అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 37

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 37)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
అపూర్వం వా భవేత పార్దమ అద వాపి చిరొషితమ
థూరాథ అభ్యాగతం వాపి కిం పాత్రం సయాత పితామహ
2 [భ]
కరియా భవతి కేషాం చిథ ఉపాంశు వరతమ ఉత్తమమ
యొ యొ యాచేత యత కిం చిత సర్వం థథ్యామ ఇత్య ఉత
3 అపీథయన భృత్యవర్గమ ఇత్య ఏవమ అనుశుశ్రుమ
పీడయన భృత్యవర్గం హి ఆత్మానమ అపకర్షతి
4 అపూర్వం వాపి యత పాత్రం యచ చాపి సయాచ చిరొషితమ
థూరాథ అభ్యాగతం చాపి తత పాత్రం చ విథుర బుధాః
5 [య]
అపీడయా చ భృత్యానాం ధర్మస్యాహింసయా తదా
పాత్రం విథ్యామ తత్త్వేన యస్మై థత్తం న సంతపేత
6 [భ]
ఋత్విక పురొహితాచార్యాః శిష్యాః సంబన్ధిబాన్ధవాః
సర్వే పూజ్యాశ చ మాన్యాశ చ శరుతవృత్తొపసంహితాః
7 అతొ ఽనయదా వర్తమానాః సర్వే నార్హన్తి సత్క్రియామ
తస్మాన నిత్యం పరీక్షేత పురుషాన పరణిధాయ వై
8 అక్రొధః సత్యవచనమ అహింసా థమ ఆర్జవమ
అథ్రొహొ నాతిమానశ చ హరీస తితిక్షా తపః శమః
9 యస్మిన ఏతాని థృశ్యన్తే న చాకార్యాణి భారత
భావతొ వినివిష్టాని తత పాత్రం మానమ అర్హతి
10 తదా చిరొషితం చాపి సంప్రత్యాగతమ ఏవ చ
అపూర్వం చైవ పూర్వం చ తత పాతం మానమ అర్హతి
11 అప్రామాణ్యం చ వేథానాం శాస్త్రాణాం చాతి లఙ్ఘనమ
సర్వత్ర చానవస్దానమ ఏతన నాశనమ ఆత్మనః
12 భవేత పణ్డితమానీ యొ బరాహ్మణొ వేథ నిన్థకః
ఆన్వీక్షికీం తర్క విథ్యామ అనురక్తొ నిరర్దికామ
13 హేతువాథాన బరువన సత్సు విజేతాహేతు వాథికః
ఆక్రొష్టా చాతి వక్తా చ బరాహ్మణానాం సథైవ హి
14 సర్వాభిశఙ్కీ మూఢశ చ బాలః కటుక వాగ అపి
బొథ్ధవ్యస తాథృశస తాత నరశ్వానం హి తం విథుః
15 యదా శవా భషితుం చైవ హన్తుం చైవావసృజ్యతే
ఏవం సంభాషణార్దాయ సర్వశాస్త్రవధాయ చ
అల్పశ్రుతాః కు తర్కాశ చ థృష్టాః సపృష్టాః కు పణ్డితాః
16 శరుతిస్మృతీతిహాసాథి పురాణారణ్య వేథినః
అనురున్ధ్యాథ బహుజ్ఞాంశ చ సారజ్ఞాంశ చైవ పణ్డితాన
17 లొకయాత్రా చ థరష్టవ్యా ధర్మశ చాత్మహితాని చ
ఏవం నరొ వర్తమానః శాశ్వతీర ఏధతే సమాః
18 ఋణమ ఉన్ముచ్య థేవానామ ఋషీణాం చ తదైవ చ
పితౄణామ అద విప్రాణామ అతిదీనాం చ పఞ్చమమ
19 పర్యాయేణ విశుథ్ధేన సునిర్ణిక్తేన కర్మణా
ఏవం గృహస్దః కర్మాణి కుర్వన ధర్మాన న హీయతే