూయామి సథా విప్రాన బరహ్మాణం చ పితామహమ
శాస్త్రాణి వథతొ విప్రాన సంమన్యామి యదాసుఖమ
5 శరుత్వా చ నావజానామి నాపరాధ్యామి కర్హి చిత
అభ్యర్చ్యాననుపృచ్ఛామి పాథౌ గృహ్ణామి ధీమతామ
6 తే విశ్రబ్ధాః పరభాషన్తే సంయచ్ఛన్తి చ మాం సథా
పరమత్తేష్వ అప్రమత్తొ ఽసమి సథా సుప్తేషు జాగృమి
7 తే మా శాస్త్రపదే యుక్తం బరహ్మణ్యమ అనసూయకమ
సమాసిఞ్చన్తి శాస్తారః కషౌథ్రం మధ్వ ఇవ మక్షికాః
8 యచ చ భాషన్తి తే తుష్టాస తత తథ్గృహ్ణామి మేధయా
సమాధిమ ఆత్మనొ నిత్యమ అనులొమమ అచిన్తయన
9 సొ ఽహం వాగ అగ్రసృష్టానాం రసానామ అవలేహకః
సవజాత్యాన అధితిష్ఠామి నక్షత్రాణీవ చన్థ్రమాః
10 ఏతత పృదివ్యామ అమృతమ ఏతచ చక్షుర అనుత్తమమ
యథ బరాహ్మణం ముఖాచ ఛాస్త్రమ ఇహ శరుత్వా పరవర్తతే
11 ఏతత కారణమ ఆజ్ఞాయ థృష్ట్వా థేవాసురం పురా
యుథ్ధం పితా మే హృష్టాత్మా విస్మితః పరత్యపథ్యత
12 థృష్ట్వా చ బరాహ్మణానాం తు మహిమానం మహాత్మనామ
పర్యపృచ్ఛత కదమ ఇమే సిథ్ధా ఇతి నిశాకరమ
13 [సొమ]
బరాహ్మణాస తపసా సర్వే సిధ్యన్తే వాగ్బలాః సథా
భుజవీర్యా హి రాజానొ వాగ అస్త్రాశ చ థవిజాతయః
14 పరవసన వాప్య అధీయీత బహ్వీర థుర్వసతీర వసన
నిర్మన్యుర అపి నిర్మానొ యతిః సయాత సమథర్శనః
15 అపి చేజ జాతిసంపన్నః సర్వాన వేథాన పితుర గృహే
శలాఘమాన ఇవాధీయేథ గరామ్య ఇత్య ఏవ తం విథుః
16 భూమిర ఏతౌ నిగిరతి సర్పొ బిలశయాన ఇవ
రాజానం చాప్య అయొథ్ధారం బరాహ్మణం చాప్రవాసినమ
17 అతిమానః శరియం హన్తి పురుషస్యాల్పమేధసః
గర్భేణ థుష్యతే కన్యా గృహవాసేన చ థవిజః
18 ఇత్య ఏతన మే పితా శరుత్వా సొమాథ అథ్భుతథర్శనాత
బరాహ్మణాన పూజయామ ఆస తదైవాహం మహావ్రతాన
19 [భ]
శరుత్వైతథ వచనం శక్రొ థానవేన్థ్ర ముఖాచ చయుతమ
థవిజాన సంపూజయామ ఆస మహేన్థ్రత్వమ అవాప చ