అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 34

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 34)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భ]
బరాహ్మణాన ఏవ సతతం భృశం సంప్రతిపూజయేత
ఏతే హి సొమరాజాన ఈశ్వరాః సుఖథుఃఖయొః
2 ఏతే భొగైర అలంకారైర అన్యైశ చైవ కిమ ఇచ్ఛకైః
సథా పూజ్యా నమః కార్యా రక్ష్యాశ చ పితృవన నృపైః
అతొ రాష్ట్రస్య శాన్తిర హి భూతానామ ఇవ వాసవాత
3 జాయతాం బరహ్మ వర్చస్వీ రాష్ట్రే వై బరాహ్మణః శుచిః
మహారదశ చ రాజన్య ఏష్టవ్యః శత్రుతాపనః
4 బరాహ్మణం జాతిసంపన్నం ధర్మజ్ఞం సంశితవ్రతమ
వాసయేత గృహే రాజన న తస్మాత పరమ అస్తి వై
5 బరాహ్మణేభ్యొ హవిర థత్తం పరతిగృహ్ణన్తి థేవతాః
పితరః సర్వభూతానాం నైతేభ్యొ విథ్యతే పరమ
6 ఆథిత్యశ చన్థ్రమా వాయుర భూమిర ఆపొ ఽమబరం థిశః
సర్వే బరాహ్మణమ ఆవిశ్య సథాన్నమ ఉపభుఞ్జతే
7 న తస్యాశ్నన్తి పితరొ యస్య విప్రా న భుఞ్జతే
థేవాశ చాప్య అస్య నాశ్నన్తి పాపస్య బరాహ్మణ థవిషః
8 బరాహ్మణేషు తు తుష్టేషు పరీయన్తే పితరః సథా
తదైవ థేవతా రాజన నాత్ర కార్యా విచారణా
9 తదైవ తే ఽపి పరీయన్తే యేషాం భవతి తథ ధవిః
న చ పరేత్య వినశ్యన్తి గచ్ఛన్తి పరమాం గతిమ
10 యేన యేనైవ హవిషా బరాహ్మణాంస తర్పయేన నరః
తేన తేనైవ పరీయన్తే పితరొ థేవతాస తదా
11 బరాహ్మణాథ ఏవ తథ భూతం పరభవన్తి యతః పరజాః
యతశ చాయం పరభవతి పరేత్య యత్ర చ గచ్ఛతి
12 వేథైష మార్గం సవర్గస్య తదైవ నరకస్య చ
ఆగతానాగతే చొభే బరాహ్మణొ థవిపథాం వరః
బరాహ్మణొ భరతశ్రేష్ఠ సవధర్మం వేథ మేధయా
13 యే చైనమ అనువర్తన్తే తే న యాన్తి పరాభవమ
న తే పరేత్య వినశ్యన్తి గచ్ఛన్తి న పరాభవమ
14 యే బరాహ్మణ ముఖాత పరాప్తం పరతిగృహ్ణన్తి వై వచః
కృతాత్మానొ మహాత్మానస తే న యాన్తి పరాభవమ
15 కషత్రియాణాం పరతపతాం తేజసా చ బలేన చ
బరాహ్మణేష్వ ఏవ శామ్యన్తి తేజాంసి చ బలాని చ
16 భృగవొ ఽజయంస తాలజఙ్ఘాన నీపాన అఙ్గిరసొ ఽజయన
భరథ్వాజొ వైతహవ్యాన ఐలాంశ చ భరతర్షభ
17 చిత్రాయుధాంశ చాప్య అజయన్న ఏతే కృష్ణాజినధ్వజాః
పరక్షిప్యాద చ కుమ్భాన వై పారగామినమ ఆరభేత
18 యత కిం చిత కద్యతే లొకే శరూయతే పశ్యతే ఽపి వా
సర్వం తథ బరాహ్మణేష్వ ఏవ గూఢొ ఽగనిర ఇవ థారుషు
19 అత్రాప్య ఉథాహరన్తీమమ ఇతిహాసం పురాతనమ
సంవాథం వాసుథేవస్య పృద్వ్యాశ చ భరతర్షభ
20 [వాసుథేవ]
మాతరం సర్వభూతానాం పృచ్ఛే తవా సంశయం శుభే
కేన సవిత కర్మణా పాపం వయపొహతి నరొ గృహీ
21 [పృదివీ]
బరాహ్మణాన ఏవ సేవేత పవిత్రం హయ ఏతథ ఉత్తమమ
బరాహ్మణాన సేవమానస్య రజః సర్వం పరణశ్యతి
22 అతొ భూతిర అతః కీర్తిర అతొ బుథ్ధిః పరజాయతే
అపరేషాం పరేషాం చ పరేభ్యశ చైవ యే పరే
23 బరాహ్మణా యం పరశంసన్తి పురుషః స పరవర్ధతే
అద యొ బరాహ్మణాక్రుష్టః పరాభవతి సొ ఽచిరాత
24 యదా మహార్ణవే కషిప్త ఆమలొష్టొ వినశ్యతి
తదా థుశ్చరితం కర్మ పరాభావాయ కల్పతే
25 పశ్య చన్థ్రే కృతం లక్ష్మ సముథ్రే లవణొథకమ
తదా భగ సహస్రేణ మహేన్థ్రం పరిచిహ్నితమ
26 తేషామ ఏవ పరభావేన సహస్రనయనొ హయ అసౌ
శతక్రతుః సమభవత పశ్య మాధవ యాథృశమ
27 ఇచ్ఛన భూతిం చ కీర్తిం చ లొకాంశ చ మధుసూథన
బరాహ్మణానుమతే తిష్ఠేత పురుషః శుచిర ఆత్మవాన
28 ఇత్య ఏతథ వచనం శరుత్వా మేథిన్యా మధుసూథనః
సాధు సాధ్వ ఇత్య అదేత్య ఉక్త్వా మేథినీం పరత్యపూజయత
29 ఏతాం శరుత్వొపమాం పార్ద పరయతొ బరాహ్మణర్షభాన
సతతం పూజయేదాస తవం తతః శరేయొ ఽభిపత్స్యసే