అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 35

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 35)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భ]
జన్మనైవ మహాభాగొ బరాహ్మణొ నామ జాయతే
నమస్యః సర్వభూతానామ అతిదిః పరసృతాగ్ర భుక
2 సర్వాన నః సుహృథస తాత బరాహ్మణాః సుమనొముఖాః
గీర్భిర మఙ్గలయుక్తాభిర అనుధ్యాయన్తి పూజితాః
3 సర్వాన నొ థవిషతస తాత బరాహ్మణా జాతమన్యవః
గీర్భిర థారుణయుక్తాభిర అభిహన్యుర అపూజితాః
4 అత్ర గాదా బరహ్మ గీతాః కీర్తయన్తి పురా విథః
సృష్ట్వా థవిజాతీన ధాతా హి యదాపూర్వం సమాథధత
5 న వొ ఽనయథ ఇహ కర్తవ్యం కిం చిథ ఊర్ధ్వం యదావిధి
గుప్తా గొపాయత బరహ్మ శరేయొ వస తేన శొభనమ
6 సవమ ఏవ కుర్వతాం కర్మ శరీర వొ బరాహ్మీ భవిష్యతి
పరమాణం సర్వభూతానాం పరగ్రహం చ గమిష్యద
7 న శౌథ్రం కర్మ కర్తవ్యం బరాహ్మణేన విపశ్చితా
శౌథ్రం హి కుర్వతః కర్మ ధర్మః సముపరుధ్యతే
8 శరీశ చ బుథ్ధిశ చ తేజశ చ విభూతిశ చ పరతాపినీ
సవాధ్యాయేనైవ మాహాత్మ్యం విమలం పరతిపత్స్యద
9 హుత్వా చాహవనీయస్దం మహాభాగ్యే పరతిష్ఠితాః
అగ్రభొజ్యాః పరసూతీనాం శరియా బరాహ్మ్యానుకల్పితాః
10 శరథ్ధయా పరయా యుక్తా హయ అనభిథ్రొహ లబ్ధయా
థమస్వాధ్యాయనిరతాః సర్వాన కామాన అవాప్స్యద
11 యచ చైవ మానుషే లొకే యచ చ థేవేషు కిం చన
సర్వం తత తపసా సాధ్యం జఞానేన వినయేన చ
12 ఇత్య ఏతా బరహ్మ గీతాస తే సమాఖ్యాతా మయానఘ
విప్రానుకమ్పార్దమ ఇథం తేన పరొక్తం హి ధీమతా
13 భూయస తేషాం బలం మన్యే యదా రాజ్ఞస తపస్వినః
థురాసథాశ చ చణ్డాశ చ రభసాః కషిప్రకారిణః
14 సన్త్య ఏషాం సింహసత్త్వాశ చ వయాఘ్రసత్త్వాస తదాపరే
వరాహమృగసత్త్వాశ చ గజసత్త్వాస తదాపరే
15 కర్పాస మృథవః కే చిత తదాన్యే మకరస్పృశః
విభాష్య ఘాతినః కే చిత తదా చక్షుర్హణొ ఽపరే
16 సన్తి చాశీవిషనిభాః సన్తి మన్థాస తదాపరే
వివిధానీహ వృత్తాని బరాహ్మణానాం యుధిష్ఠిర
17 మేకలా థరమిడాః కాశాః పౌణ్డ్రాః కొల్ల గిరాస తదా
శౌణ్డికా థరథా థర్వాశ చౌరాః శబర బర్బరాః
18 కిరాతా యవనాశ చైవ తాస తాః కషత్రియ జాతయః
వృషలత్వమ అనుప్రాప్తా బరాహ్మణానామ అథర్శనాత
19 బరాహ్మణానాం పరిభవాథ అసురాః సలిలే శయాః
బరాహ్మణానాం పరసాథాచ చ థేవాః సవర్గనివాసినః
20 అశక్యం సప్రష్టుమ ఆకాశమ అచాల్యొ హిమవాన గిరిః
అవార్యా సేతునా గఙ్గా థుర్జయా బరాహ్మణా భువి
21 న బరాహ్మణ విరొధేన శక్యా శాస్తుం వసుంధరా
బరాహ్మణా హి మహాత్మానొ థేవానామ అపి థేవతాః
22 తాన పూజయస్వ సతతం థానేన పరిచర్యయా
యథీచ్ఛసి మహీం భొక్తుమ ఇమాం సాగరమేఖలామ
23 పరతిగ్రహేణ తేజొ హి విప్రాణాం శామ్యతే ఽనఘ
పరతిగ్రహం యే నేచ్ఛేయుస తే ఽపి రక్ష్యాస తవయానఘ